طرح تولید پودر خون

طرح تولید پودر خون

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 236 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقدمه
در کشتار صنعتي حيوانات، به غير از گوشت و فرآوردههاي اصلي، مواد جانبي بسيار
مفيد ديگري نيز موجود است که در صورت بهرهبرداري بهينه، نهتنها منجر به توليدات
جانبي ميشود بلکه با توسعه و فروش آنها، هزينه توليد گوشت و فرآوردههاي اصلي
نيز کاهش خواهد يافت.
١ بين ٧ تا ١٢ درصد از درآمد يک Holmqvist و Bentsson طي تحقيقي از
کشتارگاه از مواد جانبي حاصل ميشود و اين ميزان در کشورهاي صنعتي در حدود
٣٢,٥ درصد است و نکته قابل فکر اين است که در کشورهاي صنعتي اگر ميزان درآمد
حاصل از مواد جانبي کشتارگاه کمتر از ١٥ درصد کل درآمد باشد، توليد با سود همراه
نخواهد شد.طرح تولید پودر خون
همچنين خون کشتارگاهي اگر بازيافت نشود براي طبيعت بسيار مشکل ساز خواهد
بود چرا که سريع آلودگي را جذب کرده و باعث شيوع بيماري ميشود. از طرفي به
دليل دارا بودن نيتروژن بالا (به دليل پروتئين بالاي خون)، باعث تغيير در اکوسيستم
محل ميشود.
در اين گزارش سعي شده است كه به مراحل طراحي كارخانه پودر خون پرداخته شود
تا امكان توليد آن بر اساس اطلاعات در دسترس بررسي شود. طرح تولید پودر خون اطلاعاتي كه عموما
تحقيقاتي بوده و از منابع مختلفي از جمله وزارت صنايع، اداره گمرك و يا مصاحبه با
کارشناسان مربوطه و همچنين مقالاتي كه توسط سازمان هاي تحقيقاتي بين المللي از
سازمان خوار و بار جهاني) بدست آمده است. ) FAO جمله
الف – معرفیو شناختمحصول
خون دامهاي كشتاري كه در كشتارگاهها ذبح ميشود پس از
جمعآوري و خشك كردن به عنوان آرد خون مصرف
۱ Edible by-products of slaughter animals-1996-FAO No. 123
٦
ميشود. خون، در بين مواد مازاد حاصله از كشتارگاه منبع خوبي از پروتئين ميباشد.
آنچه كه توليد آرد خون مهم است و كيفيت آن را بشدت تحت تاثير قرار ميدهد،
جمعآوري خون و روش تهيه آرد خون است كه مستلزم وسائل و تجهيزات كافي بوده
و بايستي در شرايط كاملا بهداشتي انجام پذيرد و بعبارت ديگر تنها در كشتارگاههاي
مجهز ميشود چنين عملياتي را انجام داد. از همه حيوانات خون گرم، ميتوان پودر
خون تهيه کرد ولي معمولا خوني که در ايران از کشتارگاه هاي دام جمع آوري ميشود،
از گاو و گوسفند و احيانا بز و شتر ميباشد که البته در کشورهاي ديگر، دامهاي
همچون خوک، شترمرغ و ديگر حيوانات پرورشي نيز به آنها افزوده ميگردند.
رنگ پودر خون از قرمز تيره تا قهوه اي تيره متغير است. اين محصول داراي بوي
مخصوص بخود ميباشد و بايد عاري از بوهاي غير عادي فساد و گنديدگي باشد.
اندازه ذرات اين محصول طبق استاندارد ملي ايران بايد بگونه اي باشند که از الک ٢,٨
ميليمتر عبور کنند.
اين محصول براي حيوانات چندان دلچسب نيست و بايد طي دوره چند ماهه اي دام
را نسبت به آن عادت داد. اين محصول نسبت به بقيه منابع پروتئين هاي حيواني از
سطح اسيدآمينه پايينتري برخوردار است. پودر خون به دو نوع دامي و طيوري تقسيم
بندي ميشود. که ويژگي هاي شيميايي مجاز هر يک برگرفته از استاندارد ملي ١٣٦٦ در
جدول منعکس شده است.
٧

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید