طرح تولید صفحه كليد كامپيوتر

طرح تولید صفحه كليد كامپيوتر

تعداد صفحات: 33

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 183 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه صفحه كليد كامپيوتر
است. رشد روزافزون كامپيوتر محصولات و قطعات وابسته به آن را داراي بازار مناسب ساخته و سبب
شده كه صنايع وابسته به رايانه از اهميت ويژه برخوردار شود . يكي از قطعات مورد نياز براي هر رايانه
صفحه كليد است كه اساسي ترين راه انتقال داده به كامپيوتر مي باشد. نياز بازار ايران به اين محصول
همانند كامپيوتر در حال افزايش است . علاوه بر آن تنوع در كاربرد و شكل آن سبب شده كه انواع
مختلف كي برد در بازارهاي جهان و همچنين ايران وجود داشته باشد نتايج بررس ي هاي مقدماتي نشان
مي دهد كه طرح به حدود ۱۳۶۰۰ ميليون ريال سرمايه ثابت نيازمند است . اگرچه در صورت استفاده از
تكنولوژي مناسب، ا مكان صادرات محصول وجود دارد اما در شرايط فعلي به دليل وجود انواع
مارك هاي ارزان قيمت وارداتي در بازار ايران و بالا بودن هزينه دستمزد در ايران نسبت به بعضي از
كشورهاي جنوب شرقي آسيا، ساخت فيزيكي كامل محصول در بازار ايران توجيه ندارد مگر آنكه از
واردات بي رويه جلوگيري شده و محصول با كيفيت بسيار خوب و متنوع عرضه شود . در اين صورت
نه تنها طرح توجيه دارد كه امكان صادرات نيز براي آن متصور است.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۰
امكان سنجي مقدماتي صفحه كليد كامپيوتر
۲
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكا ن سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي
ثانويه و موجود بوده است . اما ب راي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاري، تهيه
پرفورماهاي مربوطه و تماس با شركت هاي خارجي انتخابي، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه
داده هاي اوليه پيشنهاد مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۰
امكان سنجي مقدماتي صفحه كليد كامپيوتر
۳
۲٫ هدف
هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه تولي د صفحه كليد كامپيوتر
مي باشد . مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ۲۰ (Keyboard)
درصد برآورد مي گردد . با توجه به افزايش نقش كامپيوتر در زندگي انسان و كاربردهاي فراوان آ ن،
صنايع وابسته به آن از جمله صفحه كليد د ر جهان و ايران رشد چشمگير داشته و بازار هاي مناسبي
براي آنها وجود دارد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۰
امكان سنجي مقدماتي صفحه كليد كامپيوتر
۴
۳٫ ضرورت و اهميت
اهميت كامپيوتر در جهان امروز به حدي زياد است كه بسياري از افراد بدون آن قادر به انجا م هيچ نوع
فعاليتي نيستند . وابستگي بشر امروز به كامپيوتر و موارد استفاده از آن در تمام علوم و رشته ها تا
اندازه اي پيش رفته است كه براي غالب متخصصين دسترسي نداشتن به كامپيوتر قابل تصور نيست .
اكنون براي پيشرفت علوم مختلف از قبيل پزشكي ، صنعت، تجارت، اقتصاد، هنر، آموز ش ، ارتباطات،
خدمات و ساير رشته ها كامپيوتر نقش ا ساسي داشته و مهم ترين ابزار به شمار مي رود .
گسترش شبكه هاي ارتباطي اينترنتي نيز عامل بسيار مهمي در پيشرفت و فراگير شدن كامپيوتر بوده
است. پيش بيني مي شود كه اهميت رايان ه ها در زندگي انسان روز به روز بيشتر شده به گونه اي كه در
آينده اي نه چندان دور هيچ خانه اي حداقل بدو ن يك كامپيوتر وجود نداشته باشد . در ايران نيز تكنولوژي
اطلاعات و استفاد ه از كامپيوتر به عنوان ابزار آن به سرعت گسترش يافته و رشد آن از بسياري از
كشورهاي منطقه بيشتر بوده است و برآوردها نشان مي دهد كه توسعه سيستم هاي كامپيوتري در ايران
در آينده بسيار سريع تر از قبل خواهد بود.
كليه ابزار وابسته به كامپيوتر از جمله صفحه كليد كه يكي از مه م ترين وسايل ورود و كنترل اطلاعات
در رايانه م ي باشد نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است بطوري كه تنوع محصول آن بر اساس كاربرد
كامپيوتر در پزشكي ، بازي و غيره به وجود آمده است.
مصرف چشمگير رايانه در جهان و ايران سبب شده كه بازار بسيار مناسبي براي تمام قطعات آن وجود
داشته و توليد كنندگان با تكنولوژي هاي مختلف و وارد كنندگان از طرق مختلف بازار پر شتاب آن را در
اختيار بگيرند و در بسياري از موارد محصولاتي بدون كيفيت نيز در بازار وجود دارد كه به دستگاههاي
يك بار مصرف مشهور شد هاند و به سرعت خراب شده و اغلب قابل تعمير نمي باشند .
ايجاد كارخانه در زمينه ابزار كامپيوتر به وي ژه صفحه كليد كه جزء اصلي به حساب مي آيد، با
استانداردهاي جهاني و تنوع كافي م ي تواند علاوه بر ايجاد اشتغا ل ، سود آوري لازم را نيز داشته و
مصرف كنندگان را كه غالباً از اقشار متوسط جامعه مي باشند راضي سازد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۰
امكان سنجي مقدماتي صفحه كليد كامپيوتر
۵
۴٫ معرفي محصول
در اين بخش صفحه كليد كامپيوتر معرفي و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال مشخص خواهد
شد.
(Keyboard ) 1-4 . صفحه كليد كامپيوتر
۳۰۰۰۱۲۱۲ ) و كد تعرفه ۸۴۷۱۶۰۱۰ كه همراه با كامپيوتر و ) صفحه كليد با كد آيسيك ۳۰۰۰
به عنوان يك ابزار ضروري وابسته به آن در دهه ۱۹۴۰ ساخته و بعد از ساختن كامپيوتر هاي
و در دهه ۱۹۸۰ وارد بازارهاي جهان شد يكي از (Personal Computer =PC) شخصي
محصولاتي است كه به دليل گسترش روزافزون استفاده از كامپيوتر در جهان امروز توسعه
فراوان يافته است.
صفحه كليد، متداولترين وسيله ورود اطلاعات در كامپيوتر است كه شامل مجموعه اي از سوييچ
ها است كه به يك ريزپردازنده متصل مي گردند . ريزپردازنده وضعيت هر سوئيچ را هماهنگ و
واكنش لازم در خصوص تغ يير وضعيت يك سوئيچ را از خود نشان خواهد داد . هر كليد در
زمانهاي مختلف با دادن درخواست به پردازشگر و ايجاد وقفه وظيفه اجرا و يا ورود دستوري
خاص را به عهده مي گيرد .
است و در اين IT قطعا پيشرفت همگام نرم افزار و سخت افزار، شرط لازم براي توسعه همه جانبه
بين اگر يكي از بخش ها دچار نقصان شود، به طور حتم بخش ديگر نيز متضرر خواهد شد .
امروزه كه توليد تجهيزات كامپيوتري رشد روزافزوني پيدا كرده است، صفحه كليدها نيز با
پيروي از اين قاعده، تنوع بسياري يافته اند . صفحه كليد يكي از مهمترين وسايل جانبي ورودي
كامپيوتر مي باشد كه وظيفه ورود ديتا و در برخي مواقع وظايف كنترلي را نيز به عهده دارد .
امروزه صفحه كليدها در طرحها و انداز ه هاي مختلف و همچنين تعداد كليد هاي بيشتري كه هر
كدام وظايف و عملكردي مشخص را به عهده دارند به بازار عرضه م يشوند.
تجاري را با ۸۳ كليد طراحي كرد، PC/XT اولين صفحه كليدهاي IBM ، در اوايل دهه ۸۰ ميلادي
اما اين نوع صفحه كليد فضايي معادل صفحه كليدهاي امروزي اشغال مي كرد . با عرضه اولين
طراحي و چيدمان صفحه كليد آن را تغيير داد . صفحه كليد جديد IBM شركت ،PC/AT كامپيوتر
به صورت F-keys همانند صفحه كليدهاي امروزي بود و فقط كليدهاي تابعي PC/AT
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۰
امكان سنجي مقدماتي صفحه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید