طرح توليد كود كامل به صورت جامد (NPK)

طرح توليد كود كامل به صورت جامد (NPK)

تعداد صفحات: 38

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 187 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

-معرفي محصول
١- نام و كد محصول -١
به طور كلي هر ماده معدني يا آلي كه عناصر مورد نياز گياه را از نظر كمي و كيفي تأمين كند و باعث
بهبود وضعيت گياه از لحاظ رشد، عملكرد و مقاومت به بيماري ها شود، كود ناميده مي شود.
كودها به دو دسته اصلي تقسيم مي شود.
الف- كودهاي شيميايي يا معدني
ب- كودهاي آلي و بيولوژيك
الف- كودهاي شيميايي يا معدني
اين دسته از كودها شامل كودهاي ازته، كودهاي فسفاته، كود كامل ماكرو، كودهاي گوگردي و كودهاي
ريز مغذي و… مي شود.
انواع كودهاي معدني در شكل ١ ارائه شده است.
شكل ١-انواع كودهاي معدني
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كود كامل به صورت جامد
ب- كودهاي آلي يا بيولوژيك
اين دسته از كودها شامل كودهاي حيواني و صنعتي، كود سبز و كود بيولوژيك مي باشد.
كود مورد بررسي در اين گزارش كود كامل ماكرو است كه طبق تعاريف د ر دسته اول يعني كودهاي
شيميايي و معدني قرار مي گيرد.
كود كامل به صورت جامد ·
كود كامل ماكرو از مهمترين كودهاي توليد داخل كشور است كه داراي سه عنصر اصلي ازت، فسفر و
نيز شناخته مي شود . بعضاً در تركيب اين كود از تركيبات روي نيز به NPK پتاسيم است و تحت عنوان
ميزان بسيار كم استفاده مي شود. اين كود مصرف عمده و فراواني در بخش كشاور زي داشته و به صورت
گرانول به بازار عرضه مي گردد. استفاده از كود ماكرو در مقايسه با كودهاي ازته، فسفر و پتاسيم سبب
استفاده بهينه از خاك مي شود.
طبق اطلاعات گرفته شده از شركت خدمات حمايتي كشاورزي كه وظيفه تأمين و توزيع كود كشور را بر
عهده دارد ، كود كامل م اكرو مورد استفاده در اراضي كشاورزي كشور محتوي ١٥ درصد ازت، ٨ درصد فسفر
و بعضاً شامل ١ تا ٢ درصد روي نيز مي باشد. دانه بندي ذرات عمدتا بين (k٢O) ١٥ درصد پتاسيم ،(P٢O٥)
[٦],[١٤],[ ٩٠٠ مي باشد.[ ٢٠ – ١١٠٠Kg/m ٢ ميليمتر است. چگالي اين محصول نيز ٣ -٤
شكل ٢-كود كامل به صورت جامد
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كود كامل به صورت جامد
كد ايسيك اين محصول ٢٤١٢١٣٣٠ مي باشد.
١-شماره تعرفه گمركي -٢
[ ٣١٠٥ انجام مي گيرد.[ ١ / ٣١٠٥ و ٢٠ / واردات و صادرات اين ماده از طريق دو تعرفه ١٠
٣١٠٥ : كودهاي معدني و شميايي داراي دو يا سه عنصر حاصلخيز كننده ازت، فسفر و پتاسيم كه به /١٠
شكل قرص يا گرانول در بسته هاي حداكثر ده كيلوگرمي عرضه مي شوند.
بديهي است كه واردات و صادرات كودهاي دو جزئي نيز از طريق اين تعرفه انجام مي گيرد . لذا تنها
بخشي از ارقام ارائه شده به واردات و يا صادرات كودهاي كامل سه جزئي اختصاص دارد . شايان ذكر است
اختصاص دارد ، تعريف شده NPK ٣١٠٥ كه تنها به كودهاي كامل /١٠/ كه از سال ١٣٨٣ زير تعرفه ١٠
است.
٣١٠٥ : اين تعرفه تحت عنوان كودهاي داراي سه عنصر حاصلخي ز كننده ازت ، فسفر و پتاس يم ارائه /٢٠
شده است.
١- شرايط واردات -٣
حقوق پايه طبق ماده ( ٢) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه
دريافتي از كالاهاي وارداتي ميب اشد و معادل ٤% ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود . به مجموع اين دريافتي
و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطلاق ميشود.
حقوق ورودي براي كود كامل در هر دو تعرفه ١٥ % ميباشد.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كود كامل به صورت جامد
١ – بررسي و ارائه استاندارد -٤
١-استانداردهاي بين المللي -٤-١
[ برخي از استانداردهاي بين المللي موجود براي كود كامل ماكرو در زير ارائه شده است.[ ٣
BSI- روش نمونه برداري از كودهاي كامل ٥٥٥١ ·
BSI- تعيين ميزان كارايي كود به روش آزمايشگاهي ٦٤٨٣ ·
CNS N مسائل زيست محيطي كود ٤٠٢٨ ·
CSIC كودهاي مخلوط ١٥٠٦٣ ·
١-استانداردهاي ملي -٤-٢
[ اسامي استانداردهاي ملي تدوين شده براي كود كامل در زير ارائه شده است.[ ٥
ISIRI- كودهاي مركب جامد -آميختن همگن ١٩١ ·
ISIRI- كودهاي مركب جامد -آميختن ناهمگن ١٩٢ ·
ISIRI- نمونه برداري از كودهاي جامد ٣١١٠ ·
ISIRI- كودها و بهسازي خاك ٥٢٨٣ ·
١- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -٥
١-قيمت جهاني -٥-١
بر اساس بررسي هاي انجام شده، متوسط قيمت جهاني هر تن كود كامل ماكرو شامل هر سه عنصر ازت،
[ پتاسيم و فسفر در سال ٢٠٠٥ ميلادي حدود ٤٨١ يورو بوده است.[ ١٣
شايان ذكر است كه با توجه به ميزان هريك از سه عنصر مذكور در تركيب نهايي كود ماكرو قيمت كود
اندكي متغير خواهد بود.
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كود كامل به صورت جامد
١- قيمت داخلي -٥-٢
طبق اطلاعات گرفته شده از شركت خدمات حمايتي كشاورزي كه وظيفه توزيع و فروش كود در كشور را
، عهده دار است، قيمت فروش كود كامل ماكرو به صورت جامد با احتساب يارانه در سال ١٣٨٤
٦٠ درصد – ١١٥٠ ريال به ازاي هر كيلوگرم بوده است . لذا قيمت واقعي كود كامل در حدود ٤٠ – ١٢٩٠
[ بيش از ميزان ذكر شده است.[ ٤
١- موارد كاربرد -٦
انسان براي تأمين غذا كه مهمترين نياز اوست مي بايست از تمامي عوامل مؤثر در تهيه آن استفاده نمايد .
با توجه به رابطه مستقيم مواد غذايي با بخش كشاورزي و همچنين با توجه به روند روز افزون جمعيت
جهاني، اين بخش بايد مورد توجه ويژه اي قرار گيرد ، تا با افزايش بهره وري از طريق استفاده بهينه از
نهاده هاي كشاورزي از جمله كودهاي شيميايي مواد غذايي مناسب و كافي تهيه شود.
بطور ك لي عوامل متعددي نظير آب، كود، حاصلخيزي خاك و دفع آفات در ميزان توليدات كشاورزي
حاصلخيزي خاك به عنوان مهمترين عامل (WFS) دخيل هستند . اما در سال ١٩٩٨ در بيانيه جهاني غذا
كليدي در برقراري امنيت غذايي و كشاورزي پايدار ذكر شده است.
از طرف ديگر مهمترين عامل در حاصلخيزي خاك، كود دهي مي باشد. به طوريكه مطالعات انجام شده طي
سه دهه گذشته بيانگر آن است كه ٣٣ الي ٦٠ درصد افزايش توليدات كشاورزي مرهون مصرف كود در
زمين هاي كشاورزي بوده است.
به عبارت ديگر كاربرد اصلي كود كامل ماكرو همچون ساير كودهاي شيميايي تأمين عناصر غذايي خاك به
منظور تأمين نياز غذايي گياهان جهت حداكثر بهره وري از خاك است.
كود كامل ماكرو هم در زمين هاي زراعي و هم در زمين هاي باغباني و نيز اراضي شور مورد استفاده قرار
مي گيرد.
٦
سازمان

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید