طرح تولید سازه هاي فلزي

طرح تولید سازه هاي فلزي

تعداد صفحات: 77

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 137 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

طرح تولید سازه هاي فلزي

استفاده از فلز در مصالح سازهاي به ساخت یک پل قوسی در انگلستان به دهانۀ ۳۰ متر با
استفاده از اعضاي چدنی بین سالهاي ۱۷۷۷ تا ۱۷۷۹ بر میگردد. بین سالهاي ۱۷۸۰ تا ۱۸۲۰
میلادي پلهاي چدنی متعددي به همین شیوه ساخته شد. تیر اصلی این پلها، خرپاي قوسی با
اعضایی از جنس چدن بود. در حدود سال ۱۸۴۰ به تدریج آهن کم کربن (چکش خوار) [آهنی که
۰ درصد میباشد.] به عنوان جایگزین چدن معمولی در امر / ۰ تا ۰۳ / کربن آن در حدود ۰۱
ساختمان سازي استفاده گردید.
قدیمیترین آن، پل چهار دهانه بریتانیا در ولز با دهانههاي ۷۰ ،۱۴۰ ،۱۴۰ ،۷ متر میباشد که
براي ساخت آن از ورقها و نبشیهایی از جنس آهن کم کربن استفاده گردید. با تولید و نورد
نیمرخ مختلف از جنس چدن و آهن کم کربن استفاده از این نوع فلز گسترش بیشتري یافت. نورد
H میلگردها در سال ۱۷۸۰ و نورد ریلها در سال ۱۸۲۰ شروع شد که نهایتاً به نورد نیمرخهاي
شکل در سال ۱۸۷۰ انجامید.
در سال ۱۸۹۰ به تدریج فولاد جایگزین آهن کم کربن در امر ساختمان سازي شد. در حال
حاضر فولاد از عمدهترین مصالح ساختمانی میباشد. البته از فولاد در جاهاي دیگري مثل انواع
پلهاي فلزي ، برجهاي فلزي ، دکلها، چارچوبهاي فلزي و درب و پنجره و….. استفاده می شود. لذا
به دلیل پراکندگی محصولات در این پروژه، محصولی که عمده ترین مصرف را دارد ( اسکلت
فلزي )مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سازه هاي فلزي

میتوان از مزایاي کلی تولید اسکلت فلزي از مقاومت و دوام زیاد، خواص یکنواخت ماده،
شکلپذیري بسیار بالا، شرایط آسان ساخت و نصب سریع آن، وزن کم، اشغال کمتر فضا و
همچنین تخریب کمتر در زمان زلزله (با توجه به زلزله خیز بودن کشور) نسبت به محصولات
مشابه نام برد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید سازه هاي فلزي میباشد. که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد
نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم
بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سازه هاي فلزي
۱- معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
یک سازه فلزي مجموعهاي از اعضا مثل تیر، ستون و غیره تشکیل شده است تا بتواند
نیروهاي گوناگون را مانند وزن ساختمان یا نیروهاي برف، باد، زلزله و غیره را تحمل کند و به
زمین منتقل نماید در ساختمانها نیروهاي فوق به وسیله ستونها (باربر) تحمل میشود.که
میباشد. Steel Strruchter  محصول مورد بررسی، سازههاي فلزي
متعلق به آن مطابق جدول ذیل میباشد: ISIC کدهاي
متعلق به محصولات اسکلت فلزي و سازههاي فلزي ISIC جدول شماره ۱- کدهاي
ISIC ردیف نام کد
۱ انواع اسکلتهاي فلزي و سوله (محصولات فلزي ساختمانی) ۲۸۱۱۱۱۱۰
۲ اسکلت فلزي ۲۸۱۱۱۱۱۱
۳ انواع پلها و دکل ها و برجهاي فلزي ۲۸۱۱۱۱۳۰
۴ چهارچوب فلزي ۲۸۱۱۱۱۶۳
۵ درب پنجره پیش ساخته فلزي و کالاهاي مشابه ۲۸۱۱۱۱۶۰
علاوه بر اسکلت فلزي به عنوان محصول اصلی که در قسمت قبلی بدان اشاره گردید؛ این
کارخانه داراي ضایعات قابل فروش نیز میباشد. این ضایعات شامل تکههاي مازاد ورقهاي
فولادي است که در بخش برشکاري ورقها ایجاد میگردد و می توان انها را به عنوان ضایعات
اهن به فروش رساند.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سازه هاي فلزي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید