طرح تولید محصولات ریخته گري

طرح تولید محصولات ریخته گري

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 209 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

طرح تولید محصولات ریخته گري

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید محصولات ریخته گري میباشد که در
قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت
افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم
سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه
گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه
گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند
کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات ریخته گري

-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی میباشد که از طریق ریخته گري
تولید میگردند. این روش در صنعت براي ریخته گري فلزات غیر آهنی، شامل آلومینیوم و فلزات
از این ( DIE CASTING ) رنگین می باشد . البته باید گفت که ریخته گري تحت فشار آلومینیوم
بحث مستثنی است .
آلومینیوم 
آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامل شیمیایی مانند
زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خواصبارز آن سبب شده است که در بسیاري از تجهیزات
، ماشینآلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عمومیت پیدا نماید. قطعات تولید شده از
۳ برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسیاري از لوازم خانگی، ماشینهاي / آلومینیوم به میزان ۲
اداري، ماشینآلات صنعتی، خودروها، هواپیما و حتی صنایع نظامی که در آنها وزن داراي
اهمیت بالا میباشد داراي کاربرد است.
قطعات صنعتی آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ریخته گري دستی ، تحت
فشار و ریژه از جمله آنها می باشد. در طرح حاضر هدف تولید محصولات ریخته شده
آلومینیوم از طرق معمولی ( ماسه اي ) می باشد.
در این روش فلز مذاب آلومینیوم بصورت بدون فشار به داخل قالب ماسه اي ریخته شده و
قطعه تولید میگردد. ارزانی تولید قطعه و سادگی فرایند اصلی ترین عوامل استفاده از روش
ریختهگري عادي آلومینیوم است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات ریخته گري
در شکل زیر چند نمونه قطعات آلومینیومی تولید شده از روش ریخته گري معمولی آمده
است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات ریخته گري

فلزات رنگین 
آلیاژ هاي مس که شامل برنج و برنز می باشد در این گروه قرار می گیرد .
این آلیاژها از خصوصیات منحصر به فردي بر خوردار می باشند که همین خصوصیات سبب
شده تا تولید و مصرف آن ها عمومیت پیدا کند . خود روغنکاري ، قابلیت بالشتک پذیري ،
انعطاف پذیري ، کار پذیري ، ضریب هدایت خوب حرارتی و الکتریکی و خصوصیات دیگر از
جمله ویژه گی هاي این فلزات محسوب می گردد .
قطعات صنعتی که از این فلزات استفاده می کنند از طرق مختلف تولید می گردند که ریخته
گري از از روشهاي فوق می باشد و در طرح حاضر نیز هدف استفاده از این روش است .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، محصولات ریخته گري داراي کد آیسیک به شرح
زیر میباشد.
محصولات ریخته گري آلومینیوم ۲۷۳۲۱۱۱۱
محصولات ریخته گري فلزات رنگین ۲۷۳۲۱۱۲۰
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
محصولات تولید شده از طریق ریخته گري داراي کاربرد بسیار متنوع مانند قطعات خودرو،
قطعات ماشینهاي اداري، لوازم خانگی، ماشینآلات صنعتی، هواپیما، صنایع نظامی و غیره
کاربرد دارد. این قطعه یک محصول واسطهاي محسوب میگردد. از اینرو شماره تعرفه مستقلی
براي آن تدوین نشده است و عموماً این قطعات را در قالب مجموعههاي مورد استفاده آن
دستهبندي مینمایند.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات ریخته گري
-۱-۳ شرایط واردات محصول
همانطوریکه در بالا ذکر شد براي محصولات طرح، شماره تعرف خاصی وجود ندارد. لیکن با
مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی ، و مقایسه ماهیت فنی این محصولات با
موارد مشابه ، نتیجهگیري شده است که محدودیت خاصی براي واردات محصولات تولید شده از
طریق ریخته گري وجود ندارد و لذا کلیه واردکنندگان میتوانند به هر تعداد اقدام به واردسازي
آن نمایند.
حقوق ورودي این قطعات را برحسب قطعات مشابه می توان از ۱۵ تا ۴۰ درصد فرضکرد .
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
محصولات ریخته گري ، یک محصول واسطهاي هستند که خود در ساخت دیگر تجهیزات و
ماشینآلات داراي کاربرد میباشند. بنابراین به صورت مستقل استاندارد خاصی براي آنها
وجود ندارد. تولید این قطعات تحت نقشهجات و الزامات فنی قطعه صورت میگیرد که این امر را
میتوان نوعی استاندارد تولید تلقی کرد. البته استاندارد ملی شماره ۱۵۹۴ در ارتباط با آنالیز
آلیاژ قطعات آلومینیوم تدوین گردیده است .
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
همانطوري که در قسمت معرفی موارد کاربرد محصولات صنعتی تولید شده از طریق ریخته
گري ذکر خواهد شد، این قطعات و محصولات در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هستند
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید