طرح کار افرینی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

طرح کار افرینی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

تعداد صفحات: 54

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 236 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح کار افرینی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۲
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۶
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۷
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۹
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۱۰
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۰
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۳
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۶
۲۲ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۳
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك ت
عناوين صفحه
۲۴ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۵
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۸
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۹
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۱
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۲
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۳۹
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۲
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۵
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۶
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۴۸
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۴۹
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليدكارتن بسته بندي از ورق پلاستيك صفحه ۱
مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي
انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار
گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرماي ه گذ اران مورد استفاده قرار
مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك مي باشد .
اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز
شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات
مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند . اميد
است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليدكارتن بسته بندي از ورق پلاستيك صفحه ۲
رئوس مطالب
( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليدكارتن بسته بندي از ورق پلاستيك صفحه ۳
بخش اول: معرفي محصول
( ۱ – نام و كد محصول (آيسيك ۳ – ۱
بسته بندي ، آخرين مرحله در توليد هر كالايي مي باشد و اهميت آن براي همگان رو شن و شفاف
مي باشد و كارتن ها يكي از قطعات مهم در بسته بندي نهايي كالا محسوب مي گردند.
براي توليد كارتن از كاغذ استفاده مي گردد و همانطوري كه مي دانيم كاغذ خود از منابع درختي و
برخي ضايعات كشاورزي مانند ساقه نيشكر، گندم، جو و موارد مشابه تهيه مي شود. نكته اي كه در اينجا
بايد گفت اين است كه هر چند منابع سلولزي غير درخت نيز در توليد كاغذ مورد استفاده قرار مي گيرد
ولي به علت پايين بودن خصوصيات مكانيكي كاغذ حاصله از آنها ، خمير چوب در كليه تركيبات
خميرسازي كاغذ مواد فوق نيز وجود دارد و به نوعي مي توان گفت كه در بخش عمده كاغذ و كارتن
توليدي جهان خمير چوب حضور داشته و نقش اساسي را ايفاء مي نمايند.
افزايش جمعيت و گسترش توليدات سبب افزايش ميزان استفاده از كارتن ها شده است و نظر بر
ضرورت استفاده از خمير چوب در توليد خمير كاغذ، ساليانه حجم تخريب منابع طبيعي كشورها به
منظور استفاده از درختان جهت توليد كاغذ، افزايش پيدا كرده است و لذا دانشمندان جهت كاهش
اثرات مخرب زيست محيطي اين فرايند، به فكر ارائه مواد جايگزيني براي كاغذ افتاده و كارتن پلاستيكي
را مي توان يكي از موارد جايگزين فوق الذكر معرفي كرد . از طرف ديگر كاربرد پلاست يك ها نيز همانند
كاغذ در جوامع بشري روز به روز در حال افزايش است و اين در حالي است كه پلاستيك ها يك كالاي
تجزيه ناپذير در محيط بوده و رها كردن آن در محيط سبب آلودگي آن مي شود و در اين ميان

طرح کار افرینی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید