طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

تعداد صفحات: 65

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 165 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات آلومینیومی خودرو میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات آلومینیومی براي خودرو میباشد.
آلومینیوم v
آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامل شیمیایی مانند
زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خواصبارز آن سبب شده است که امروزه بسیاري از
قطعات خودروها از آن ساخته شود . ترکیب این فلز با فلز روي تشکیل آلیاژي تحت عنوان
زاماك را می دهد که در آلیاژ فوق بسیاري از نواقصفنی آلومینیوم بر طرف شده و قابلیت
تولید قطعات بسیار متنوع براي شاخه هاي مختلف صنعت از جمله خودرو فراهم گردیده است .
۳ برابر از فولاد سبکتر است از اینرو مطابق / قطعات تولید شده از آلومینیوم به میزان ۲
برآوردهاي صورت گرفته حدود ۱۱ درصد قطعات یک خودرو را قطعات آلومینیومی آن تشکیل
می دهد این قطعات در قسمت هاي مختلف موتور، سیستم انتقال قدرت ، بدنه و …. خودرو مورد
استفاده قرار می گیرد و همین امر اهمیت این قطعات را در صنایع خودرو سازي نشان می دهد .
قطعات آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ماشینکاري ، ریخته گري دستی ،
ریخته گري تحت فشار و ریژه از جمله آنها می باشد . در طرح حاضر هدف تولید قطعات
آلومینیومی از طرق مختلف می باشد .
در شکل زیر چند نمونه قطعات آلومینیومی تولید شده از روش ریخته گري معمولی آمده
است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات آلومینیومی خودرو داراي کد آیسیک
۲۷۳۲۱۱۱۱ و ۲۷۳۲۱۱۱۳ می باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی آورده شده است .
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي اتوبوسو
مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت داخل تا ۹۰
درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷
تا ۹۰ درصد متغیر است.
قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود
خواهد داشت.
گزارش

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید