طرح تولید پروفیل UPVC

طرح تولید پروفیل UPVC

تعداد صفحات: 59

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 152 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

امروزه بحث جلوگيري از هدر رفتن انرژي، يكي از مواردي است كه در توليد محصولات جديد در نظر گرفته
مي شود. در اين راستا هدر رفتن انرژي در ساختمان ها نيز عامل مهمي به شمار مي رود كه در كشور ما نيز در
چند سال اخير مورد توجه بوده است و در نتيجه آن صنايع محصولاتي با قابليت حفظ انرژي رو به گسترش
مي باشند.
يكي از طر ح هاي ملي تلقي م ي گردد. بحث استفاده از اين صنعت در ايران، قبل U.P.V.C توليد پروفيلهاي
از انقلاب نيز مطرح بوده است و گا م هاي كوچكي نيز در اين زمينه برداشته شده بود ولي متاسفانه به عنوان
يك صنعت نو و مدرن به آن نگريسته نشده و فقط به صورت پراكنده در بعضي نقاط مورد استفاده قرار گرفته
است.
از دلايل كم توجهي به اين محصول م ي توان عدم شناخت مصرف كننده و عرضه محصولات غير استاندارد و
را نام برد كه بدين دلايل متاسفا نه اين صنعت در كشور ما نتوانسته جايگاهي (U.P.V.C) با كيفيت پائين
مناسب براي خود پيدا كند. يكي از مشكلات بزرگ كشور ما در حال حاضر هدر رفتن مقدار زيادي انرژي در
تمامي فعاليتها و بخصوص در بخش ساختمانها مي باشد. از دلايل اصلي هدر رفتن انرژي در ساختما ن ها
مي توان استفاده از در و پنجر ه هاي نامناسب را نام برد . از طرفي با توجه به شرايط متفاوت آب و هوائي كشور
٢
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
و براي استفاده صحيح از انرژي و جلوگيري از هدر رفتن بي حد و مرز آن و در جهت بهينه سازي مصرف
سوخت در ساختمانها بايد استفاده از اين صنعت به صورت همگاني در بين آحاد مردم فرهن گ سازي شود .
خوشبختانه در چند سال اخير سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور و ديگر مسئولين توجه خود را به
اين نوع صنايع معطوف داشته و توصيه م ي كنند كه صنايع اين چنيني در كشور توسعه پيدا كند خوشبخ تانه
آشنائي و استفاده مردم از اين نوع محصولات نيز روز به روز در حال گسترش مي باشد.
در كشورهاي بزرگ دنيا متداول گشته و U.P.V.C چندين دهه است كه تكنولوژي ساخت پروفيل
محصولات فوق به دليل امتيازات خاص و منحصر بفرد خود توانسته اند به سرعت در ساير كشورها نيز مطرح
گشته و جهانگير شوند .
در اروپا به نام U.P.V.C اين پروژه تحت ليسانس يكي از بزرگترين توليد كنندگان ماش ين آلات و قالبهاي
را با بالاترين كيفيت و تكنولوژي U.P.V.C مي باشد كه م ي تواند پروفيل و ورقهاي Technoplast شركت
روز اروپا به بازار ارائه نمايد.
مي باشد كه از مخفف كلمات : PVC ماده اوليه ساخت پروفيل در و پنجره هاي مدرن UPVC
Un plasticized Poly Vinyl Chloride
تشكيل شده است . اين ماده يك نوع ترموپلاست مدرن متشكل از مشتقات اصلي نفت خام و نمك هاي
مواد ، (Impact Modifier) با افزودن مواد مختلفي چون ضربه گير UPVC معدني است . در فرآيند توليد
روان ، (Processing Aids) كمك كننده ها ، (Fillers) پر كننده ها (Heat Stabilizers) ضد احتراق
به دو ماده اصلي (Pigment) و رنگهاي صنعتي (Internal & External Lubricants) كننده هاي داخلي
بوده ولي به علت خواص PVC بدست م ي آيد كه تركيب جديدي از ماده اوليه UPVC فوق ، ترموپلاست
فيزيكي متفاوت اين ماده جديد ، اصطلاحاً به آن يك ماده غير پلاستيك اطلاق مي شود .
يكي از مطمئ ن ترين و پر مصر ف ترين مواد اوليه در ساخت در و پنجره ساختماني بوده و UPVC پروفيل
مشخصه اصلي آن زيبايي و استحكام مي باشد . سبك وزني ، خمش پذيري ، عايق بودن در مقابل حرارت و
الكتريسيته ، مقاومت در برابر مو اد شيميائي و بيولوژيك ، قابليت تبديل به سطوح صيقلي، قابليت تلفيق با
مواد افزودني مختلف و بالاخره انعطاف پذيري در كاربردهاي متعدد ، پليمر مزبور را به مناسب ترين جايگزين
٣
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
قابلي ت UPVC براي آلياژهاي فلزي و غير فلزي در صنعت در و پنجر ه سازي تبديل نموده است . پروفيل
عرضه در رنگهاي مختلف را دارا مي باشد .
-۱-۱ نام و کد محصول
جزء محصولات لاستيك و پلاستيك ( ٢٥ ) و در اين دسته بندي جزء ISIC طبق كدبندي UPVC پروفيل
با شماره UPVC پروفيل ISIC محصولات پلاستيكي ( ٢٥٢٠ ) محسوب مي شود . بر اين اساس كد كامل
.[ ٢٥٢٠١١٨٧ مشخص شده است[ ١
لازم به ذكر است كه علاوه بر كد ذكر شده برخي واحدهاي توليدي در اين زمينه با كد ٢٥٢٠١٢١٧ كه
مي باشد فعاليت دارند . در بخش عرضه و تقاضاي محصول كليه شركتهايي كه با PVC مربوط به پروفيل
كدهاي ذكر شده معرفي شد مورد بررسي قرار مي گيرند.
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
تعريف نشده است و اين UPVC حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات پروفيل
كالا مطمئنا با كد تعرفه محصولات مشابه ديگر مبادلات آن انجام مي شود. از آنجا كه اين محصول با پايه
مي باشد ، قرار PVC مي باشد، قطعا در كد تعرفه ٣٩٢٠٤٣ كه مربوط به كالاهاي ساخته شده از PVC
.[ دارد[ ٢
طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك علاوه بر اين كد تعرفه احتمال اينكه اين محصول با كدهاي
ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد.
-۳-۱ شرایط واردات
طبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي وارداتي به سه گروه زير تقسيم بن دي
مي شوند:
١- كالاي مجاز: كالايي است كه ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
٢- كالاي مشروط: كالايي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
٤
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
٣- كالاي ممنوع : كالايي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا
مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.
جزء گروه اول اين دسته بندي قرار دارد و با رعايت ضوابط UPVC در رابطه با محصول اين طرح، پروفيل
مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد.
هر كالايي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشد و
تعرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصولات مختلف متفاوت
مي باشد . در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را به مخاطره بياندازد مسلما
حقوق گمركي آن محصول بالا خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشو ر توليد نشود يا
اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد به علت جلوگيري از مسائل تورم تا حد ممكن از حقوق
گمركي آن محصول كاسته شده است.
وجود ندارد و اين محصول UPVC همانطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي پرفيل
با تعرفه محصولات ديگر و ارد كشور مي شود . لذا با توجه به كد تعرفه مشابه اين محصول حقوق گمركي آن
.[ در حال حاضر ٤ درصد مي باشد[ ٢
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد
در محصولات نهايي كه به دست مصرف كنندگان مي رسد، كيفيت هر محصول بستگي به عوامل زير دارد:
١- كيفيت مواد اوليه
٢- كيفيت خط توليد
٣- تجربه پرسنل توليدي
عامل اول يعني كيفيت مواد اوليه بيشترين تاثير را روي كيفيت محصول نهايي خواهد داشت . بنابراين قبل از
استفاده از مواد اوليه در خط توليد، مي بايست تستهاي اوليه اي در مورد اين مواد انجام پذيرد و در صورت
٥
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
دارا بودن استانداردهاي مجاز از آنها در خط توليد استفاده شود . در اين بخش استانداردهاي مهمي كه در اين
رابطه موجود است آمده است.
تاثير انواع مواد شيميايي خورنده معمول بر روي پروفيلهاي پي وي سي در جدول ١ ارائه شده است.
جدول ۱- مقاومت شیمیایی پروفیلهاي پی وي سی
UPVC نام ماده خورنده غلظت (درصد) دما (سانتیگراد) پروفیل
+ ٣٠ و ٤٠ ،٢٠ ٣٠ و ٤٠ ، اسيد سولفوريك ٢٠
+ ٢٣±٢ ٢٠
+ ٣٠±١ ٢٠
+ ٢٣±٢ ٣٠
+ ٣٠±١ ٣٠
+ ٢٣±٢ ٢٧
اسيد كلريدريك
٤/٢ ٣٠±١ ٢٧
+ ٢٣±٢ اسيد نيتريك ٣٠
+ ٢٣±٢ ٤٠
+ ٢٣±٢ اسيد استيك ٣٠
+ ٢٣±٢ ٤٠
+ ٢٣± نرمال ٢ NaOH
+ ٢٣± نفت نرمال ٢
+ ٢٣± گازوئيل ٢
را حل نم ينمايد. PVC علامت + نشان دهنده اين است كه ماده خورنده هيچ درصدي از ورق ü
در برابر ماده خورنده است كه البته همانطوركه جدول فوق PVC علامت – نشان دهنده خورندگي ورق ü
٢٣ )، بسيار خوب مي باشد . البته شايان ذكر +٢ ° C) نشان مي دهد مقاومت ورق ها به ويژه در دماي محيط
است كه ورق ها به حالت غوطه ور در ماده قرار گرفته و تمامي سطوح آنها با ماده در تماس بود ه اند بنابراين
بسياري از اعداد بالا در شرايط مجاورت يك سطح با ماده كمتر خواهد بود.
چنانچه با استانداردهاي جهاني يكس ان باشند بايد د اراي مشخصات UPVC علاوه بر موارد بالا پروفيلهاي
فني زير باشند.
٦
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
جدول ۲- مشخصات فنی پروفیل پی وي سی( ضد اسید)
ردیف شرح واحد مقدار
١,٤ gr/cm ١ دانسيته ٣
٧٤ ° C ٢ نقطه نرمي
٧٢٨٠٠ Psi ٣ مدول الاستيسيته
٣٥,٣ mm/m C° ٤ ضريب انبساط طولي
٥ درصد ازدياد طول تا حد گسيختگي % ٣٥
براي ASTM D همچنين در جدول ٣ استانداردهاي جهاني پلي وينيل كلرايد بر اساس استاندارد ١٧٥٥
پي وي سي براي مصارف عمومي آورده شده است.
[ جدول ۳-استانداردهاي جهانی پودر پی وي سی[ ۴
مقدار ASTM ویژگی واحد شماره آزمون
١/٠١٨ ± ٠/٠١٢ D ويسكوزيته ذاتي – ١٢٤٣
١/٠١٨ ± ٠/٠١٢ D ١٨٩٥ (gr/lit ) چگالي ظاهري
١/٠ ± ٠/٣ D ١٧٥٥ μS/cm.g هدايت پذيري الكتريكي
٠/٢٦٨ ± ٠/٠٢٢ D ٢٨٧٣ cm٣/g تخلخل
١٠١ ± ٦ D ١٧٥٥ phr جذب پلاستي سايزر
جهت كاربر د ورق هاي پي وي سي در موارد مختلف معمولاً نياز به انجام يك سري عمليات مكانيكي بر روي
اين ورق ها مي باشد. انواع پروفيلهاي پي وي سي داراي اين ويژگي هستند كه اعمال مكانيكي مختلفي را بر
روي آنها انجام داد. اين فرايندها عبارتند از :
(Punching) سوراخ كردن v
(Cutting) بريدن v
(Sawing) اره كردن v
(Drilling) سوراخ كردن v
(Milling) پرداخت كردن v
(Screen printing) چاپ عكس v
(Laminating) لايه گذاري v
(Painting) رنگ آميزي كردن v
(Digital printing) چاپ ديجيتالي v
(Thermal forming) شكل دادن حرارتي v
(Welding) جوش دادن v
٧
UPVC سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران پروفیل
(Bonding) همبست كردن v
(

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید