طرح توليد نخ از ضايعات نساجي

طرح توليد نخ از ضايعات نساجي

تعداد صفحات: 45

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 170 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد نخ از ضايعات نساجي

فهرست
١- معرفي محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
١- نام و كد محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٥ -١
١- شماره تعرفه گمركي…………………………………………………………………………………………………………………………… ٥ -٢
١- شرايط واردات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٦ -٣
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي………………………………………………………………………………………………………………… ٦ -٤
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني……………………………………………………………… ٨ -٥
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد………………………………………………………………………………………………………………. ٨ -٦
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول……………………………………………………….. ٩ -٧
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………………………………………………………………………………. ٩ -٨
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول……………………………………………………………………….. ١٠ -٩
١- شرايط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ -١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد …………………………………………………………………………………………. ١١ -١
۲- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا……………………………………………………. ١٣ -۲
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………….. ١٤ -٣
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه……………………………………………………………………………………………………… ۱۵ -٤
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………… ١٥ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم……………………………………………………….. ۱۶ -٦
۳- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور……………………………………………………….. ۱۷
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم……………………………………………………………………………………………….. ٣٠
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………. ٣٠
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن…………………………………………………………………………………………… ٣٤
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………………………………………………….. ٣٤
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………. ٣٥
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي………………………………………….. ٣٦
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني…………………………………………………………………………………………………………. ٣٨
١١ – تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد…………………………………. ٤١
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٢
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ از ضايعات نساجي
۱- معرفي محصول
مقدمه v
-تعريف نخ
كلمه نخ يك اصطلاح عمومي است كه انواع ساختمانهائي را كه ذيلا توضيح داده مي شود در برم يگيرد.
نخ يك لا: به ساده ترين رشته مداوم از محصولات نساجي گفته مي شود و حالات زير را در بر مي گيرد.
الف ) نخ ريسيده شده
عبارت از تعدادي الياف غير يكسره ( الياف كوتاه ) مي باشد كه عموما به وسيله تاب به يكديگر متصل شده
و تشكيل يك نخ را داده است.
ب ) نخ از الياف يكسره
عبارت از يك يا تعداد بيشتري الياف يكسره ( فيلامنت ) مي باشد كه ممكن است بدون تاب و يا با تاب
باشند.
ج ) نخ از يك ليف يكسره
عبارت از نخي است كه فقط داراي يك ليف يكسره مي باشد.
د ) نخ چند لايه از الياف يكسره
عبارت از نخي است كه از چند لا ” نخ از يك ليف يكسره ” تشكيل شده باشد.
نخ چند لاي نتابيده : عبارت از نخي است كه از كنار هم قرار دادن دو يا تعداد بيشتري نخ يك لا بدست
مي آيد ( بدون اينكه بدور هم تابيده شوند.)
نخ دولا : عبارت از يك نخ چند لائي است كه از تابيدن دو نخ يك لا در يك مرحله دولا تابي به يكديگر ب ه
دست مي آيد.
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ از ضايعات نساجي
نخ چند لا : كلمه نخ ” چند لا ” يك تعريف كلي است و عبارت از يك نخ چند لائي است كه از تابيدن بيش
از دو نخ يك لا به يكديگر در يك مرحله تابيدن بدست مي آيد .
نخ سه لا : عبارت از يك نخ چند لا م ي باشد كه از تابيدن سه نخ يك لا به يكديگر در يك مرحله سه لا
تابي بدست مي آيد .
نخ چهار لا : عبارت از يك نخ چند لا م ي باشد كه از تابيدن چهار نخ يك لا به يكديگر در يك مرحله چهار
لا تابي بدست مي آيد .
نخ طنابي : عبارت از نخي است كه از تابيدن دو يا تعداد بيشتري نخ چند لا به يكديگر و يا تابيدن تعداد
بيشتري نخ يك لا به يكديگر در يك مرحله و يا در چند مرحله تابيدن بدست مي آيد .
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نخ از ضايعات نساجي
-نمره گزاري نخ
چون شكل نخ مدور است، براي تعيين ظرافت و يا ضخامت آن، بايد قطر آن را اندازه گيري كرد . اما چون
اندازه قطر در امتداد طول نخ يكسان نبوده و تا حدودي تغيير پذير است، تعيين ضخامت به طريق ديگري به
نام نمره گزاري نخ به شيوه غير مستقيم يا معكوس انجام مي گيرد.
در اين حالت وزن ثابت و كميت طول متغير است . نمره گزاري غير مستقيم به روش متريك عبارت است از
تعداد كيلومترهايي كه در يك كيلوگرم نخ وجود دارد . يعني وزن ثابت مانده و به طول نخ افزوده م ي شود . در
نتيجه هر قدر نمره نخ افزايش يابد نخ باريكتر مي شود.
-معرفي نخ پنبه اي
پنبه ساد هترين الياف طبيعي است كه براي پوشش استفاده مي شود و فائو نيز سال ۲۰۰۹ را سال الياف
طبيعي معرفي كرده است. پنبه يا طلاي سفيد يكي از محصولات اساسي كشاورزي ايران است و در جهان نيز
به عنوان يكي از عمده ترين محصولات كشاورزي پس از غلات بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص
داده است. اهميت پنبه نه تنها در تامين مواد اوليه صنايع نساجي و روغن كشي است، بلكه در اشتغال زايي
بخش هاي كشاورزي، صنعت و بازرگاني كشور نقش مهمي دارد.
۸۴ به ۶۰ درصد سال ۸۴ رسيد. سطح زيركشت پنبه در سال – ميزان توليد پنبه در كشور در سال زراعي ۸۵
۸۵ به حدود ۹۵ هزار هكتار رسيده است. – ۸۴ حدود ۱۱۰ هزار هكتار بود كه اين رقم در سال ۸۶ – زراعي ۸۵
۸۴ حدود ۶۵ هزار تن پنبه برداشت شده است كه پيش بيني مي شود امسال اين رقم به حدود – در سال ۸۵
۵۵ تا ۶۰ هزار تن كاهش يابد.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

طرح توليد نخ از ضايعات نساجي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید