طرح توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

طرح توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

تعداد صفحات: 53

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 105 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

– نام و كد آيسيك محصول : [ ١ -١
p.v.c لوله پلي اتيلن از اولين لوله هاي پلاستيكي ساخت بشر پس از لوله هاي
(پلي وينيل كلرايد) مي باشد. اولين كارخانه لوله و اتصالات پلاستيكي در ايران كارخانه پليكا كرج بوده كه
لوله و اتصالات پي وي سي را توليد نمود كه به همين واسطه تمامي لوله هاي پلاستيكي در ايران به لوله
پليكا مشهور گرديد.
١- لوله و اتصالات پلي اتيلن – شكل ١
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
محصول مورد بررسي در اين طرح لوله و اتصالات پلي اتيلن كه كد آيسيك ٣ آن ٢٥٢٠١٢٢٢
مي باشد.
[ ٢-شماره تعرفه گمركي [ ٢ -١
لوله و اتصالات پلي اتيلني در كد تعرفه زير طبقه بندي مي شوند:
٣٩١٧٢١٠٠ : لوله و شلنگ هاي سفت و سخت از پليمر هاي اتيلن
طبق اين تعرفه محصولاتي از پلي اتيلن كه داراي مقطع عرضي خارجي غير از شكل هاي مدور ،
١ برابر پهنا بيشتر نباشد) يا كثير الاضلاع منظم مي باشد ، به عنوان / بيضي ، مستطيل ( كه درازاي آن از ٥
لوله و شلنگ تلقي نشده بلكه به عنوان پروفيله محسوب مي گردند.
[ ٣-شرايط واردات:[ ٣ -١
همانطوريكه بيان شد واردات اين محصول طبق تعرفه ٣٩١٧٢١٠٠ صورت مي گيرد كه طبق
مقررات صادرات و واردات بازرگاني در سالهاي اخير شرايط واردات آن به صورت زير بوده است.
١- شرايط واردات لوله و اتصالات پلي اتيلن – جدول ١
SUQ سال كد تعرفه حقوق پايه سود بازرگاني
Kg ١١ ٤ ٣٩١٧٢١٠٠ ١٣٨٣
Kg ١١ ٤ ٣٩١٧٢١٠٠ ١٣٨٤
Kg ١١ ٤ ٣٩١٧٢١٠٠ ١٣٨٥
٦
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي و بين المللي -١
لوله هاي پلي اتيلن داراي دو استاندارد ملي و جهاني مي باشد. استاندارد ملي ويژگي هاي پلي اتيلن
براي آبرساني نخستين بار در سال ١٣٥٣ تدوين و در كميسيون فني پلاستيك ايران براي اولين مرتبه مورد
تجديد نظر قرار گرفت و در اسفند ماه ١٣٥٦ تصويب و به عنوان استاندارد رسمي ايران در زمينه لوله هاي
پلي اتيلن آبرساني تعيين و مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد مذكور مشخصات لوله هاي پلي اتيلن آبرساني
با وزن مخصوص كم، متوسط و زياد را شرح مي دهد.
از جمله مواردي كه در استاندارد ملي ايران مورد توجه قرار گرفته و مي بايستي هر نوع توليد لوله
پلي اتيلن مشمول آن گردند، خصوصيات، طبقه بندي، رده بندي فشار لوله ها، نشانه گذاري و بسته بندي
مي باشد. همچنين از جمله مواردي ديگر مواد افزودني به پلي اتيلن از جمله آنتي اكسيدان و دوده مي باشد
كه تركيبات وزني آنها بايستي دقيقاً مشخص گردد. بر اساس اين استاندارد مقدار درصد مواد ضد اكسيدان
نبايد از سه درصد وزني تركيب بيشتر باشد. همچنين همانطور كه قبلاً گفته شد مقدار وزن دوده مصرفي
٠-+ درصد وزني تركيب باشد. دوده بكار رفته نيز بايستي داراي مشخصاتي خاص / ٢ درصد با ٥ / حداكثر ٥
باشد كه در كتابهاي مربوط به استانداردهاي لوله هاي پلي اتيلن آمده است. از نظر مواد اوليه مصرفي براي
ساخت لوله نيز بايد گفت كه مواد مصرفي بايستي داراي وزن مخصوص هاي تعيين شده باشند . علاوه بر
استاندارد مواد و آزمايشات مربوط به آنها ابعاد (قطر خارجي) لوله مي بايستي متناسب با ضخامت جداره لوله
باشد. ضخامت جداره نيز بر اساس فشار اسمي تعيين شده مربوط به هر اندازه در جداولي مشخص گرديده
كه توليد كننده لوله ملزم به رعايت آنها مي باشد. مشخصات ديگر استاندارد لوله هاي پلي اتيلن كه
مي بايستي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :
تغييرات طول لوله در اثر حرارت
چنانچه نمونه اي از لوله تحت آزمون تغييرات اثر درجه حرارت قرار گيرد تقليل طول لوله پس از
حرارت دادن نبايد بيش از ٣ درصد اندازه اصلي نمونه آزمايش شده باشد .
٧
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
فشار هيدروستاتيكي قابل تحمل
يك قطعه از لوله كه تحت آزمون فشار هيدروستاتيكي قرار مي گيرد مي بايستي پس از يك ساعت
تحت فشار مداوم و يكنواخت بتواند تنش لازم به شرح زير را در شرايط ٢٠ درجه سانتيگراد تحمل نمايد.
[ ٢- آزمون استاندارد فشار بر روي لوله هاي پلي اتيلن [ ٤ – جدول ١
رديف مواد
حداقل تنش بر حسب
مگا پاسكال
درجه حرارت
سانتيگراد
زمان تحت
فشار ساعت
١ ٢٠ ١ لوله پلي اتيلن نرم با وزن مخصوص كم ٧
٢ لوله پلي اتيلن متوسط با وزن مخصوص
١ ٢٠ متوسط ٨
١ ٢٠ ٣ لوله پلي اتيلن با وزن مخصوص زياد ١٥
مقاومت كششي
، بر اساس استاندارد تعيين شده مقدار استحكام كششي لوله پلي اتيلن نرم نبايستي كمتر از ١٥
لوله هاي پلي اتيلن متوسط كمتر از ١٨ و لوله هاي پلي اتيلن سخت نبايستي كمتر از ٢١ مگا پاسكال باشد.
شكنندگي حاصل از تنش محيطي
٢ مگا پاسكال باشد. علاوه بر / مقدار تنش شكنندگي لوله هاي آبرساني پلي اتيلن نبايستي كمتر از ٨
آنچه كه گفته شد در استاندارد ملي ايران شاخص هاي ديگري نيز براي ساخت لوله و اتصالات پلي اتيلن
مدنظر بوده كه شاخص ذوب ، فشار قابل تحمل در درجه حرارت بالا و بسته بندي و نشانه گذاري را مي توان
نام برد.
از نظر استاندارد جهاني بايد گفت كه متداول ترين استاندارد جهاني لوله و اتصالات پلي اتيلن،
مي باشد كه در آن بيش از ده مورد براي آزمايش و ارزيابي خصوصيات پلي اتيلن ASTM استاندارد
مصرفي در لوله و تعدادي پيشنهاد ديگر جهت اتصالات و نصب لوله هاي پلي اتيلن مبناي عمل قرار گرفته
نيز از جمله استانداردهاي مهم و مورد استفاده جهاني DIN و BSI است. همچنين استانداردهاي
٨
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
مي باشد كه هر كدام داراي شماره هاي مخصوص از نظر مواد اوليه و نوع آزمايشات بوده و براي صادرات لوله
بايستي مورد عمل قرار گيرد.
٨٠٧٤ محصولات DIN در حال حاضر شركتهاي داخلي بر اساس استاندارد ملي و استاندارد آلمان
خود را توليد مي نمايند.
در ادامه شكل تعدادي از اتصالات پلي اتيلني آورده شده است.
٢- لوله و اتصالات پلي اتيلن – شكل ١
در جدول زير مشخصات فني محصولات شركت لوله و اتصالات پلي اتيلن كرشت شهريار آورده شده
است.
٩
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
[ ٣- مشخصات فني محصولات شركت لوله و اتصالات پلي اتيلن كرشت شهريار[ ٥ – جدول ١
DIAMETER Atm ٢/٥
Pressure
Atm ٤
Pressure
٦ Atm
Pressure
١٠ Atm Pressure
قطر خارجي
(mm)
ضخامت
(mm)
وزن
هر متر
ضخامت
(mm)
وزن
هر متر
وزن ضخامت
هر متر
ضخامت
(mm)
وزن هر
متر
١٦ ١,٨ ٠,٠٩١
٢٠ ١,٩ ٠,١١٧
٢٥ ١,٨ ٠,١٥٠ ٢,٣ ٠,١٧١
٣٢ ١,٩ ٠,١٩٦ ٣ ٠,٢٧٩
٤٠ ١,٩ ٠,٢٨٤ ٢,٣ ٠,٢٨٥ ٣,٧ ٠,٤٣٠
٥٠ ٢ ٠,٣١٤ ٢,٩ ٠,٤٤٠ ٤,٦ ٠,٦٦٦
٦٣ ٢,٥ ٠,٤٩٤ ٣,٦ ٠,٦٨٨ ٥,٨ ١,٠٥
٧٥ ٢ ٠,٤٧٨ ٢,٩ ٠,٦٧٥ ٤,٣ ٠,٩٧٦ ٦,٩ ١,٤٨
٩٠ ٢,٢ ٠,٦٣٩ ٣,٥ ٠,٩٧٨ ٥,١ ١,٣٩ ٨,٢ ٢,١٢
١١٠ ٢,٧ ٠,٩٤١ ٤,٣ ١,٤٦ ٦,٣ ٢,٠٨ ١٠ ٣,١٤
١٢٥ ٣,١ ١,٢٣ ٤,٩ ١,٨٨ ٧,١ ٢,٦٦ ١١,٤ ٤,٠٨
١٦٠ ٣,٩ ١,٩٥ ٦,٢ ٣,٠٤ ٩,١ ٤,٣٥ ١٤,٦ ٦,٦٧
٢٠٠ ٤,٩ ٣,٠٥ ٧,٧ ٤,٦٩ ١١,٤ ٦,٧٩ ١٨,٢ ١٠,٤
٢٢٥ ٥,٥ ٣,٨٦ ٨,٧ ٥,٩٦ ١٢,٨ ٨,٥٥ ٢٠,٥ ١٣,١
٢٥٠ ٦,١ ٤,٧٦ ٩,٧ ٧,٣٧ ١٤,٢ ١٠,٦ ٢٢,٨ ١٦,٢
٣١٥ ٧,٧ ٧,٥١ ١٢,٢ ١١,٧ ١٧,٩ ١٦,٧ ٢٨,٧ ٢٥,٧
٣٥٥ ٨,٧ ٩,٥٤ ١٣,٧ ١٤,٧ ٢٠,١ ٢١,٢ ٣٢,٣ ٣٢,٦
٤٠٠ ٩,٨ ١٢,١ ١٥,٤ ١٨,٧ ٢٢,٧ ٢٦,٩ ٣٦,٤ ٤١,٤
٥- بررسي قيمت محصول -١
جهت بررسي قيمت محصول با چندين شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن تماس حاصل
گرديد كه به عنوان نمونه در اين قسمت ليست قيمت محصولات شركت صنايع پلي اتيلن كرشت شهريار و
شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن سمنان آورده شده است.
١ ٠
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي اتيلن
٤

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید