طرح کارآفرینی طرح اوليه وسائل تصوير برداري پزشکي

طرح کارآفرینی طرح اوليه وسائل تصوير برداري پزشکي

تعداد صفحات: 63

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 191 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

طرح کارآفرینی طرح اوليه وسائل تصوير برداري پزشکي

فهرست
-۱ معرفی محصول
۱-۱ مشخصات کلی محصول
۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
۳-۱ شرایط و واردات و صادرات
۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی
۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶-۱ موارد مصرف و کاربرد
۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و – ۱-۲ و ۲
روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
۱و ۲ – بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در
فرایند تولید محصول :
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
۱-۳ محوطه سازی
۲-۳ ساختمان
۴-۳ تاسیسات
۵-۳ وسایط نقلیه
۶-۳ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
۷-۳ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
۸-۳ هزینه های قبل از بهره برداری
۹-۳ سرمایه در گردش
۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد
۱۱-۳ برآورد آب ، برق ، سوخت و ارتباطات
۱۲-۳ هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
۱۳-۳ هزینه های متفرقه و پیش نشده تولید
۱۴-۳ هزینه های توزیع و فروش
۱۵-۳ جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید
۱۶-۳ نتیجه گیری
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۷ بررسی و تعیین میزان آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در
منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه چگونه خواهد بود.
-۱ معرفی محصول:
(ECG) الکتروکاردیوگرافی
قلب دارای خاصیت تولید خود بخود ایمپا لس و انقباض ریتمیک است، تولید و هدایت این ایمپالسهای
الکتریکی جریان الکتریکی ضعیفی تولید می کند که در بدن پخش می شود.
الکتروکاردیوگرام با گذاشتن الکترودهایی در قسمتهای مختلف سطح بدن و ثبت آن در دستگاه بدست
می آید.
قبل از اینکه عضله منقبض شود دپلاریزاسیون در عضله انتشار می یابد و یک موج الکتریکی در دستگاه
ثبت می شود و موجهای الکتریکی قلب ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با انقباضات آن دارد.
-۱-۱ مشخصات کلی محصول:
کاغذ الکتروکادیوگراف
۰ ثانیه است و خطوط افقی (عرض کاغذ ) / طول کاغذ نمایانگر زمان می باشد و هر مربع کوچک بیانگر ۰۴
ولتاژ را بر حسب ( میلی ولت ) نشان می دهد بطوریکه هر ۱۰ مربع نشان دهنده یک میلی ولت است.
تعداد ضربان قلب را می توان به آسانی از روی الکتروکاردی و گرام بد ست آورد زیرا سرعت ضربان قلب
برابر با معکوس فاصله زمانی بین دو ضربان متوالی است.
نحوه بستن الکترودها
اشتقاقهای استاندارد اندامها (اشتقاقهای دو قطبی):
واژه دو قطبی به آن معنی است که الکتروکاردیوگرام از دو الکترود روی دو طرف متفاوت بدن ثبت می
نامگذاری می III ،II،I یا L3 ،L2 ،L شود این نوع اشتقاق به سه شکل بسته می شود و به نامهای ۱
شود.
در این اشتقاق قطب منفی دستگاه به د ست راست و قطب مثبت د ستگاه به دست چپ وصل :I اشتقاق
می شود.
در این اشتقاق قطب منفی دستگاه به دست راست و قطب مثبت د ستگاه به پای چپ وصل می :II اشتقاق
شود.
SINGLE VENTRICULAR ACTION POTENTIAL
ECG P
Q S
T
R
۱ mV
Repolarization of ventricles
Depolarization of ventricles
Depolarization of atria
ENDOCARDIAL FIBER
EPICARDIAL FIBER
ATRIAL
FIBER
در این اشتقاق قطب منفی دستگاه به دست چپ و قطب مثبت د ستگاه به پای چپ وصل می :III اشتقاق
شود.
I

طرح کارآفرینی طرح اوليه وسائل تصوير برداري پزشکي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید