طرح تولید لباس کودک

طرح تولید لباس کودک

تعداد صفحات: 36

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 142 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

معرفی محصول
محصول مورد نظر در این گزارش انواع پیراهن بچهگانه میباشد(البته ماشینآلات قادر به تولید انواع
پیراهن زنانه و مردانه میباشند).
الگوي کلی لباس شامل قطعات مختلف (تکههاي بریده پارچه) براي تهیه لباس و اضافه کردن وسایلی
نظیر زیپ و دگمه براي راحتی پوشیدن و بیرون آوردن لباس، تزئین لباس با استفاده از بخیهکاري در سطح
آن و دوختن جیب میباشد.
بسیاري از تکنیکهاي تولید لباس طوري طراحی شدهاند که ظاهري تکمیل شده و بدون تغییر به لباس
بدهند. مثلاً بسته به نوع پارچه، نوع لباس و استحکام مورد نیاز از تزئینات لازم که ضمن دادن استحکام
کافی به لباس، ظاهر آنرا مناسب و خوشایند نماید.، استفاده میگردد.
علاوه بر این دوخت درزهایی که سبب اتصال قطعات مختلف لباس به هم میشوند و اتصال لوازمی
نظیر آستر، دگمه، زیپ، نوار الاستیک به لباس، که ضمن استحکام، به شکل ظاهري و زیبایی لباس بیافزایند،
.[ از جمله کارهایی است که در خط تولید انواع پیراهن انجام میگیرد[ ۱
-۱-۱ نام و کد محصول
محصولات این واحد شامل انواع لباس کودك بوده و طبق لوح فشرده وزارت صنایع به ترتیب داراي
انواع لباس کودك در جدول ۱ ارائه گردیده ISIC 18101240 و ۱۸۱۰۱۲۴۲ می باشد. کد ISIC کدهاي
است.
[ انواع لباس کودك[ ۱ ISIC جدول ۱- کد
ردیف نام محصول کد محصول واحد
۱ لباس کودك و نوزاد ۱۸۱۰۱۲۴۰ عدد
۲ لباس بچه ۱۸۱۰۱۲۴۲ عدد
۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران لباس کودك
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
لباس کودك تحت تعرفه هاي مختلفی وارد و یا صادر میگردند و تعرفۀ اختصاصی براي این محصول
گزارش نشده است . در ذیل به عمومیترین تعرفه هاي گمرکی مربوط به پیراهن و لباس کودك اشاره
.[ میگردد[ ۲
، تعرفههاي ۶۱۰۳ ، تعرفههاي ۶۱۰۴ ، تعرفههاي ۶۱۰۵ ، تعرفههاي ۶۱۰۶ ، تعرفههاي ۶۱۰۸ ü
تعرفههاي ۶۱۱۰ ، تعرفههاي ۶۱۱۱ ، تعرفههاي ۶۱۱۲ ، تعرفههاي ۶۱۱۴ ، تعرفههاي ۶۱۱۷ ، تعرفههاي
، ۶۲۰۳ ، تعرفههاي ۶۲۰۴ ، تعرفههاي ۶۲۰۹ ، تعرفههاي ۶۲۱۰ ، تعرفههاي ۶۲۱۱ ، تعرفههاي ۶۲۱۷
تعرفههاي ۶۳۰۷ ، تعرفههاي ۶۳۰۹
-۳-۱ شرایط واردات
در جدول ۲ شماره تعرفۀ گمرکی و حقوق ورودي محصول درج گردیده است.
[ جدول ۲- شماره تعرفۀ گمرکی و حقوق ورودي[ ۲
SUQ شماره تعرفه حقوق ورودي
U 70 6103
U 70 6104
U 70 6105
U 70 6106
U 70 6108
U 70 6110
Kg 70 6111
U 70 6112
Kg 70 6113
Kg 70 6114
Kg 70 6117
U 70 6203
U 70 6204
Kg 70 6209
Kg 70 6210
Kg 70 6217
Kg 65 6307
Kg 100 6309
۳
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران لباس کودك
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
استانداردهاي رایج پوشاك را میتوان به رعایت اندازههاي استاندارد در لباس، دارا بودن برچسب،
حداقل طول درز لباس، تعداد بخیهها در هر سانتیمتر، طول زیپ لباس، تعداد بخیه براي دوخت دگمه
مربوط دانست.
در جدول ۳ استانداردهاي ملی پوشاك ارائه گردیده است.
[ جدول ۳- استانداردهاي ملی پوشاك[ ۳
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد
۱ اندازه (سایز) لباسهاي تریکوي بچه گانه ۱۵۹۰
۲ ویژگیهاي پیراهن هاي مردانه ۲۲۵۵
۳ ویژگیهاي زیرپیراهنی هاي کشباف پودي پشمی ۲۲۵۶
۴ اندازه هاي پیراهن دوخته شده زنانه ۶۴۵
۵ ویژگیهاي پیرانهاي ورزشی پنب هاي مردانه کشباف ۲۲۷۰
۶ ویژگیهاي اندازه هاي لباسهاي دوخته شده مردانه ۵۹۰
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
در شرایط عادي قیمت لباس نظیر سایر کالاها تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین میگردد. از آنجائیکه
پوشاك داراي تنوع بسیاري در هنگام عرضه میباشند و قیمت آن تحت تاثیر جنس پارچه، نوع دوخت، طرح
و مدل لباس و غیره میباشد، لذا در این گزارش به بررسی قیمت آن پرداخته نشده است.
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران لباس کودك
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد
در ادامه به بررسی انواع پیراهن بچگانه پرداخته میشود.
در جدول ۴ اندازه ژاکتهاي بچهگانه دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده است.
[ جدول ۴- اندازه ژاکتهاي بچهگانه دوخته شده بر حسب سانتیمتر[ ۴
اندازه قد تنه پهناي تنه قد آستین پهناي آستین مچ سرشانه سرتاسر شانه
۲۲ ۷,۵ ۶,۵ ۱۲ ۲۵ ۲۷ یکسال ۳۰
۲۴ ۸ ۷ ۱۲,۵ ۲۹ ۲۹ دو سال ۳۳
۲۵ ۸,۵ ۷,۵ ۱۳ ۳۱ ۳۱ سه سال ۳۵
۲۶ ۹ ۷,۵ ۱۳,۵ ۳۴ ۳۲ چهار سال ۳۸
۲۷ ۹ ۸ ۱۴ ۳۶ ۳۳ پنج سال ۴۰
۲۸ ۹,۵ ۸ ۱۴,۵ ۳۹ ۳۴ شش سال ۴۳
۲۹ ۱۰ ۸,۵ ۱۵ ۴۱ ۳۵ هفت سال ۴۵
۳۰ ۱۰,۵ ۸,۵ ۱۵,۵ ۴۴ ۳۶ هشت سال ۴۸
در شکل ۱ نمایی الگوي دوخت ژاکتهاي بچهگانه ارائه شده است.
شکل ۱- نمایی الگوي دوخت ژاکتهاي بچهگانه
در جدول ۵ اندازه بلوزهاي بچهگانه دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده است.
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران لباس کودك
[ جدول ۵- اندازه بلوزهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید