طرح کارآفرینی غلات حجيم شده (پفك نمكي)

طرح کارآفرینی غلات حجيم شده (پفك نمكي)

تعداد صفحات: 19

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 171 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی غلات حجيم شده (پفك نمكي)

معرفي كلي خصوصيات طرح
در اغلب فراوده هاي حجيم شده نظير اسنك ها براي بهبود بخشيدن به ظاهر محصول از افزودني
ها مانند رنگ هاي شيميايي استفاده مي كنند .مصرف رنگ هاي شيميايي حتي انواع مجاز هرگونه
خالي از خطر نيست . به همين دليل ميتوان به جاي استفاده از رنگ هاي مصنوعي از رنگ هاي
طبعي و گران قيمت خانواده كار و تنونيدها استفاده مي كند . اين رنگ ها در بدن انسان به ويتامين
تبديل مي شوند كه اين مهمترين مزيت مصرف محصولات از نظر بهداشت و سلامتي C,A هاي
است .
يكي ازمهمترين عوامل تهديد و تخريب و فساد مواد غذايي رطوبت مي باشد كه بعد از بسته بندي
به محصول آسيب مي رسان د . محصولات حجيم شده چون ضمن توليد ، فرآيند خشك شدن را طي
مي كنند و همچنين سطح متخلخل دارند ، به شدت جاذب الرطوبه هستند . لذا در بسته بندي از
الفافهاي چند لايه كه شامل پلي پروپيلن ، پلي اتيلن و پلي استر است استف اده مي شود كه محصول
را در مقابل نفوذ نور ، اكسيژن ، رطوبت و ساير عوامل فساد و تخريب حفظ مي نمايد .
يكي از ويژگيهاي زندگي مدرن آن است كه مصرف كنندگان هر روزه تحت فشار روز افزون و
بمباران وسيع تبليغات توليد كنندگان ، صادر كنندگان ، وارد كنندگان ، دلالان و شب كه هاي
اينترنت قرار دارند . آنها با ابزارهاي گوناگون رسانه اي و با لطايف الحيل متعدد درصدد تشويق ،
تحريك و حتي اغواي مصرف كنندگان هستند ، تا در نتيجه كالاهاي آنان را خريده و به مصرف
شخصي برسانند .
از طرفي اكثريت مصرف كنندگان بر اين باورند كه هرگاه توليد كنن دگان و شبكه اقماري آنان از
طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهيي مخصوصاً راديو و تلويزيون به تبليغات كالاهاي خود مي
پردازند ، ويا حتي بر چسب استاندارد را بر كالاهاي خود مي زنند . در واقع متعهد هستند كه
كالاهاي مطمئن ، سالم ، بهداشتي ، و بي ضرر را به جامعه مصرف ك نندگان ارزاني دارند و
مسئوليت ورود هر گونه آسيب و خسارت به مصرف كننده را پذيرفته اند . آيا واقعاً اين چنين است
؟
در نظام حقوقي ايران اگر چه تاكنون قانون مسنجم و مشخصي در خصوص آگهي ها و تبليغات
تجاري ايران ، و شرايط و مقررات آن تدوين شننده است ، اما قانونگذ ار ايران به صورت پراكنده به
آن پرداخته است.
دنياي امروز با تكيه بر افكار عمومي مي تواند در اكثريت آحاد مردم روش هاي موثري را براي جلب
گرايش به سمت و سوي مصرف اجناس و كالاهاي خاصي در جامعه بر عهده بگيرد .
امروزه روشهاي موثري براي جلب اعتماد و رضايت مشتريان براي مصرف اجناس و كالاهاي خاصي
وجود دارد عمده اين روشها با تكيه بر افكار عمومي مي باشد و مي تواند تاثيري انكار ناپذير بر
اكثريت آحاد مردم دشته باشد تا درن وع سبد مصرفي مشتريان اطلاعات و آگاهيي هاي لازم را
ارائه نمايد و در اين زمينه تبليغات تجاري نقش تعيين كننده اي دارد . در بسياري كشورها تشكيل
سازمانها و ادارات در قالب وزارتخانه هاي تبليغ مساله اي غير عادي بشمار نمي ايد و تبليغات
۱
سهمي بزرگ درمحيط هاي شهري و روستايي دارد كه مي تواند رفتارپيچيده ترين شهروندان را
تعيين كند كه اين امر تا حدودي زيادي مديران دستا وردهاي بشر در حوزه فناوري است كه
ابزارهاي نيرومندي نظير مطبوعات ، راديو ، تلويزيون ، ماهواره را در اختيار انسان قرار داده وسبب
شده است تا پاره اي از افراد بر اين باورباشند كه تبليغات جديد در عصر حاضر نوعي حكومت واقعي
را پديد آورده است تاآنجا كه قرن جديد را قرن تبليغات بدانند .
بازار پژوهي و رفتار مصرف كننده
نقطه تمركز بازار پژوهي رفتار مصرفي كننده است . رفتار مصرف كننده عبارت است از فعاليت هاي
ذهني ، عاطفي و فيزيكي اي كه مردم به هنگام انتخاب كردن ، خريدن و مصرف كردن محصولات و
خدمات براي برآورد نيازها و تم نيات خود انجام مي دهند . بازار پژوهي ، بخش بندي كردن بازار
است كه بخش بندي كردن بازار عبارت است از تقسيم كردن مشتريان كالاها در بازار براساس
ويژگي هاي مختلف ، براي مثال مشتريان را براساس متغيرهاي جمعيت شناسي نظير سن ، نژاد
، قوميت و جنس ، پايگاه اقتصادي و اجتماعي نظير درآمد يا طبقه اجتماعي با مشخصات روان
شناختي تقسيم بندي كرد . به اين ترتيب توليد كنندگان ، بازار را نه به صورت موجوديتي كل ،
بلكه متكثر مي بندند و سياست هاي فروشي ، بر مبناي نيازها ، مشخصات و الزامات هر بخش
تنظيم خواهد شد .
مشخصات فردي مصرف كن ندگان از عناصر اصلي بخش بندي كردن بازار است . بخش بندي بازار بر
مبناي مشخصات رواني و سبك زندگي ابتدا در دهه ۱۹۷۰ پديدار شد . سنجش رواني مصرف
كننده يعني تحليل ذهن وي براي آنكه بدانيم چگونه فكر ، احساس و عمل مي كند . تمامي
الگ.هاي پيشين بخش بندي كردن بازار ب ه مشخصات عمدتا جمعيت شناختي تاكيد داشتند اما
اولين روش بخش بندي بر مبناي سبك زندگي با عنوان پرسشنامه فعاليت ها ، علائق و نظرات در
دهه ۱۹۷۰ ايجاد شد . سوالات متفاوتي درباره فعاليت هاي اجتماعي ، خانوادگي ، مصرف غذا ،
علائق رسانه اي ، نظرات شخصي نسبت به خود ف رد ، سياست و مقولات اجتماعي در اين پرسشنامه
گنجانده مي شود . فعاليت ها عبارتند از رفتار مصرف ، اين كه كجا برويم و چه كساني را ملاقات
كنيم و … ، علايق عبارتند از تاكيدات ذهني فرد به مد ، غذا ، پول ، شغل و …. ۵۵ % :عقايد عبارتند از
اهتمام فرد به محصولات و م ارك هاي تجاري مورد علاقه و … تحليل داده هايي كه به اين ترتيب
جمع آوري مي شوند با اين پيش فرض صورت مي گيرد كه مي توان مردم را براساس آنها به
گروههايي مشابهي بخش بندي كرد به نحوي كه هر كدام الگوي مصرف مشابه يا نسبتا مشابهي
دارند . و براي تشخيص اين گروه باي ستي بارها ، ارزش ها و هنجارهاي فردي را در زندگي روزمره
در نظر گرفت . در جوامع ثروتمند با ازدياد ثروت قدرت انتخاب بيشتر در جوامع كم درآمد به علت
كاهش قدرت خريدار مردم قدرت انتخاب محدودتر است .
با بيان اينكه فروش يا تبليغات تنها بخشي از بازاريابي است ، وجود چارچوبي كه بازاريابي بتواند
فعاليت ها و راهبرد خود را بر محور آن سامان دهد مهم مي نمايد . از نگاه تخصصي و علمي كسي
كه بايد استراتژي تبليغات را مشخص كند ، متخصص بازاريابي است يعني استراتژي تبليغ زير نظر
۲
متخصص بازاريابي طراحي مي شود . به عبارت ديگر كسي كه مف هوم عميق و نگرش صحيح
بازاريابي را درك كرده باشد اين آدم حق دارد درباره تبليغات را مشخص كند . متخصص بازاريابي
است يعني استراتژي تبليغ زير نظر متخصص بازاريابي

طرح کارآفرینی غلات حجيم شده (پفك نمكي)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید