طرح تولید پرورش و بسته بندي قارچ

طرح تولید پرورش و بسته بندي قارچ

تعداد صفحات: 58

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 196 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح تولید پرورش و بسته بندي قارچ

معرفی کلی محصول
اطلاعات اولیه
قارچها وجوه مشترك فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران
طبقه بندي میکنند، اما قارچها از بسیاري جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر
زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار میدهند.
قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزي دارند. تقریبا در همه زیستگاههاي در دسترس که روي زمین
وجود دارد، یافت میشوند و بسیاري از آنها از لحاظ اقتصادي و پزشکی حائز اهمیت هستند.
انسان از زمانهاي بسیار دور اهمیت قارچهاي مخمر را کم و بیش میشناخت و از وجود آنها روي
مواد قندي ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاك و بقایاي فضولات حیوانی اطلاع
داشت و براي تخمیر مواد قندي و تهیه ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده میکرد .
جنبههاي مفید قارچها
قارچها همراه با باکتریها ، قندها ، آمینو اسیدها و پروتئینها را ·
تجزیه میکنند..
از قارچها در ساختن آنتی بیوتیکها استفاده میشود مانندپنی ·
سیلین
قارچها در فرایندهاي صنعتی و غذایی نظیر تهیه نان و تهیه پنیر نقش دارند .قارچها مواد قندي ·
را تخمیر می کنند، از قدرت تخمیري قارچهاي قندي در ایجاد الکل ، گاز کربنیک و تخمیر مواد
در صنایع متعدد استفاده میکنند.
ارزش غذایی مخمرها به علت داشتن مقدار قابل توجهی اسیدهاي آمینه ، ازت ، فسفر ، ·
است. در کشور چین به عنوان جبران مواد پروتئینی ، به جیره غذایی افراد از D و C ویتامینهاي
این قارچها اضافه میکنند. امروزه از قارچهاي جنسآسپرژیلوس در تخمیر مواد غذایی زیاد استفاده
میشود.
فرآوردههاي مختلفی از قارچها بدست میآید که از این فرآوردهها به اسیدهاي آلی نظیر اسید ·
سیتریک ، اسید گلوکونیک و اسید ایتاکونیک ، میتوان اشاره کرد. همچنین از قارچها در تهیه
هورمونها و ویتامینهایی از قبیل ریبوفلاوین ، بتاکاروتن و در تهیه آنزیمهایی نظیر پروتئازها ،
آمیلازها و پکتینازها استفاده میشود.
بعضی از قارچها با انجام فعالیتهاي شیمیایی و تجزیه مواد در خاك اقدام به سمزدایی ·
میکنند. (detoxification)
مضرات قارچها :
عدهاي از قارچها نظیر ارگوت غلات به شدت سمی ·
هستند و مسمومیتهایی به نام ارگوتیسم ایجاد میکنند،
علت مسمومیت قارچ ارگوت وجود.
قارچها در انسان ، دام ، طیور و گیاهان ایجاد بیماري میکنند. ·
رشد قارچها بر روي مواد مختلف نظیر ساختمانهاي چوبی یا الوار ، باعث پوسیدگی این ·
ساختمانها میشود.
قارچ آمانیتا موسکاریا در ردیف قارچهاي مخدر ، جاي دارد.
مادهاي به نام موسکارین تولید میکند. در صورتی که به
مقدار کم مصرف شود، داراي اثري جنون آمیز است و در
صورتی که مقدار مصرف زیاد باشد، کشنده و مهلک خواهد بود .
بی تردید مطالبی که در بالا اشاره شد، همه فواید و زیانهاي قارچها نیستند. بسیاري از گونههاي
قارچها شناخته شدهاند که هنوز خصوصیات و فواید آنها مشخصنشده است.
جهت آشنایی بیشتر با این محصول و معرفی نوع خوراکی آن ذیلا به معرفی آن می پردازیم.
رنگ قارچ دکمه اي جنس ( آگاریکو.س ) متناسب با رقم آن , سفید , کرم تا کرم متمایل به قهوه
اي میباشد .این قارچ باید طعم خاص خود را دارا بوده و عاري از هر گونه بو وطعم خارجی باشد. از
نظر شکل ظاهري , کلاهک قارچ دکمه اي تازه آماده به مصرف باید کاملا” بسته بوده به طوري که
لامل هاي آن پیدا نباشد .
۶ سانتی متر تجاوز کند و طول پایه این نوع قارچ نباید از / اندازه کلاهک قارچ دکمه اي نباید از ۵
ضخامت کلاهک در راستاي پایه تجاوز کند .
زمان ماندگاري قارچ دکمه اي در شرایط مناسب نگهداري ( در یخچال ) حداکثر یک هفته می
باشد . بافت قارچ دکمه اي باید سفت بوده و تحمل جابجا شدن و حمل ونقل را دارا با شد . قارچ
آماده به مصرف باید تازه , سالم ,تمیز وفاقد آفات باشد .
ویژگی هاي قارچ دکمه اي جهت استفاده در کنسرو :

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید