طرح تولید تامپون واگن

طرح تولید تامپون واگن

تعداد صفحات: 53

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 169 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید تامپون واگن میباشد. که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تامپون واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید تامپون یا ضربه گیر واگن هاي قطار میباشد.
تامپون یک قطعه فولادي منعطف است که در دو انتهاي واگن نصب شده و سبب می گردد که دو
واگن متصل شده با یکدیگر فاصله لازم را داشته و همچنین در هنگام حرکت ضربه هاي وارده
از طرف واگن ها به همدیگر خنثی گردند .
در شکل زیر نمونهاي از یک تامپون واگن نشان داده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تامپون واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
همچنین در شکل زیر محل نصب تامپون در یک واگن نشان داده شده است .
هر تامپون شامل بدنه اصلی و مکانیزم ضربه گیر است که از شفت ، سیلندر ، فنر ، روغن ،
رینگ ها و چند قطعه دیگر تشکیل شده است . عملکرد این سیستم بدین ترتیب است که با اتصال
دو واگن یه همدیگر، در حین حرکت، واگن ها به همدیگر ضربه وارد می کنند و این ضربه درست
به تامپون منتقل ( نقطه اتصال دو واگن ، تنها تامپون ها است ) و توسط آن دمپ می گردد . در
هر واگن تعداد چهار عدد تامپون نصب می شود .
دستهبندي محصول
تامپون ها براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، داراي وزن و قدرت قابل تحمل
متفاوت میباشند . تقسیم بندي هر تامپون بوسیله دو معیار اصلی مشخصات فنی و نوع واگن
مورد استفاده تقسیمبندي میگردند که ذیلا به آنها اشاره شده است .
مشخصات فنی v
تامپون
تامپون
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تامپون واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
کورس حرکت و قدرت قابل تحمل ، اصلی ترین پارامتر شناسائی تامپون ها است بعنوان
۶۶۰ و KN 280 و یا تامپون با کورس ۱۱۵ و نیروي KN مثال تامپون با کورس ۱۰۵ و نیروي
غیره .
نوع واگن مورد استفاده v
تامپون ها براي واگن هاي باري ، مسافر بري و لکوموتیو مورد استفاده دارد ، لذا هر تامپون
بر اساس مورد کاربرد نیز تقسیم بندي می گردد .
نوع واگن مورد استفاده از نظر کشور سازنده v
واگن هاي مورد استفاده در کشور از نوع رومانی ، هندوستان ، اکراین ، لهستان ، روسیه ،
آمریکا ، اتریش و ایران می باشند و لذا تامپون مورد استفاده آنها نیز متفاوت است .
در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحاظ روشتولید، مواد اولیه و مکانیزم مونتاژ و غیره در
مورد کلیه انواع محصول یکسان است، لذا تمامی آنها تحت عنوان تامپون واگن نامیده شده و
مطالعات پیگیري خواهد شد .
محصول ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، محصولات مورد مطالعه داراي کد آیسیک
۲۱۰۹۱۴۴۲ میباشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
تامپون واگن در طبقهبندي کالایی وزارت بازرگانی، داراي شماره تعرفه ۸۶۰۷۳ است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تامپون واگن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
-۱-۳ شرایط واردات محصول
تامپون واگن صرفا دًر مورد واگن قطار مورد استفاده دارد. از اینرو وزارت بازرگانی
شرایط خاصی را براي آن تعیین نکرده است و تنها به ذکر حقوق ورودي که معادل چهار درصد
است اکتفا شده است.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نتیجه گیري شده است که
استاندارد ملی براي تامپون واگن تدوین نشده است . ولی از طرف راه آهن جمهوري اسلامی
تدوین گردیده است . OR -1 – براي تامپون استاندارد شماره ۵۲۷
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
مطابق اطلاعات کسب شده از سازندگان داخلی، قیمت تامپون واگن تابع نوع و وزن آن ، نوع
واگن مورد استفاده از نظر باري یا مسافر بري و همچنین کشور سازنده واگن میباشد ولی به
طور متوسط قیمت هر کیلو تامپون واگن معادل ۲۷۰۰۰ ریال است که در اینجا لازم به ذکر است
که یک مجموعه تامپون شامل دو بدنه اصلی ، سیلندر ، رینگ ها ، فنر و روغن و غیره است که
این قطعات روي همدیگر مونتاژ میگردند.
گزارش

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید