طرح تولید نمک (کلریدسدیم )

طرح تولید نمک (کلریدسدیم )

تعداد صفحات: 39

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 132 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

معرفی محصول
-۱ نام وکد محصول -۱
نمک طعام، نمک سفره، نمک سنگ و نمک دریا نیز نامیده می شود. نمک سفره نام رایجی است که
.[ براي نمک طعام (کلرید سدیم) استفاده می شود[ ۱
۱ ارائه شده – نیز معروف است. کدهاي آیسیک محصول در جدول ۱ (halite) این ماده شیمیائی به هالیت
. [ است[ ۱۲
[ ۱ – کد آیسیک نمک[ ۱۲ – جدول ۱
نام کد آیسیک
انواع نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا ۱۴۲۰۰۰۰
انواع نمک خام و تصفیه نشده ۱۴۲۲۱۱۰۰
نمک آبی ۱۴۲۲۱۱۱۱
نمک سنگی ۱۴۲۲۱۱۱۲
نمک طعام (تصفیه شده) ۱۵۴۹۲۵۱۰
نمک طعام ساده (تصفیه شده) ۱۵۴۹۲۵۱۱
نمک طعام یددار ۱۵۴۹۲۵۱۲
نمک طعام یددار (شستشو شده) ۱۵۴۹۲۵۱۳
نمک طعام (تصفیه نشده) ۱۵۴۹۲۵۲۰
نمک ساده (تصفیه نشده) ۱۵۴۹۲۵۲۱
نمک طعام یددار (تصفیه نشده) ۱۵۴۹۲۵۲۲
عامل اصلی شوري و نمکین شدن آب دریاها و اقیانوسها این ماده شیمیائی می باشد. این ماده اکثرا” به
عنوان چاشنی، محافظ و نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شود. نمک به عنوان یک ماده، محصول تجاري
و کلر (NaOH) در تولید موادي نظیر سود سوز آور (feedstock) شیمیائی و همچنین به عنوان ماده اولیه
.[ مورد استفاده قرار می گیرد[ ۱ (Cl2)
۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید کلرید سدیم
(NaCl) خواص فیزیکی و شیمیائی کلرید سدیم ·
نمک طعام (کلرید سدیم) ماده اي است بدون بو، شور مزه که عمدتا از یون کلر و سدیم تشکیل شده و به
صورت بلورهاي سفید مکعبی شکل با دانه هاي ریز یا پودر می باشد. چنانچه بلورهاي آن درشت باشد
بی رنگ شفاف و یا نیمه شفاف به نظر می رسد. ساختمان بلور آن مکعب هشت وجهی با ۸ محور ارتباطی
.[ بین سدیم و کلر است[ ۳
۵۸ گرم بر مول یک نمک بی رنگ با حلالیت عالی در آب است. / با وزن ملکولی ۴۴۳ (NaCl) کلرید سدیم
کلرید سدیم خالص از محلول آبی آن بصورت مکعب با شکلهاي عالی کریستاله شده و به علت تاثیر کشش
و هرمهایی با (hallow) و تو خالی (funnel) سطحی اغلب کریستالها با هم رشد کرده و به صورت قیفی
پایه مکعبی در می آیند. در حضور ناخالصیها شکل هشت وجهی و در بعضی موارد دوازده وجهی تشکیل
می شود.
ممکن است در حین کریستاله شدن مقدار کمی آب در سوراخها و منافذ کریستالها به دام بیفتد و
زمانیکه آب در اثر گرم شدن نمک تبخیر می گردد، باعث شکستن بلورهاي نمک با صداي شدید می شود.
و دي اکسید (CH ممکن است در نمکهاي بدست آمده از ذخایر طبیعی مقداري از گازها نظیر متان ( ۴
وجود داشته باشد. در داخل کریستالهاي نمک، یونهاي سدیم و (H2S) و هیدروژن سولفید (CO کربن ( ۲
کلر به تناوب وجود دارند. هر کدام از این یونها دو نوع شبکه مکعبی با وجوه مرکز پر تشکیل می دهند که
در آن یک یون با شش یون دیگر احاطه شده است.
از لحاظ درجه بندي انواع صنعتی و خوراکی نمک عبارتند از:
۳
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید کلرید سدیم
– نخودي
– شکري
– صدفی
– نرم تصفیه شده
– نمک تصفیه شده ید دار
کلرید سدیم در مقابل نور با طول موج ۱۵ میکرومتر (مادون قرمز) بشدت شفاف است. مهمترین خواص
۱ ارائه شده است. – فیزیکی کلرید سدیم در جدول ۲
(NaCl) 1- خواص فیزیکی عمده نمک – جدول ۲
مشخصه مقدار واحد
°C نقطه ذوب ۸۰۱
°C نقطه جوش ۱۴۶۵
Gr / cm3 2/ دانسیته در ۲۵ درجه سانتیگراد ۱۶۱۵
– ۲ – ۲/۵ Mohs سختی
Hb 14 Brinell سختی
– ۵/ ثابت دي الکتریک ۹
– ۱/۵۴۴۳ n 20 / d ضریب شکست
Ω / cm 4/6 × مقاومت الکتریکی در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰۱۶
Ω / cm 1/38 × مقاومت الکتریکی در ۱۰۰ درجه سانتیگراد ۱۰۱۲
K / w / cm 0/ ضریب هدایت حرارتی در ۱۷ درجه سانتیگراد ۷۲
Micro m / mk 40/ ضریب انبساط خطی ۵
J / mol k گرماي ویژه در ۲۵ درجه سانتیگراد ۸۵۰
K j / mol – آنتالپی تشکیل در ۲۵ درجه سانتیگراد ۴۱۱
J / mol k 72/ آنتروپی در ۲۵ درجه سانتیگراد ۳۶
K j / gr 0/ گرماي نهان ذوب ۵۲
K j / gr 2/ گرماي نهان تبخیر ۹۱
M p a. s 10/ ویسکوزیته محلول اشباع ۹۳
Gr / cm3 1/ دانسیته ذوب در ۸۰۱ درجه سانتیگراد ۵۴۹
M p a. s 1/ ویسکوزیته ذوب در ۸۵۰ درجه سانتیگراد ۲۹
M n / m کشش سطحی در ۸۵۰ درجه سانتیگراد ۱۱۰
S / cm 3/ هدایت الکتریکی ذوب در ۸۵۰ درجه سانتیگراد ۷
کلرید سدیم یک مولکول غیر قطبی بوده و از لحاظ خواص شیمیایی، داراي شبکه بلوري قوي می باشد.
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید کلرید سدیم
بعلت ساختار یونی در شبکه بلوري، در آب حل شده و باعث کاهش نقطه انجماد آب می شود. این ماده به
.[ تولید می کند[ ۱ NaoH روش الکترولیز به سدیم و کلر تجزیه شده و محصولات کلري و
سدیم کلراید منبع اصلی تأمین کلر و سود سوز آور و مشتقات آن در صنایع شیمیایی است.
۱ – شماره تعرفه گمرکی -۲
طبق اطلاعات موجود در کتاب ((آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسلامی ایران)) تعرفه گمرکی
۲۵۰۱/۰۰ مربوط به ((نمک (از جمله نمک براي سرسفره و نمک تقلیب شده) و کلرور سدیم خالص، حتی به
صورت آبکی یا اینکه به آن عوامل ضد توده شده یا عوام سیال کنند اضافه شده باشد، آب دریا))
. [ می باشد[ ۱۱
۱ نام و شماره زیر تعرفه ارائه شده است. – در جدول ۳
[ ۱- تعرقه گمرکی[ ۱۱ – جدول ۳
شرح شماره
۲۵۰۱/۰۰/ نمک معمولی(از جمله نمک آماده براي سر سفره و نمک تقلیب شده) ۱۰
۲۵۰۱/۰۰/ براي تغییر شیمیایی(جداسازي سدیم از کلر) براي تهیه سایر مواد ۲۰
۲۵۰۱/۰۰/ تغییر یافته براي مصارف صنعتی (شامل خالص شده) ۳۰
۲۵۰۱/۰۰/ کلرور سدیم داراي گرید دارویی ۴۰
۲۵۰۱/۰۰/ سایر ۹۰
-۱ شرایط واردات -۳
طبق اطلاعات موجود در کتاب ((آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسلامی ایران)) حقوق ورودي
تعرفه گمرکی ۲۵۰۱ (سدیم کلراید) به میزان ۴% ارزش کالا تعیین شده است. حقوق ورودي شامل حقوق
گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهاي وارداتی است. تعرفه
.[ شماره ۲۵۰۱۰۰۴۰ کلراید سدیم گرید دارویی داراي حقوق ورودي ۴۶ % می باشد[ ۱۱
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید کلرید سدیم
۱-۴ – استاندارد ملی و بین المللی
استاندارد ملی Ø
می باشد. در ادامه نام و شماره برخی از استانداردهاي ملی این ICS کد استاندارد ملی نمک کلرید سدیم
.[ نمک ارائه شده است[ ۱۰
تعیین ویژگی هاي نمک یددار ۱۱۹۵
نمک طعام- اندازه گیري مواد نامحلول در آب ۳۷۷۰
نمک طعام- اندازه گیري خلوص ۳۷۶۹
استاندارد بین المللی Ø
:[ برخی از استانداردهاي بین المللی کلرید سدیم عبارتند از[ ۴
۱-۵ – بررسی قیمت داخلی و جهانی محصول
قیمت داخلی Ø
معمولا” نمکی که به صورت توده فروخته می شود ارزانتر از نمک بسته بندي شده، دانه بندي شده و یا
خیلی ارزان فروخته می (brine) به صورت ذرات بلوك شده می باشد. نمک به شکل آب نمک یا نمک تر
شود زیرا هزینه معدن کاري و فرآیند خیلی پایین است. نمک استخراج شده در دستگاه هاي تحت خلاء
بعلت مصرف انرژي بالا گرانتر هستند و ضمنا” خیلی خالص تر می باشند. قیمت نمک بر اساس اطلاعات
.[ ۱ ارائه شده است[ ۹ – کسب شده از برخی تولیدکنندگان داخلی در جدول ۴
AASHTO M خصوصیات استاندارد نمک کلرید سدیم ۱۴۳
ASTM-D استاندارد تعیین مشخصات سدیم کلراید ۶۳۲
ASTM E استاندارد تعیین آنالیز و تجزیه سدیم کلراید ۵۳۴
۶
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید