طرح تولید انواع شکلات و شیره خرما

طرح تولید انواع شکلات و شیره خرما

تعداد صفحات: 42

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 7500 تومان

تعداد نمایش: 274 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

7500 تومان – خرید

طرح تولید انواع شکلات و شیره خرما
مقدمه
در این گزارش طرح تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما مورد بررسی قرار گرفته
است. طرحی که به منظور تولید شکلات مغزدار از نوع شکلات شیره خرما به عنوان
محصول اصلی و شکلات تختهاي به عنوان محصول فرعی مورد ارزیابی قرار میگیرد با
این امید که در سرمایه گذاري در این صنعت سودآور جهانی گامهاي بلندي در
کشورمان برداشته شود.
۱ – معرفی و شناخت محصول
شکلات یکی از شیرینی هاي پر طرفدار در بین مردم جهان می باشد.این محصول از
ویژگی هاي جالبی برخوردار است ، چرا که در دماي اتاق به حالت جامد میباشد اما به
محض قرار گرفتن در دهان ذوب میگردد، دلیل این خاصیت وجود نوعی چربی در
ترکیب شکلات است که کره کاکائو نامیده میشود. کره کاکائو در دماي زیر ۲۵ درجه
سانتیگراد جامد است و به هنگام تهیۀ شکلات با کاکائو و شکر ترکیب میشوند. نقطۀ
ذوباین چربیتقریبا بًرابر با دماي بدن است و به همین دلیل هنگامی که با سایر اجزاء
تشکیل دهنده شکلات مخلوط میشود باعثمیگردد که ترکیب جدیدي به محضقرار
گرفتن در درجه حرارت دهان تبدیل به یک مایع نرم و مطبوع شود. علاوه بر این
شکلات داراي طعم بسیار دلچسب و شیرین است که اکثر مردم آنرا میپسندند. نکته
جالب توجه اینست که در ابتدا شکلات تنها به صورت یک نوشیدنی پر چربی و
نامطلوب مصرف میشود ولی به مرور تا حد چشمگیري توسعه و گسترش یافت که
شاید این خود یکیاز رموز تاریخ باشد.
تاریخچه پیدایش محصول
براي اولین بار در سال ۶۰۰ میلادي، قبیلۀ سرخپوستان مایا در سرزمینهاي پست یا
کاتان جنوبی کشتکاکائو را آغاز کردند. همچنین پساز کشفآمریکاي مرکزي توسط
اروپائیان، کشت و زرع درختان کاکائو در مکزیک توسط آزتکها و در پرو توسط
اینکاها شروع شد.
کریستف کلمپ جزء اولین کسانی بود که مقداري دانه کاکائو را به همراه خود به عنوان
سوغاتی به اروپا ببرد. اما در سال ۱۵۲۰ کمی بعد از فتح مکزیک توسط اسپانیا دي
کورتس نوشیدنی شکلات را به مردم اسپانیا معرفی کرد و در آنجا بود که براي کمتر
کردن طمع تلخ و غلظت شکلات، به آن شکر اضافه شد. در سال ۱۷۲۷ بود که به
نوشیدنی شکلات، شیر اضافه شد. این اختراع به نیکلاس ساندرز نسبت داده میشود.
در سال ۱۸۲۸ وان هوتن صنعت کاکائو را توسعه بیشتري داد. وي در آن زمان توانست
یک کارخانه دستی راه اندازي کند. براي استفاده از کاکائو در تهیه کیکهاي سخت
ابتدا دانههاي لوبیایی شکل کاکائو را فشرده یا پرس میکردند. تا تقریبا نًصف چربی از
آن جدا شود. سپس آنها را آسیاب کرده به شکل پودر در میآورند. که بدین ترتیب
میشد از آن براي تهیه شربتهاي کم چربی هم استفاده کرد.
در سال ۱۸۲۴ اولین کارخانه انگلیسی در بندر بریستول توسط جوزف فراي راه اندازي
شد و به تولید شکلاتهاي مسطح جامد (تختهاي) پرداخت. اولین شکلات سفید در سال
۱۹۳۰ ساخته شد این شکلات از شکر، شیر خشک و کرة کاکائو تهیه شده بود.
معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصول (ایسیک ۳
(ISIC 3) ردیف نام محصول کد آیسیک ۳
۱ انواع شکلات ۱۵۴۳۱۲۱۰
۲ شکلاتکاکائوئی ۱۵۴۳۱۲۱۱
۳ شکلات فندق دار ۱۵۴۳۱۲۱۲
۴ شکلاتمرکب ۱۵۴۳۱۲۱۳
۵ شکلات قیگوز ۱۵۴۳۱۲۱۴
-۲-۱ شمارة تعرفه گمرکی
۱۷۰۴۹۰ ) شیرینی (همچنین شکلات سفید) بدون کاکائو غیر از آدامس )
۱۸۰۶۲۰ ) شکلات و سایر فراوردههاي خوراکی داراي کاکائو، فراوردههاي عرضه شده )
خواه به صورت بلوك بوزن بیشاز ۲ کیلوگرم، خواه به حالت مایع یا خمیري و یا بشکل
پودر، دانه دانه یا به شکل اشکال همانند در ظروف یا در بستههاي اولیه که وزن محتوي
آنها بیشاز ۲ کیلوگرم باشد.
۱۸۰۶۳۱ ) شکلات و سایر فراوردههاي خوراکی داراي کاکائو عرضه شده به صورت )
تخته و بلوك، سایه یا قلم پر شده.
۱۸۰۶۳۲ ) شکلات و سایر فراوردههاي خوراکی داراي کاکائو عرضه شده بصورت تخته )
و بلوكسایه یا قلم پر نشده.
۱۸۰۶۹۰ ) شکلات و سایر فراوردههاي خوراکی داراي کاکائو بصورت تخته و بلوكسایه )
یا قلم.
-۳-۱ شرایط واردات
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات ، در خصوص واردات کاکائو و محصولات
وابسته آن تعرفه مختلفی وضع شده است که از میزان ۴ تا ۶۵ درصد در خصوص این
محصول تعرفه گمرکی در نظر گرفته شده است.که در جدول زیر به نمونه چند محصول
و حقوق گمرکی آن اورده شده است.

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

7500 تومان – خرید

پاسخ دهید