طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

تعداد صفحات: 43

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 121 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۲
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۵
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۵
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۶
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۶
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۷
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۷
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۸
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۹
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۲
۱۴ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۵
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد پارتيشن ت
عناوين صفحه
۱۶ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۱۶
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۱۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۱۸
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۱
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۲
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۲۹
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۲
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۳۵
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۳۷
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۳۸
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد پارتيشن صفحه
١
مقدمه
در دنياي امروز كه استفاده به ينه از فضا ها ي موجود در هر شركت و سازمان از اهم ي ت و ي ژه اي
برخوردار است نقش پار تيشن بند ي و تقس يم بند ي فضا بر اساس نياز هاي موجود در شركت ها و
سازمان ها حائز اهميت مي باشد.
امروزه تقس يم بند ي سالن ها ي بزرگ بدون د يوار توسط پارتيشن ايده آل تر ين شكل تقس يم بند ي
محيط ها ي ادار ي ،شركت ها و سازمان ها م ي باشد . در صور تيكه نياز باشد در ي ك مح يط ادار ي
ميتوان بدون صرف وقت و خرا بي و بازساز ي ناش ي از ساخت و ساز، فضا ها ي اختصاص ي مورد نياز
ايجاد كرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به ن سبت كم در مقا ي سه با د يوارها ي
پيش ساخته ، ز يبايي خاص و رنگبند ي ها ي متنوع همچن ين امكان تغ يير چ يدمان بر اساس نياز ها ي
كاربران و به شكل دلخواه در بيشتر شركت ها بر اي جدا ساز ي و اختصاص فضا ها از پار تي شن
استفاده مي شود كه باعث صرفه جويي در فضا و هزينه مي شود.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید