طرح توليد قطعات پلاستيكي خودرو

طرح توليد قطعات پلاستيكي خودرو

تعداد صفحات: 56

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 259 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

١- معرفي محصول
بي ترديد صنعت خودروسازي مهمترين نيروي محركه براي رشد اقتصادي در قرن گذشته بوده است. اكنون
نيز صنعت قطعه سازي در جهان با تغذيه صنعت خودروسازي با توليد بيش از ٥٠٠ ميليون دستگاه خودرو،
عمده ترين فعاليت توليدي در جهان محسوب ميگردد. به دليل خواص ويژه پلاستيكها و مزاياي آنها،
جايگزيني قطعات فلزي خودرو با مشابه پلاستيكي آنها روز به روز در حال افزايش است. و در خودروهاي
امروزي نسبت به خودروهاي دهه قبل قطعات پلاستيكي نقش پررنگتري دارند.
– مقدمه
صنعت خودرو يكي از مهمترين صنايع جهان و جزء بخشهاي پيشرو آن محسوب ميشود . به نحو ي
كه يكي از ملاكهاي توسعه صنعتي كشورها، صنعت خودروسازي آنهاست.
صنعت خودرو با سهم مصرف جهاني ١٣ % بعد از صنايع بسته بندي و ساختماني بيشترين الگوي مصرف
مواد پليمري را در سال ٢٠٠٤ داشته است. ترموپلاستيكها، ترموستها، كامپوزيتهاي پليمري،
ترموپلاستيك الاستومرها و لاستيكها از جمله مواد پليمري مورد استفاده در صنعت خودرو مي باشند. در اين
ميان ترموپلاستيكها بيشترين كاربرد را در صنايع خودروسازي دارد.
استفاده از پلاستيكها در صنعت خودرو باعث كاهش وزن و در نتيجه افزايش سرعت و كاهش مصرف
سوخت خ ودرو مي گردد. ساخت بسياري از مدل هاي جديد خودرو بدون استفاده از پلاستيك ها غير ممكن
است، با كمك آنها ميتوان خودروهايي آئروديناميكتر با قدرت و سرعت بيشتر ساخت.
امروزه با پيشرفت صنايع خودروسازي ميزان مصرف پليمرها در اين صنعت افزايش پيدا كرده است . در
حال ح اضر بطور متوسط ١٠٠ كيلوگرم پلاستيك در خودرو ها استفاده مي شود كه در مقايسه با ٧٠ كيلوگرم
(اواخر دهه ١٩٧٠ ) رشد چشمگيري داشته است.
داشبورد، صفحه كنترل و علائم، كنسول، رودري و تودوزي داخل و سقف، صندلي، فرمان، پدالها،
دستگيرة درب، سپر، جلو پنجره، قالپاق، آينه ، چراغها، پنجره، باك بنزين، بدنة خودرو، سيستم تعليق و ميل
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قطعات پلاستيكي خودرو
گردان، اكسل، رينگ، پروانه و فيلتر هوا، مخزن رادياتور، پمپ آب و هوا از جمله قطعاتي هستند كه براي
ساخت آنها از مواد پلاستيكي استفاده مي گردد. سپر، پروانه و فيلتر هوا نيز از جمله قطعاتي هستند كه به
روش قالبگيري تزريقي توليد ميگردند.
١٩٩٩ در مجموع حكايت از يك بازار رو به – بررسي روند بازار جهاني سپر خودرو طي دورة ٢٠٠٣
رشد و با ثبات دارد كه همپاي بازار جهاني در حال رشد است. از طرفي وجود منابع تامينكنندة مواد اوليه در
كشور، حمل و نقل آسان، در دست بودن دانش فني آن، واردات قابل توجهي از اين محصول (تحت تعرفة
٨٧٠٨ ) در سال ١٣٨٢ در كشور و توانايي شركتهاي داخلي در صادرات اين محصول باعث شده كه در /١٠
اين گزارش به بررسي سپر خودرو پرداخته شود.
مسئله قابل توجه در مورد سپر پيشنهادي در اين طرح، خط توليد سپر خودروي سواري پژو ٢٠٦ ، پژو
٤٠٥ ، سمند و پرايد به روش قالبگيري تزريقي جداره نازك بوده كه تكنولوژي جديدي است. سپر توليدي به
روش قالبگيري تزريقي جداره نازك از ضخامت كمتر، استحكام مكانيكي بالاتر، ضريب انبساط حرارتي كمتر،
متوسط وزني پايينتر و در نتيجه مصرف مواد اولية كمتر و سرعت توليد بيشتر نسبت به فرآيندهاي
قالبگيري تزريقي سنتي برخوردار است.
در حال حاضر پلاستيك ها به عنوان ماده انتخابي در اكثر قسمت هاي كاربردي صنايع مورد استفاده
قرار مي گيرند. رشد چشمگير پلاستيك در سه دهة گذشته يك پديده بوده است و صنعت خودرو مستثني از
اين پيشرفت نبوده است.
خواصي مانند سبكي، عايق حرارتي، عايق الكتريكي، شفافيت، رنگ پذيري، مقاومت در برابر شرايط
جوي، مقاومت در برابر حلالهاي شيميايي، بهداشتي بودن، سهولت شناخت، ارزاني و سازگاري با شرايط
مختلف، كاربردهاي عمدة پلاستيكها در صنايع مختلف را توسعه داده است.
امروزه تقاضا بيشتر از هر زمان ديگر از صنعت خودرو وجود دارد . تقاضا براي خودروهاي با عملكرد بالا
به همراه راحتي بيشتر، امنيت، راندمان سوخت مناسب، قيمت پايين، سطح آلودگي كم و افزايش بازيافت
قطعات خودرو روز به روز افزايش مي يابد.
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قطعات پلاستيكي خودرو
در حال حاضر بيش از ٥٠٠ ميليون خودرو سواري كوچك در سرتاسر جهان در حال استفاده هستند و
سالانه حدود ٥٠ ميليون خودرو جديد وارد بازار مي شوند و ٧٠ ميليون تن مواد اوليه در خودروها مورد
استفاده قرار مي گيرد كه اين موضوع اهميت پلاستيكها را در صنايع خودرو مي رساند . صنعت خودرو جزء
يكي از سه بازار مهم پلاستيك و اولين بازار لاستيك است . انگيزه هاي مختلفي براي استفاده از پلاستيك و
لاستيك در صنعت خودرو وجود دارد.
الف) تكنيكي: مثلاً ضربهگيرهاي فلزي از قواعد ضربهپذيري به خوبي پيروي نميكنند.
ب) اقتصادي: در واقع پلاستيك ها يك پاسخ اقتصادي من اسب براي توليد انبوه در صنايع خودرو
هستند.
ج) زيباييشناسي: پلاستيك ها آزادي طراحي بيشتري را نسبت به فلزات يا مواد معمول ديگر ايجاد
مي كنند.
د) زيست محيطي : كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا نياز به وسايل نقليه سبك و آيروديناميكي
مناسب دارد.
فاكتورهاي اصلي بر اي استفاده از يك ماده در توليد خودرو شامل هزينه هاي اجرايي، كارآيي و راندمان
انرژي، آزادي در طراحي خودرو، كاهش صدا، مقاومت شيميايي و خوردگي است كه بيشتر اين ف اكتورها
توسط پلاستيك ها تامين م ي گردند. در واقع فرآيندهاي شكل دهي پلاستيك ها در مقايسه با فلزات بسي ار
متنوع و در پاره اي از موارد كم هزينه تر است و با استفاده از آنها مي توان قطعات پيچيده را به راحتي توليد
نمود. پليمرها باعث راحتي بيشتر و در دسترس بودن فضاي مناسب، عملكرد بهتر و دوام بيشتر خودرو
مي شوند. بسياري از سازندگان خودرو معتقدند كه بدون حضور پلاس تيكها نمي توان بطور همزمان به كاهش
.[ وزن، بهبود آئروديناميكي و افزايش قدرت موتور دست يافت[ ١
امروزه در امريكا و اروپا ١٠ درصد وزني و ٢٠ درصد حجمي هر خودرو را پلاستيك تشكيل م ي دهد و
بررسي خودروها اروپايي نشان مي دهد كه ٦٣ درصد تزيينات داخلي، ١٥ درصد بدنه خ ارجي، ٩ درصد موتور
و جعبه دنده، ٨ درصد سيستم الكتريكي و ٥ درصد وزني شاسي از مواد پليمري ساخته شده اند.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قطعات پلاستيكي خودرو
در جدول ١ الگوي مصرف جهاني پليمرها در صنايع مختلف در سال ٢٠٠٤ ارائه گرديده است.
[٢] جدول ١- الگوي مصرف جهاني پليمرها در صنايع مختلف در سال ٢٠٠٤
رديف مصرف سهم بازار جهاني(درصد)
١ صنايع بستهبندي ٣٩
٢ ساختمان و مهندسي عمران ٢٤
٣ خودرو ١٣
٤ الكتريسيته و الكترونيك ٧
٥ ورزشي و رفاهي ٥
٦ لوازم خانگي ٤
٧ پزشكي ١
٨ ساير مصارف ٧
جمع ١٠٠
در نمودار ١ الگوي مصرف جهاني پليمرها در صنايع مختلف در سال ٢٠٠٤ ارائه گرديده است.
صنایع بسته بندي
۳۹%
ساختمان و مهندسی عمران
۲۴%
خودرو
۱۳%
الکتریسیته و الکترونیک
۷%
لوازم خانگی
۴%
ورزشی و رفاهی
۵%
سایر مصارف
۷% پزشکی
۱%
نمودار ١- الگوي مصرف جهاني پليمرها در صنايع مختلف در سال ٢٠٠٤ (درصد)
همانطوريكه از نمودار ١ مشاهده مي گردد صنعت خودرو سومين بخش از قسمت هاي پرمصرف پليمري
مي باشد كه بعد از بسته بندي و ساختمان و

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید