طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

تعداد صفحات: 42

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 176 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۶
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۶
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۷
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۸
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۸
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۸
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۹
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۰
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۲
۱۴ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۵
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
ت MDF طرح توليد پروفيل
عناوين صفحه
۱۶ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۱۶
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۱۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۱۸
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۱
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۱
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۲۹
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۱
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۳۳
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۳۵
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۳۵
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۳۶
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
صفحه ١ MDF طرح توليد پروفيل
مقدمه
دنيايي كه پيش رو دار يم ،گستره ايست بر اي ظهور خلا قيت ها و نو آوري ها يي كه ج ز با همت
متخصصان و كارشناسان تحقق نخواهد يافت.چنين د نيايي مستلزم بكار گ ي ري تكنولوژ ي مدرن
وپيشرفته ،استفاده به ينه از منابع وس يستم ها و روش ها ي برتر است كه اين مهم در جوامع صن عتي
امروز، شرط لازم براي دستيابي به خواسته ها و رضايت مشتريان است.
فرآورده ها ي حاصل از چوب به اشكال مختلف و متناسب با هز ينه انجام شده و محل كاربرد آن
مورد استفاده عموم قرار م ي گ يرد و به عبارت د يگر م ي توان در ط يف صنعت ي، اوراق فشرده چو بي
Medium Density ي ا MDF را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فيبر و
را نام برد كه اصولا “ اختلاف فن آور ي تو ليد در مبحث شكل ده ي ك ي ك (با Fiberboard
استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و يا ا لياف سلولز ي و بهره جو يي از هو ا) منجر به تو ليد
مي شود. MDF نئوپان و يا
نسبت به سا ير محصولات مشابه آنرا متما يزتر نشان داده و MDF اما بدليل ارتقا سطح ك يفي
بخودي خود از جا يگاه خاص ي برخوردار نموده است . ز يرا اين محصول ضمن قرار گرفتن در خانواده
– تخته ها ي سخت، مقاومت از كاربردي بالاتر نيز برخوردار م ي باشد و دانس يته آن ب ين ۸۰۰
۶۴۰ كيلوگرم بر مترمكعب مي باشد.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
صفحه ٢ MDF طرح توليد پروفيل
صاف، يكنواخت و نرم بوده و ترك يبي از فيبرهاي چو بي ليگنو MDF از طر في بد ليل اينكه سطح

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید