طرح توليد مخازن پلي اتيلني

طرح توليد مخازن پلي اتيلني

تعداد صفحات: 37

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 178 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

-معرفي محصول
١- نام و كد محصول -١
محصول مورد بررسي در اين گزارش مخازن ساخته شده از پلي اتيلن است . مخازن پلي اتيلني عمد تا در
و (Horizontal) ابعاد ٣٠٠ تا ١٠٠٠٠ ليتر در اشكال مختلف نظير استوانه اي به صورت هاي خوابيده
و نيز مخروطي توليد مي شوند. مخازن پلي اتيلني در بعضي موارد به صورت دوجداره (Vertical) ايستاده
نيز توليد مي گردند.
ساخته (XLPE) و بعضا از پلي اتيلن شبكه اي (HDPE) اين مخازن عمدتا از پلي اتيلن سنگين
مي شوند.
از جمله ويژگيهاي مخازن پلي اتيلني مي توان به موارد زير اشاره نمود:
مقاومت خوب در برابر اسيد ها، بازها و مواد خورنده ·
مقاومت خوب در برابر ضربه ·
انتقال حرارت نسبتا پايين ·
قابليت حمل و نقل آسان ·
قابليت توليد در اشكال و ابعاد مختلف ·
قابليت رنگ پذيري ·
مقاومت بالا در برابر ترك خوردگي و نشت ·
خواص ضدخوردگي حتي در دماهاي بالا ·
نصب سريع، آسان و كم هزينه ·
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مخازن پلي اتيلني
شكل ١-شماي كلي مخازن پلي اتيلني
به طور كلي مخازن پلي اتيلني در مقايسه با مخازن بتي و فايبرگلاس مقاومت بيشتري در برابر نشتي و
ترك خوردگي دارند.
بستر نشيمن مخازن ايستاده مي بايست كاملا صاف و عاري از هرگونه ذره اي كه سبب تمركز تنش
مي شود، باشد.
معمولا حجم مخازن ايستاده بيشتر از حجم مخازن خوابيده است . مخازن پلي اتيلني كه به صورت
مخروطي شكل توليد مي شوند، نسبت به دو نوع ايستاده و خوابيده معمولا حجم كمتري دارند.
در ادامه مشخصات و ابعاد مخازن توليدي شركت طبرستان به عنوان نمونه ارائه شده است.
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مخازن پلي اتيلني
شكل ٢-برش مخازن ايستاده
[ جدول ١-مشخصات مخازن ايستاده پلي اتيلني[ ١٣
ابعاد بر حسب ميليمتر
ظرفيت بر حسب ليتر
D H H١ D١ T
٣٠٠ ٦٦٠ ٩٨٥ ٩١٥ ٤٠٠ ٦
٤٠٠ ٧٥٠ ٩٨٠ ٩١٠ ٤٠٠ ٦
٥٠٠ ٨٢٠ ١٠٤٥ ٩٧٥ ٤٠٠ ٦
١٠٠٠ ١٠٥٠ ١٣٥٠ ١٢٨٠ ٤٠٠ ٨
٢٠٠٠ ١٣٤٠ ١٦٠٠ ١٥٠٠ ٤٠٠ ٩
٣٠٠٠ ١٥٢٠ ١٨٢٠ ١٧٢٠ ٤٠٠ ١٠
٤٠٠٠ ١٥٢٠ ٢٣٧٠ ٢٢٧٠ ٤٠٠ ١٠
٥٠٠٠ ١٨٠٠ ٢٢٥٠ ٢١٥٠ ٤٠٠ ١٢
١٠٠٠٠ ٢٠٥٠ ٣١٥٠ ٣٠٥٠ ٤٠٠ ١٥
مخازن خوايبده عمدتا با درب هاي پيچي و رينگي در ابعادي كوچكتر از مخازن ايستاده (حداكثر ٥٠٠٠
ليتر) توليد مي شود. شكل و مشخصات اين مخازن به عنوان نمونه در ادامه ارائه شده است.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مخازن پلي اتيلني
شكل ٣-برش مخازن خوابيده
[ جدول ٢-مشخصات مخازن خوابيده پلي اتيلني[ ١٣
ابعاد بر حسب ميليمتر
ظرفيت بر حسب ليتر
L D H d T
٦٠٠ ١٥٥٠ ٧٥٠ ٨٥٠ ٤٠٠ ٦
١٠٠٠ ١٥٥٠ ٩٤٠ ١٠٤٠ ٤٠٠ ٨
١٥٠٠ ١٩٠٠ ١٠٤٠ ١١٦٠ ٤٠٠ ٨
٢٠٠٠ ١٨٠٠ ١٦٠٠ ١٠٦٠ ٤٠٠ ٨
٥٠٠٠ ٢٧٠٠ ١٦٠٠ ١٧٠٠ ٤٠٠ ١٠
مخازن پلي اتيلني در بعضي موارد به صورت روباز نيز توليد مي گردند.
كدآيسيك اين محصول ٢٥٢٠١٣٦٢ مي باشد.
١-شماره تعرفه گمركي -٢
٣٩٢٥ تحت عنوان مخزن، انباره و خمره از / واردات و صادرات اين محصولات از طريق تعرفه گمركي ١٠
مواد پلاستيكي انجام مي گيرد.
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مخازن پلي اتيلني
١- شرايط واردات -٣
حقوق پايه طبق ماده ( ٢) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه
دريافتي از كالاهاي وارداتي ميباشد و معادل ٤% ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود . به مجموع اين دريافتي
و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطلاق ميشود.
حقوق ورودي براي مخازن پلي اتيلني ٣٠ % ميباشد.
١ – بررسي و ارائه استاندارد -٤
١-استانداردهاي بين المللي -٤-١
اسامي برخي از استانداردهاي بين المللي موجود براي مخازن پلي اتيلني در زير ارائه شده است.
ويژگيهاي مخازن پلي اتيلني : ASTM ١٩٩٨, ASTM ٣٢٩٩ ·
تست ها و روش هاي آزمون مخازن پلاستيكي : ASTM WK١٤٤١٠ ·
ويژگي مخازن آب پلاستيكي : ASTM D٤٠٩٧-٩٥ ·
مشخصات و ويژگي هاي مخازن پلي اتيلني : BS EN ١٢٥٧٣ ·
روش هاي آزمون مخازن پلاستيكي با حجم كم : BSI ٤٤٩٤:٨٧. ٥ ·
مشخصات و روشهاي آزمون مخازن پلي اتيلني : DIN ١٥١٥٥, DIN ١٦٩٦١, DIN ١٦ ٨٣٣ ·
مورد استفاده در نگهداري مايعات خورنده
١-استانداردهاي ملي -٤-٢
استانداردهاي ملي تدوين شده در موسسه استاندارد و تحقيق ات صنعتي ايران براي مخازن پلي اتيلني در
زير ارائه شده است.
ISIRI- اندازه هاي مخازن پلاستيكي جهت نگهداري فراورده هاي نفتي ٤٠٥٦ ·
ISIR- ويژگي هاي مخازن ذخيره آب ٧٨٦٠ ·
ISIRI- مخازن سوخت ثابت خودرو ٧٠٣٨ ·
٦
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مخازن پلي اتيلني
١- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -٥
١-قيمت جهاني -٥-١
بر اساس اطلاعات موجود [ ٣] قيمت مخازن پلي اتيلني ايستاده در ابعاد مختلف در جدول ٣ ارائه شده
است.
[ جدول ٣-قيمت مخازن پلي اتيلني[ ٣
قيمت ابعاد وزن حجم مدل
VT-٠٠٤٠-١٨ ٤٠-gallon ١٧ ١٨x٤١ $٧٠,٢٤
VT-٠٠٦٥-٢٣ ٦٥-gallon ٢٥ ٢٣x٤٢ $٩٨,٨٠
VT-٠٠٧٥-٢٣ ٧٥-gallon ٢٨ ٢٣x٥٠ $١٠٧,١٣
VT-٠١٠٠-٢٨ ١٠٠-gallon ٣٦ ٢٨x٤٢ $١٤١,٩١
VT-٠١١٠-٣٢ ١١٠-gallon ٤٠ ٣٢x٣٦ $١٤٥,٢٩
VT-٠١٨٠-٤٠ ١٨٠-gallon ٤٨ ٤٠x٤٥ $١٩٠,٧١
VT-٠٢١٠-٤٠ ٢١٠-gallon ٥٦ ٤٠x٤٨ $١٩٠,٩٢
VT-٠٢٢٥-٣١ ٢٢٥-gallon ٦٥ ٣١x٧٢ $٢٣٢,٧٣
VT-٠٢٦٥-٣١ ٢٦٥-gallon ٧٤ ٣١x٨٤ $٢٥٦,٤٩
VT-٠٣٠٠-٣٥ ٣٠٠-gallon ٨٢ ٣٥x٧٧ $٢٧٣,٤٨
VT-٠٤٢٥-٤٢ ٤٢٥-gallon ٨٦ ٤٢x٧٢ $٢٩٦,٥٥
VT-٠٥٠٠-٤٦ ٥٠٠-gallon ١١٨ ٤٦x٧٦ $٣٥٠,٩٢
VT-٠٥٥٠-٥٢ ٥٥٠-gallon ١١٦ ٥٢x٦٦ $٣٤٧,٩٩
VT-٠٦٠٠-٤٦ ٦٠٠-gallon ١٣٠ ٤٦x٨٨ $٣٩٠,٤٥
VT-٠٨٥٠-٥٤ ٨٥٠-gallon ١٨٢ ٥٤x٩٢ $٥٠٦,٠٤
VT-١٠٠٠-٦٤ ١٠٠٠-gallon ٢٥٠ ٦٤x٨١ $٦٥١,٧٩
VT-١٠٥٠-٨٥ ١٠٥٠-gallon ١٩٠ ٨٥x٥٢ $٥١١,٨١
VT-١٢٠٠-٦٤ ١٢٠٠-gallon ٢٧٥ ٦٤x٩٤ $٧١١,٥٦
VT-١٣٥٠-٨٥ ١٣٥٠-gallon ٢٢٨ ٨٥x٦٤ $٦٠٠,٠٠
VT-١٥٠٠-٦٤ ١٥٠٠-gallon ٣٣٥ ٦٤x١١٥ $٨٥٦,٠٠
VT-٢٠٠٠-٦٤ ٢٠٠٠-gallon ٤٦٥ ٦٤x١٥٦ $١١٦٩,٩٨
VT-٢٥٠٠-٩٠ ٢٥٠٠-gallon ٤٢٠ ٩٠x١٠٠ $١٠٩٥,٥١
VT-٣٠٠٠-٩٠ ٣٠٠٠-gallon ٥٥٠ ٩٠x١١٨ $١٤١٤,٠٠
VT-٤٠٠٠-٩٦ ٤٠٠٠-gallon ٩٠٠ ٩٦x١٤٢ $٢٠٣٠,٢٢
VT-٥١٥٠-١٠٢ ٥١٥٠-gallon ١٣٥٠ ١٠٢x١٥٩ $٣٢٠٨,٠٠
VT-٦٢٥٠-١٠٢ ٦٢٥٠-gallon ١٥٥٠ ١٠٢x١٩١ $٣٦٩٤,٦٨
VT-٧٠٠٠-١٤٢ ٧٠٠٠-gallon ١٧٥٠ ١٤٢x١٢٣ $٣٧٥٦,١٥
٧
سازمان

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید