طرح تولید مایعات شوینده

طرح تولید مایعات شوینده

تعداد صفحات: 52

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 106 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح تولید
مایعات شوینده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۲
-۳-۱ شرایط واردات ۳
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ۴
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۴
-۷-۱ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۵
-۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز ۵
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول ۵
-۱۰-۱ شرایط صادرات ۵
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
-۱-۲ بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
محصول
۶
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز)
۱۱
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ (چقدر از کجا) ۱۲
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۱۲
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است) ۱۳
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۴
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. ۱۵
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ۳۲
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریالی و
و اینترنت و بانک ه اي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و…)
۳۶
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزي و ریالی
ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ۴۱
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۴۱
-۸ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۴۲
-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ۴۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۴۷
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید ۴۷
منابع و مراجع ۴۸
۱
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران مایعات شوینده
[ -۱ معرفی محصول [ ۱،۸،۹
-۱-۱ نام و کد محصول
مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که براي شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند.
این مایعات دسته بندي هاي گوناگونی دارند. در یک دسته بندي کلی میتوان این مایعات را به دو گروه
شوینده هاي صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد آیسیک
این محصول ۲۴۲۴۱۱۲۴ می باشد.
تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر م یگردد. در بعضی از مدارك تاریخی ساخت صابون
را به سومري هاي قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی می کردند مرتبط می دانند.
قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان
می ساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را
از آن مشتق شده است. SOAP نامیدند و کلمه (SAIPO)
تا قرن دوم میلادي، اهمیت صابون در شستشو و تمیز کردن شناخته نشده بود و پزشک یونانی
جالینوس در ( ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلادي) متذکر شد که صابون براي تمیز کردن ماده مناسبی است.
در سال ۸۰۰ میلادي جابربن حیان (پدر علم شیمیایی) در نوشته هاي خود از صابون به عنوان
وسیله اي براي شستشو و پاکیزگی نام برده است.
در قرون وسطی، مرکز تولید صابون در اروپا، شهر مارسی گزارش شده است که البته بعدها در
شهرهاي ونیز و جنوا تولید شده است.
روش تولید ظاهراٌ به این صورت بود که ابتدا خاکستر گیاهان را که حاوي کربنات پتاسیم است در
آب پخش می کردند، سپس چربی به آن می افزودند و آن را می جوشانند تا آب آن تبخیر شود. بعد از آن
مجدداٌ خاکستر گیاه به ظرف روي آتش اضافه می کردن و در طول این فرآیند تولید به آهستگی واکنش
خنثی شدن مواد انجام می گرفت. اسیدهاي چرب به این ترتیب توسط کربنات خنثی و صابونی می شدند.
۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران مایعات شوینده
قوم سلت از چرب یهاي حیوانی که داراي اسیدهاي چرب آزاد بود استفاده م یکردند و حضور اسیدهاي
چرب به شروع عمل صابونی شدن کمک می کرد.
این روش احتما لاٌ تا پایان قرون وسطی ادامه داشت

طرح تولید
مایعات شوینده

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید