طرح تولید ادوات کشاورزي (دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)

طرح تولید ادوات کشاورزي (دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)

تعداد صفحات: 53

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 357 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مقدمه
اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي
مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی
اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از
طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیر کشت، از خارج
شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود.
دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد،
صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از
مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد.
در بین ادوات مختلف کشاورزي که در راستاي این هدف از آنها استفاده می شود، بخش عمده
اي به خاك ورزها اختصاصمی یابد که بطور مشخصبه دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم شده
اند. خاك ورزهاي ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن براي بذور بکار گرفته می
شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجب نرم شدن، فشردن و بسته
شدن محفظه هاي خاك می گردند.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزي و بطور خاصتولید دیسک
افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده
و سپس بررسیهاي لازم بر بازار، شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم
سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح، برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ادوات کشاورزي
(دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)
شهریور ۱۳۸۶
صفحھ ۲
سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه
گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه کشاورزي
کشورمان مثمر ثمر باشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ادوات کشاورزي
(دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)
شهریور ۱۳۸۶
صفحھ ۳
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید دیسک افست ۳۲ ،۲۸ و ۳۶ پره ۱ میباشد. هرس
بشقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاك ورزي است که تقریبا در
هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خاك ورز دیسک بشکل بشقاب هاي مقعر،
مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاك بنحوي ارتباط دارند که
بشقاب هاي دو گروه پس از درگیر شدن با خاك، با هم حول یک محور مشترك گردش می
نمایند. گمان می رود استفاده از تیغه هاي بشقابی براي خاك ورزي از ژاپن سرچشمه گرفته
باشد، ولی براي نخستین بار در سال ۱۸۶۷ ، اختراع دیسک در آمریکا به ثبت رسید. انواع معمولی
دیسک تا سال ۱۹۰۰ جاي خود را در عملیات زراعی باز کرد تا اینکه در سال ۱۹۲۵ نوع دیگري
از دیسک با نام افست روانه بازار شد که در شکل زیر نمونه اي از این محصول نمایش داده شده
است.
offset( 1
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ادوات کشاورزي
(دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)
شهریور ۱۳۸۶
صفحھ ۴
بطور کلی هرس بشقابی متشکل از تعدادي صفحات مدور تو گود است که داراي لبه هایی تیز
و برنده می باشد. جنس آنها از فولاد بوده که در قسمت وسط ضخیم و هرچه به پیرامون و لبه
نزدیک می شود، نازك تر است. ضخامت صفحات ۴ تا ۸ میلیمتر بوده و قطر دایره صفحات از
۳۰ تا ۷۰ سانتیمتر متغیر می باشد. مقطع محور غالبا چهارگوش بوده و از وسط صفحات دیسک
که داراي سوراخ چهارگوش می باشند، می گذرند. بین صفحات قرقره هایی از آهن و چدن قرار
گرفته تا صفحات با فواصل معین روي محور سوار شوند. تعداد صفحات دیسک بر روي هر
محور مساوي بوده و نسبت به مرکز دستگاه قرینه هستند.
دیسک هاي افست که نوع خاصی از دیسک هاي معمولی می باشند را بدین جهت به این نام
می خوانند که تمایل به حرکت در یک طرف نقطه اتصال تراکتور را دارند. این نوع از دیسک ها
داراي دو گروه بشقاب هستند که یک گروه در جلو، خاك ها را به یک طرف ریخته و گروه دوم
در عقب، خاك ها را در جهت مخالف می ریزد. در شکل ذیل توضیحات اخیر بطور شماتیک
آورده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ادوات کشاورزي
(دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)
شهریور ۱۳۸۶
صفحھ ۵
تاثیر نیروهاي مقاوم خاك بر گروه هاي بشقاب دیسک باعث می شود که امتداد مرکز مقاومت
دستگاه و نقطه اتصال مالبند به فاصله قابل توجه از کنار محور مرکزي نوار خاك ورزي شده
بگذرد. از اینرو دستگاه می تواند در هنگام کار در یک سمت تراکتور عمل نماید. این نوع از
دیسک ها معمولا در سمت راست و پشت تراکتور نصب می شوند. اما انواع دیگري نیز وجود
دارد که در سمت چپ قرار می گیرند.
محصول ISIC کد
دیسک افست مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن در زیر گروه دیسک هاي کشاورزي
داراي کد آیسیک ۲۹۲۱۱۲۴۵ میباشد.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
دیسک افست مطابق طبقهبندي وزارت بازرگانی در زیر گروه ماشین آلات داراي تعرفه
گمرکی ۸۴۳۲۲۱۰۰ میباشد.
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات دیسک افست وجود ندارد، لذا کلیه واردکنندگان مورد تایید
می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي این قطعات بنمایند. عوارضورودي هر دستگاه ۱۵
درصد است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ادوات کشاورزي
(دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره)
شهریور ۱۳۸۶
صفحھ ۶
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید