طرح تولید نخ POY پلی استر

طرح تولید نخ POY پلی استر

تعداد صفحات: 59

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 126 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

رشد درآمد و جمع يت در کشور بهمراه افز ايش شهرنش يني حاصل از مهاجرت روستا ئيان و توسعه خدمات
رفاهي در روستاها و همچن ين بازتابهاي ناش ي از سياسته اي اجرائ ي زمينه ساز عدالت اجتماع ي موجب
گرديده است تا در خلال چند دهه اخير ميزان مصرف منسوجات شديداً افزايش يابد شاهد آن هستيم که هر
ساله بخش قابل توجه ي از درآمده اي ارز ي کشور صرف خر يد ا لياف و منسوجات واردا تي و بو يژه نخ مورد نياز
واحدهاي بافندگي مي گردد.
امروزه پوشاک نيز همچون غذا و مسکن يکي از نيازهاي ح ياتي و او لي ه بشر را تشک يل م ي دهد و م ي زان
مصرف آن (حداقل تا سطح مع يني از درآمد خانوار ) يکي از شاخصه اي م يزان توسعه اقتصاد ي و اجتماع ي در
کشور است . يکي از اص لي تر ين دلا يل توجه به صنعت نساج ي، نياز بالا ي انسان به اين صنعت مهم م ي باشد
که هر روز با پيشرفتهاي بس ياري روبرو م ي باشد . با توجه به روند رو به رشد جمع ي ت و گر ايش به سمت
کالاهاي جد يد، نه تنها از نياز انسان به اين بخش کاسته نشده بلکه همواره شاهد افز ايش تقاضا در بازاره اي
داخلي و خارج ي م ي باش يم. در شر ايط فع لي که کشوره اي مختلف جهان بر اي پيوستن به سازمان تجارت
جهاني و افز ايش صادر ات تلاش م ي نم ايند، بحرا ني شدن وضع يت اکثر مراکز تو لي دي و کاهش ک يفي ت
محصولات آنها، دولت را بر آن داشت که اقداما تي در جهت بازساز ي و نوساز ي کارخانجات قد يمي و همچنين
ايجاد کارخانجات جد يد و مدرن انجام دهد که م ي توان به ايجاد تسهيلات لازم براي اين صنعت اشاره نمود
تا محصولا تي با ک يفيت و کم يت بالا تو ليد گردد . اهميت و ضرورت نوسازي و بهينه سازي صن ايع نساج ي در
کشورمان از طر يق واردات ماش ين آلات مدرن و پيشرفته و احياي خطوط جديد تولي د امر ي مهم و ح ي اتي
مي باشد . با توجه به اينکه صنعت نساج ي در کشور ما دار اي اهميت زيادي است و سرمايه عظيمي را به خود
اختصاص داده است، توجه و يژه به اين صنعت از لحاظ فن ي و تکنولوژ يکي لازم به نظر مي رسد اما اي ن نکته
براي حرکت در راست اي خودکفائي و گام نهادن در بازارهاي جهاني به هيچ وجه کاف ي ني ست و موفق يتي در
پي نخواهد داشت . بلکه م ي ب ايست با استفاده از تکنولوژي جديد، همراه با دانش مربوط به آن در راست اي
توليد محصولات با کيفيت بالا و قيمت مناسب، رقابتي سالم با محصولات خارجي ايجاد گردد.
٣
پلي استر POY سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ
١- معرفي محصولات:
محصول: ISIC ١- معرفي کد -١
.[ طرح مربوط به نخ پلي استر مي باشد که در جدول زير ارائه شده است[ ١ ISIC کد
ISIC نام محصول کد
نخ پلي استر ١٧١١١٣٥١
١- اعرفه گمركي نخ پلي استر -٢
٥٤٠٢ در / نخ فيلامنت پلي استر با عنوان نخ از پلي استر تا حدي جهت دار شده، در کد تعرفه شماره ٤٢
.[ نظر گرفته شده است[ ٢
١- شرايط واردات -٣
سود بازرگاني اين محصول در سال هاي گذشته مع ادل ٣٥ درصد بوده است كه در سال اخير به ١٦ درصد
كاهش يافته است. در ضمن واردات و صادرات اين محصول داراي شرايط خاصي نمي باشد.
١- بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) -٤
پلياستر در جدول ارائه شده است. PET استانداردهاي جهاني مربوط به الياف
[ پلي استر[ ٣ PET ١- استانداردهاي جهاني الياف – جدول ١
نام استاندارد شمارة استاندارد توضيحات
كاربرد الياف پلياستر براي مقاصد الكتريكي BS ٣٧٧٩ BSI
٦١٠٦٧ استاندارد ويژگيها براي الياف پلياستر -١ CENELECEN
٦١٠٦٧ استاندارد ويژگيها براي الياف پلي استر -١ IEC
پلياستر در جدول زير ارائه شده است. PET استانداردهاي ملي ايران مربوط به الياف
٤
پلي استر POY سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ
پلي استر PET ٢- استانداردهاي ملي ايران مربوط به الياف – جدول ١
نام استاندارد شمارة استاندارد توضيحات
استاندارد ملي ٢٣٧٩ منسوجات – پارچه فاستوني مخلوط ٤٥ % پشم و ٥٥ % پلي استر ويژگيها
استاندارد ملي ٦٣٨٩ طناب – طناب هاي پلي استر- ويژگيها
استاندارد ملي ٧٣٤٤ نساجي- نخ والياف – نخ پلياستر پلياتيلن ترفتالات مورد مصرف در
كفپوشهاي نساجي-ويژگيها و روشهاي آزمون
استاندارد ملي ١١٥٠ استاندارد تعيين درصد الياف سلولزي مخلوط با الياف پلي استر
استاندارد ملي ٢٧٣٩ ويژگيهاي الياف پلي استر مورد مصرف در سيستم ريسندگي پنبه اي
استاندارد ملي ٤٥٦٤ نخ مخلوط ٥٠ ٪ پنبه – ٥٠ ٪ پلي استر- ويژگيها
استاندارد ملي ٤٨١٩ ويژگي هاي نخ مخلوط پنبه- پلياستر مورد مصرف در فرشهاي ماشيني
استاندارد ملي ٤٨٢٠ ويژگي هاي پارچه مخلوط پنبه – پلياستر
استاندارد ملي ٩٢٥ ويژگيهاي نخ يكسره پلي استر كشيده شده
١- قيمت داخلي و جهاني -٥
پلياستر PET – قيمت داخلي الياف
در سال ١٣٨٥ قيمت داخلي الياف كوتاه پلياستر به طور ميانگين برابر ١٤٥٠٠ ريال به ازاي هر
١ دلار به ازاي هر كيلوگرم گزارش شده /٥ -١/ كيلوگرم بوده است. همچنين قيمت صادراتي اين محصول ٦
است. قيمت فروش محصولات توليدی طرح بشرح جدول زير در نظر گرفته شده است.
قيمت فروش محصولات توليدی طرح
محصول قيمت (ريال به ازاي هر كيلوگرم)
نخ استرچ ١٥٠ دنير ٢١٠٠٠
نخ استرچ ٣٠٠ دنير ٢١٥٠٠
پلياستر PET – قيمت جهاني الياف
با توجه به آنكه نخ پلي استر بصورت منطقه اي تجارت مي شود در جدول زير قيمت جهاني انواع
ارائه شده است. (Tecnon) پلياستر از منابع معتبر قيمت PET الياف
٥
پلي استر POY سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ
[

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید