طرح ریخته گري فولاد

طرح ریخته گري فولاد

تعداد صفحات: 48

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

براي تهیه فولاد تنها اکتفا کردن به دانش تئوري کافی نبوده و لازم است به نکات کاربردي توجه
زیادي مبذول گردد. تنوع فولادهاي تولیدي و ده برابر شدن میزان تولید آن ، از آغاز قرن اخیر ،
نشان دهنده این واقعیت می باشد که صنعت تولید فولاد از نظر کمی و کیفی با رشد بسیار
سریعی همراه بوده است . به همین دلیل تحقیقات براي کسب دانش بیشتر و شناخت بهتر خواص
فولادهاي مختلف، اهمیت خاصی پیدا کرده و همواره با توسعه صنعت، امروزه علم متالورژي در
دو شاخه مجزاي علم فلزات که مبتنی بر علوم فیزیکی و شیمیایی و دیگري مهندسی متالورژي
که مبتنی بر فرآیند هاي تولید، خواصو کاربرد می باشد، رشد کرده است .
فولاد لازمه صنعت بوده و صنعتی بودن یک کشور بر اساس میزان تولید فولاد آن کشور رقم
میخورد.
بطور کلی فولاد ها از نظر آلیاژي به ۴ گروه تقسیم می شوند :
-۱ فولادهاي کربنی یا ساده
-۲ فولاد هاي کم آلیاژ
-۳ فولادهاي با آلیاژ متوسط
-۴ فولادهاي پر آلیاژ
اصلی ترین عنصر آلیاژي آنان c فولادهاي کربنی به دسته اي از فولادها اطلاق میگردد که کربن
به مقدار جزئی و صرفا بمنظور گاز Al و آلومینیوم Si سیلسیوم ،Mn بوده و عناصري نظیر
زدائی به آنان افزوده می گردند. در این فولادها افزایش استحکام توسط عملیات حرارتی، به
گزارش امكان سنجي مقدماتي
طرح ريخته گری فولاد
شهريور ۱۳۸۶
صفحه ۲
میزان کربن بستگی دارد . این نوع فولادها را میتوان به ۳ گروه کم کربن ،با کربن متوسط و پر
کربن تقسیم نمود .
پس از فولادهاي کربنی ،فولادهاي کم آلیاژ و متوسط آلیاژ قرار دارند . میزان منگنز و سیلسیم
این فولادها از حدي که براي اکسیژن زدایی لازم میباشد ،بیشتر بوده این در حالی است که
نیز به این فولادها اضافه میگردند . Mo و مولیبدن Cr کرم ،Ni بعضی از عناصر مانند نیکل
افزودن عناصر آلیاژي به فولادها جهت بالابردن قابلیت عملیات حرارتی پذیري و بالا بردن
بعضی از خواصدیگر مکانیکی و فیزیکی فولاد انجام می پذیرد .
بطور کلی باید متذکر شد که محدودیتی براي تقسیم بندي و مجزا کردن فولادهاي کم آلیاژ،
متوسط آلیاژ و پر آلیاژ وجود نداشته و معمولا فولادهاي حاوي بیش از ۱۰ %عناصر آلیاژي را
فولادهاي پر آلیاژ می نامند .
تولید و مصرف فولاد در گذشته در کشور هاي صنعتی و نیز کشور هاي عقب مانده یکنواخت
نبوده است . گرچه رشد جمعیت در کشورهاي صنعتی به مراتب کمتر از کشور هاي عقب افتاده
صنعتی بوده مع هذا تولید جهانی فولاد و نیز رشد جهانی جمعیت ، هماهنگ بوده اند .
هم اکنون تعدادي مجتمع فولاد سازي در ایران وجود داردکه بزرگترین واحدهاي تولید فولاد
ایران در مجتمع فولاد اهواز و در مجتمع فولاد مبارکه قرار دارند .
بررسی بازار عرضه و تقاضاي این محصول در کشور با توجه به حجم قابل توجه سرمایه
گذاري مورد نیاز براي احداث کارخانه جات تولید این محصول نیز از این منظر از اهمیت ویژه
اي برخوردار می باشد .
لازم به ذکر می باشد محصول فوق الذکر بیلت می باشد .
گزارش امكان سنجي مقدماتي
طرح ريخته گری فولاد
شهريور ۱۳۸۶
صفحه ۳
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
تولید انواع شمش فولاد شامل :
– شمش هاي آهنی و فولادي براي تولید صفحه و ورق (اسلب):
شمشهاي حاصل از نورد گرم و یا عملیات ریخته گري که مقاطع آنها عموما راست گوشه
بوده تختال (اسلب) می نامند . مقطع تختالها از حدود ۱۰۰ سانتی متر مربع بیشتر است و
عرضآنها نسبت به ضخامت تختال تقریبا زیاد و گاه به ۱۰ تا ۱۲ برابر می رسد ، ولی از
نظر یک قانونمندي کلی عرضتختالها حداقل ۲ برابر ضخامت آنها منظور می شود .
– شمش فولاد سبک آلیاژي(بیلت):
قطعه ریخته گري است که مقطع آن با ابعاد تقریبا مساوي (مربع ،دایره ،هشت بر و…) و از
۵ سانتی متر منظور * ۲۲۵ سانتی متر مربع کمتر است .حداقل مقاطع شمشالها (بیلت)حدود ۵
می گردد. در مورد آلیاژهاي غیر آهنی شمشالها از طریق ریخته گري حاصل می شوند.
– شمش فولاد سنگین آلیاژي (بلوم)
شمشه (بلوم) به قطعات ریختگی و کار شده اي اطلاق می گردد که عرضو ضخامت آنها
۱۵ سانتی متر بیشتر باشد. * تقریبا مساوي و عملا سطح مقطع آنها ۱۵
ISIC کد
گزارش امكان سنجي مقدماتي
طرح ريخته گری فولاد
شهريور ۱۳۸۶
صفحه ۴
توسط وزارت صنایع و معادن در جدول ذیل شرح داده شده است . ISIC اطلاعات کد
محصول ISIC جدول شماره ۱- کد
نام محصول کد آیسیک
شمش فولاد سبک آلیاژي (بیلت) ۲۷۱۰۱۱۲۱
شمش فولاد سنگین آلیاژي(بلوم) ۲۷۱۰۱۱۲۲
شمش آهنی و فولادي ۲۷۱۰۱۱۲۰
شمشهاي فولادي و آهنی براي تولید صفحه و ورق(اسلب) ۲۷۱۰۱۱۲۵
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
کد تعرفه گمرکی شناسایی شده براي درج صادرات و واردات براي شمش فولاد براساس آمار
۷۲۰۶ ذکر شده است . / منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامی ایران ۱۰
-۱-۳ شرایط واردات محصول
سیاست دولت براي این محصول تعادل بازار از طریق واردات است هیچ نوع شرایط خاصی
براي ورود این محصول در نظر گرفته نشده است . در ضمن قرار است تسهیلات و کمکهاي لازم
براي اجرایی شدن کار دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد. مقرر شده تسهیلاتی براي گشایش
اعتبار واردکنندگان از سوي بانکها درنظر گرفته شود، همچنین ترخیصاین مواد اولیه از گمرك
در اولویت قرار گیرد.
اگر مواد اولیه توسط تولیدکنندگان وارد کشور شود این صنعت رونق بیشتري خواهد داشت.
همچنین سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به آن ۴ درصد بوده است.

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید