طرح توليد سرنگ (Syringe)

طرح توليد سرنگ (Syringe)

تعداد صفحات: 41

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 220 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد سرنگ (Syringe)

فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
١- معرفي محصول ١
١- نام و كد محصول ١ -١
١- شماره تعرفه گمركي ٥ -٢
١- شرايط واردات ٥ -٣
١ – بررسي و ارائه استاندارد ٦ -٤
١- قيمت داخلي و جهاني محصول ٦ -٥
١- موارد كاربرد ٧ -٦
١- كالاي جايگزين ٧ -٧
١- اهميت استراتژيك كالا ٨ -٨
١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ٨ -٩
٢- وضعيت عرضه و تقاضا ١١
٢- بررسي واحدهاي موجود ١١ -١
٢- بررسي وضعيت طرح حاي موجود و طرح هاي دردست اجرا ١٢ -٢
٢- بررسي روند واردات ١٤ -٣
٢- بررسي روند مصرف ١٥ -٤
٢- بررسي روند صادرات ١٧ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ١٨ -٦
٣-فرايند توليد سرنگ ١٩
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي ٢٦
٥- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي ٢٧
٦- برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين ٣١
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٢
٨-تامين نيروي انساني ٣٣
٩- تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد ٣٤
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٤
١١ – تجزيه و تحليل ٣٦
مراجع و منابع مطالعاتي ٣٧
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سرنگ
ا ١-معرفي محصول
١- نام و كد محصول -١
يكي از روش هاي مرسوم جهت وارد نمودن مواد دارويي به بدن انسان و حيوانات براي جلوگيري از
بيماري ها و همچنين درمان بيماري هاي مختلف استفاده از آمپول (سرنگ) مي باشد.
در هنگام تزريق ، مواد دارويي وارد محفظه اي شده و سپس به بدن م وجود زنده تزريق مي گردد. شماي كلي
سرنگ در شكل ١ ارائه شده است
شكل ١-شماي كلي سرنگ
مي توان به (CC) سرنگ در اندازه هاي مختلفي موجود مي باشد كه از نظر حجم بر حسب سي سي
٥٠ و ١٠٠ سي سي اشاره نمود. ، ١٠ و ٢٠ و حتي بزرگتر ٣٠ ،٥ ،٣ ،٢/٥ ،٢ ، سرنگ هاي ١
سرنگ ها از دو قسمت اصلي بدنه و پيستون ساخته م ي شوند . در بعضي موارد نيز از يك قطعه اضافي
لاستيكي در سر پيستون استفاده مي شود كه در اين صورت سرنگ تحت عنوان سرنگ سه قطعه اي شناخته
[١].[ مي شود.[ ٢
قسمت هاي مختلف يك سرنگ در شكل ٢ ارائه شده است.
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سرنگ
شكل ٢-قسمت هاي مختلف سرنگ
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سرنگ
در سرنگ هاي يك بار مصرف، ماده دارويي قبل از آنكه به بدن تزريق شود به درون سرنگ مكيده مي شود و
با سطح داخلي سرنگ تماس م ي يابد، به اين دليل پلاستيك هايي كه در ساخت سرنگ ها مورد استفاده قرار
مي گيرند مي بايست فاقد مواد افزودني بوده و تست هاي استاندارد را نيز جوابگو باشند.
در تهيه و بكارگيري سرنگ هاي يكبارمصرف اصطلاحاتي وجود دارد كه در ادامه به اختصار ارائه شده است.
حجم اشغال شده: حجمي كه لبه آب بندي پيستون در وسط طول درجه بندي مشخص مي كند. ·
٢٠ درجه سانتيگراد از سرنگ يكبار ± حجم اسمي: حجم اسمي معادل آبي است كه در دماي ٣ ·
مصرف خارج مي شود.
٢٠ درجه سانتيگراد از سرنگ – هنگاميكه لبه آب بندي ± حجم جزء : حجم آبي كه در دماي ٣ ·
پيستون آن قسمت محدود شده از درجه بندي را طي نمايد- خارج مي شود.
[٢],[٥],[ بطور كلي از نظر ابعاد و اندازه موارد زير پيرامون سرنگ ها قابل تعريف است. [ ٨
– حجم اسمي
– طول كل سرنگ
– حداقل طول درجه بندي سرنگ
در جدول ١ ويژگي هاي سرنگ ها با ابعاد مختلف كه كاملاً منطبق بر استانداردهاي جهاني پذيرفته شده در
مجامع پزشكي است، ارائه شده است.
[٢],[ جدول ١- اندازه و ابعاد سرن گها [ ٣
حجم اسمي
(CC)
حداكثر طول
(mm)
حداقل طول درجه بندي
(mm)
حداقل طول قسمت بيرون
(mm) مانده
٨ ٧ ١١٠ ١
٩ ٢٧ ١٠٠ ٢
٩ ٢٨/٥ ١٠٥ ٢/٥
٩ ٣٠ ١١٠ ٣
١٢/٥ ٣٦ ١٢٥ ٥
١٢/٥ ٤٤ ١٤٠ ١٠
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سرنگ
سيلندر سرنگ مي بايست آنقدر شفاف باشد كه حتي

طرح توليد سرنگ (Syringe)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید