طرح توليد تسمه پروانه

طرح توليد تسمه پروانه

تعداد صفحات: 37

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 189 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد تسمه پروانه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفي محصول ١
١-نام و كد محصول ١ -١
٢-شماره تعرفه گمركي ٢ -١
٣-شرايط واردات ٢ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٣ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٣ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ٤ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٠ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٠ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول ١٠ -١
١٠ – شرايط صادرات ١٠ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١١
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -١-٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
١١
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، -١-٢
ظرفيت، محل اجرا، م يزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده
اعم از ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
١٤
١٤ ٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ -٢
٣- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٥ -٢
٤- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه ٢٠ -٢
٥- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢٠ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها. ٢٠
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم(به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول ٢٢
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
ارزي ٢٣
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کش ور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده ٢٨
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٢٩
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٣٠
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ار تباطي( راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣١
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٢
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٣٣
منابع و مراجع ٣٤
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تسمه پروانه
١- معرفي محصول
نام محصول مورد نظر در اين طرح انواع تسمه پروانه مي باشد كه در اندازههاي مختلف توليد مي گردد .
سطح مقطع اين تسمه پروانه به شكل ذوزنقه يا مستطيلي شكل بوده و كاربرد آن در انتقال نيرو و گشتاور
ميباشد كه به طور وسيعي در كارخانه ها، وسايل نقليه، وسايل كشاورزي، وسايل خانگي و ساير ماشين آلات
مورد استفاده قرار ميگيرند.
تسمه پروانه بر اساس خواص طبقهبندي مي شود. يكي از اين طبقه بندي ها بر اساس سطح مقطع
ميباشد كه دو گروه بر اساس آن وجود دارند:
١- تسمه پروانههايي با سطح مقطع ذوزنقه
٢- تسمه پروانههايي با سطح مقطع مستطيل شكل.
تسمه پروانه ها با سطح م قطع ذوزنقه اي نيز به دو گروه تقسيم مي شوند، كه يكي پارچه پيچ
ميباشند. همچنين طبقهبنديهاي ديگري از جمله بر (rawedge) و ديگري به صورت عادي (jacketed)
اساس قطر، طول، تعداد و ضخامت الياف تقويت كننده و تعداد لا يههاي پارچة دور تسمه براي اين محصول
.[ وجود دارند[ ١
١- نام و كد محصول -١
نام محصول مورد نظر در اين طرح انواع تسمه پروانه ميباشد كه در اندازههاي مختلف توليد ميگردد.
انواع تسمه پروانه در جدول ١ ارائه گرديده است. ISIC كد
[ انواع تسمه پروانه[ ٢ ISIC جدول ١- كد
رديف نام محصول كد محصول واحد
١ انواع تسمه هاي لاستيكي ٢٥١٩١٢٢٠ تن
٢ انواع تسمه انتقال نيرو ٢٥١٩١٢٢٢ تن
٢- شماره تعرفه گمركي -١
مبادلات انواع تسمه انتقال نيرو از جنس مواد لاستيكي تحت تعرفههاي ذيل انجام ميپذيرد:
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تسمه پروانه
تسمه انتقال نيرو ، انتها با مقطع ذوزنقه شياردار داراي محيط خارجي بيش از ٦٠ و حداکثر ١٨٠ ü
سانتيمتر تحت تعرفة ٤٠١٠٣١٠٠ به كشور وارد و يا صادر ميگردند.
تسمه انتقال نيرو، انتها با مقطع ذوزنقه غير شياردار داراي محيط خارجي بيش از ٦٠ و ü
حداکثر ١٨٠ سانتيمتر تحت تعرفة ٤٠١٠٣٢٠٠ به كشور وارد و يا صادر ميگردند.
تسمه انتقال نيرو، انتها با مقطع ذوزنقه شياردار داراي محيط خارجي بيش از ١٨٠ و حداکثر ٢٤٠ ü
تحت تعرفة ٤٠١٠٣٣٠٠ به كشور وارد و يا صادر ميگردند.
تسمه انتقال نيرو، انتها با مقطع ذوزنقه غيرشياردار داراي محيط خارجي بيش از ١٨٠ و حداکثر ü
.[ ٢٤٠ تحت تعرفة ٤٠١٠٣٤٠٠ به كشور وارد و يا صادر ميگردند[ ٣
٣-شرايط واردات -١
، واردات انواع تسمه انتقال نيرو از جنس مواد لاستيكي تحت تعرفه هاي گمركي ٤٠١٠٣١٠٠
٤٠١٠٣٤٠٠ (سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا) با موافقت وزارت ،٤٠١٠٣٣٠٠ ،٤٠١٠٣٢٠٠
بازرگاني انجام مي پذيرد.
در جدول ٢ شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كالا و سود بازرگاني محصول درج گرديده است.
[ جدول ٢- شماره تعرفة گمركي ، كد زير تعرفه، نوع كالا و سود بازرگاني[ ٣
شماره تعرفه
كد سيستم
هماهنگ شده
نوع كالا سود بازرگاني
٤٠١٠٣١ با مقطع ذوزنقه شياردار داراي محيط خارجي بيش از ٤٠١٠٣١٠٠
% ٦٠ و حداکثر ١٨٠ سانتيمتر ٤٠
٤٠١٠٣٢ با مقطع ذوزنقه غيرشياردار داراي محيط خارجي ٤٠١٠٣٢٠٠
% بيش ا ز ٦٠ و حداکثر ١٨٠ سانتيمتر ٤٠
٤٠١٠٣٣ با مقطع ذوزنقه شياردار داراي محيط خارجي بيش ٤٠١٠٣٣٠٠
%٤٠ از ١٨٠ و حدا کثر ٢٤٠
٤٠١٠٣٤ با مقطع ذوزنقه غيرشياردار داراي محيط خارجي بيش ٤٠١٠٣٤٠٠
%٤٠ ا ز ١٨٠ و حداکثر ٢٤٠
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي

طرح توليد تسمه پروانه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید