طرح کارآفرینی توليد كارتن از ورق آماده

طرح کارآفرینی توليد كارتن از ورق آماده

تعداد صفحات: 52

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 146 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد كارتن از ورق آماده

عناوين صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۵
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۶
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۷
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۸
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۹
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۹
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۲
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۷
۲۰ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۲
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن از ورق آماده ت
عناوين صفحه
۲۳ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۴
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۷
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۹
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۰
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۳۷
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۰
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۳
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۴
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۴۷
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۴۸
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليد كارتن از ورق آماده صفحه
[
۱
مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طر حهاي سرمايه گذاري اقتصادي
انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار
گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصمي مگيري سرماي هگذاران مورد استفاده قرار
مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امكا نسنجي مقدماتي توليد كارتن از ورق آماده مي باشد. اين مطالعات در
قالب متدولوژي مطالعات امكا نسنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد
مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررس يهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در
ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده
و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را
كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين
مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليد كارتن از ورق آماده صفحه
[
۲
رئوس مطالب
(( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات

طرح کارآفرینی توليد كارتن از ورق آماده

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید