طرح توليد پريفرم و بطري PET

طرح توليد پريفرم و بطري PET

تعداد صفحات: 58

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 166 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد پريفرم و بطري PET

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفي محصول ١
١-نام و كد محصول ٤ -١
٢-شماره تعرفه گمركي ٤ -١
٣-شرايط واردات ٥ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ٦ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٢ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٣ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول ١٣ -١
١٠ – شرايط صادرات ١٦ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١٦
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
١٦
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، مي زان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢١
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢٤ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢٦ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصو ل از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است) ٣٨
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٣٩ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها. ٤٠
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم(به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول ٤٣
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
ارزي ٤٦
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کش ور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده ٤٦
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٩
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٥٠
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ار تباطي( راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٥١
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٥٢
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٥٤
منابع و مراجع ٥٥
١-معرفي محصول
پلي اتيلن ترفتالات معروفترين و پرمصرف ترين پلي استر گرما نرم خطي است كه از سال ١٩٧٧ به اين
طرف وارد بازار مواد پليمري شده و به سرعت كاربردهاي فراواني در صنعت و مصارف خانگي پيدا كرده است.
از جمله اين كاربردها مي توان به ساخت بطري نوشابه هاي گازدار، فيلم عكاسي، نوارهاي مغناطيسي
صوتي و تصويري، ديسكت هاي كامپيوتر، فيل مهاي بسته بندي مواد غذايي، الياف مصنوعي جهت پوشاك، پتو
و دهها كاربرد ديگر اشاره نمود.
در اين PET اما از اين ميان، رشد وسيع اين ماده در صنايع بطري نوشابه چشمگير است. رمز موفيت
صنعت، چقرمگي، شفافيت، قدرت شكل گيري و جهت گيري زنجيرها، عدم تأثير گذاري بر روي مزه و
سبك، ارزان و قابل بازيافت م يباشند. PET طبيعت غير سمي آن است. علاوه بر اين بطري هاي نوشابه
در مقابل قليا و اسيد رقيق مقاومت PET . ويژگيهاي بطري پت وابسته به کيفيت ماده اوليه آن دارد
خوبي دارد، اما مقاومت آن در برابر اسيدها و بازهاي غليظ كم است. در برابر چربي ها و روغن ها نيز مقاومت
خوبي از خود نشان مي دهد.
٠ به روش پليمريزاسيون /٥ -٠/ حدود ٦ ( Inherent Viscosity) با ويسكوزيته ذاتي PET پليمر
اكسترود شده و به قطعات كوچكتر (rod) به شكل ميله PET پيوسته مذاب توليد مي شود. در ادامه
(چيپس) بريده مي شود كه پليمر اصلي براي ساخت الياف پلي استر، فيلم و رزين مهندسي است و تحت نام
.[ شناخته مي شود[ ١ PET يا چيپس (Melt Phase) پليمر فاز مذاب
را نشان مي دهد. PET جدول ١ برخي از ويژگيهاي بطري

[١] PET جدول ١- خصوصيات فيزيكي و شيميايي بطري
شرح مقدار
١ گرم بر سانتي متر مكعب / چگالي ٣٦
بلورينگي ٢٥ درصد
٠/ گرانروري ذاتي ٦٨
/ گرانروي اصلي ٧١
در جهت دهانه بطري) ) psi استحكام كشش در نقطه تسليم ٢٥٠٠٠
در جهت محور بطري) ) psi ١٧٠٠٠
در جهت دهانه بطري) ) psi استحكام كششي در نقطه پارگي ٢٨٠٠٠
در جهت محور بطري) ) psi ١٧٠٠٠
افزايش طول تا پارگي ٣٠ درصد (در جهت دهانه بطري)
١٢٥ درصد (در جهت محور بطري)
در جهت دهانه بطري) ) psi ٦ ميليون / مدول كششي ٢
در جهت محور بطري) ) psi ٣ ميليون /٢
% كل انتقال نور مرئي ٨٨
٠ گرم در ١٠٠ اينچ مربع در ٢٤ ساعت / انتقال بخار آب ١٥
ميزن انتقال گاز ٢ گرم در ١٠٠ اينچ مربع در ٢٤ (O٢) ٠/ و ٤ (CO٢)
ساعت در واحد ضخامت
به روش قالبگيري تزريقي به شكل بطري پيش فرم در PET رزين جامد ،PET براي توليد بطري
مي آيد. سپس تا دماي قالبگيري بادي گرم شده و وارد قالب مخصوص مي شود. در مراحل بعد هواي فشرده
وارد قالب شده و مواد را به ديواره قالب مي فشارد و همزمان بوسيله ميله هاي مخصوص در دو جهت كشيده
در نهايت محصول سرد شده و بطري از قالب خارج .(Biaxially Oriented Blow Molding) مي شود
مي گردد. بطري ساخته شده با اين روش در جهت شعاعي نسبت به جهت محوري، آرايش يافتگي بيشتري
دارد، بطوريكه استحكام ضربه اي و تركيدگي آن در اين جهت بيشتر است و بطري در هنگام ضربه يا فشار
خرد نشده و نمي شكند.
در جدول ٢ ارتفاع ايمني سقوط براي بطر يهاي ساخته شده از مواد مختلف با يكديگر مقايسه شده
است.

طرح توليد پريفرم و بطري PET

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید