طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

تعداد صفحات: 61

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 177 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد.
این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق
، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان
مجموعه اي از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود
سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو داراي انواع مختلف می باشند
که ذیلا به آنها اشاره شده است
فرمان با جعبه فرمان ساچمه اي ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی ·
فرمان با جعبه فرمان انگشتی (بادامکی ) ·
فرمان با جعبه فرمان کشویی ·
مجموعه فرمان از قطعات متعددي تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده
است .
فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگدست ، بلبرینگ،
کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغالدست ، سیبکها نمدي
فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت
دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار
فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله هاي رابط فرمان متصل است و حرکت را به
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
اهرمی که به سگدست متصل است منتقل می نماید . حرکت اهرم سگدست باعث حرکت
چرخها حول محور سگدست می شود.
قطعات فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژي ساخت و غیره با
همدیگر متفاوت است بطوریکه می توان دسته بندي هاي متعددي را براي آنها انجام
داد . لذا با توجه بر دسته بندي فوق ، در طرح حاضر قطعات زیر براي تولید در نظر
گرفته شده است .
اهرم هزار خار ·
هزار خار فرمان ·
فلکه فرمان ·
تاج خروسی ·
میل فرمان ·
میل تعادل ·
مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان اجزاء سیستم فرمان محسوب و بعنوان محصول همگن
فرمان در طرح حاضر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .
در شکل زیر چند نمونه از قطعات فرمان آمده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات و اجزاء فرمان ، داراي کد آیسیک
۳۴۳۰۱۳۱۶ می باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرکی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی آورده شده است .
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي اتوبوسو
مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت داخل تا ۹۰
درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب
درصد ساخت داخل از
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از
گزارش امکان سنجی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید