طرح توليد بويه هاي صيادي

طرح توليد بويه هاي صيادي

تعداد صفحات: 49

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 156 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح توليد بويه هاي صيادي

– نام و كد محصول -١
١- بويه صيادي – شكل ١

بويه هاي صيادي محصول مورد نظر اين طرح مي باشند. اين محصولات كاربرد مشخص و معين
داشته و صرفاً جهت شناور ماندن تورهاي ماهيگيري و يا ابزارهاي صيادي بر روي آب مورد استفاده قرار
مي گيرند. براي استفاده از بويه هاي صيادي آنها را متناسب با وزن تورهاي مورد استفاده و عمق مد نظر
صياد براي بكارگيري تور، انتخاب و با استفاده از نخ هاي پلاستيكي در فواصل مشخصي به ترتيب متصل
مي سازند. بكارگيري بويه ها تخصص و مهارت خاصي را طلب نمي كند و صرفاً استفاده از شماره و تورهاي
توليدي معين كننده نوع و اندازه بويه مورد نياز مي باشد. استفاده از آنها در صيادي سنتي صرفاً بستگي به
تجربه و شناخت افراد از تورهاي صيادي دارد.
در صيادي صنعتي و تورهاي عريض صيادي وضع به گونه ديگري است و بويه ها نقش حساسي را
ايفا مي كنند. استفاده از طيف متنوع، اندازه و وزن و ميزان شناورسازي تركيب بويه ها موضوع بسيار با
اهميتي است بطوريكه با استفاده غير صحيح از آنها تورها در آب به هم پيچيده شده و تورها از حيث انتفاع
خارج مي گردد.
طرح بويه هاي صيادي در آمار واحدها و طرح هاي توليدي وزارت صنايع با عنوان بويه شناخته شده
[ كه كد آيسيك ٣ اين محصول ٢٥٢٠١٦١٠ مي باشد. [ ١
به معني شناور گرفته شده است . ((bouy)) كلمه بويه از لفظ
[ ٢- شماره تعرفه گمركي [ ٢ -١
طبق بررسي ها و تحقيقات صورت گرفته تا كنون هيچ گونه تعرفه مجزايي براي بويه هاي صيادي
اتيلن وينيل استات) مي باشد طبق ) EVA تعريف نشده است. با توجه به اينكه جنس اين مواد از
رايزني هايي كه با كارشناسان اداره گمرك ايران، وزارت صنايع و معادن، اداره كل شيلات كشور و اتحاديه
سراسري تعاوني صيادي ايران به عمل آمد، بويه هاي صيادي نيز به احتمال قوي در كلاسه اين كد تعرفه
طبقه بندي مي شود. كد تعرفه وينيل استات ، ٢٩١٥٣٢٠٠ مي باشد.

٣- شرايط واردات : -١
با توجه به تعرفه گمركي اين كالا كه ٢٩١٥٣٢٠٠ مي باشد، شرايط واردات اين كد تعرفه به صورت
زير مي باشد.
[ ١- شرايط واردات بويه هاي صيادي[ ٣ – جدول ١
SUQ سال كدتعرفه حقوق پايه سود بازرگاني شرايط ورود
Kg ١ %٨ %٤ ٢٩١٥٣٢٠٠ ٨١
Kg ١ %٨ %٤ ٢٩١٥٣٢٠٠ ٨٢
Kg ١ %٨ %٤ ٢٩١٥٣٢٠٠ ٨٣
Kg ١ %٨ %٤ ٢٩١٥٣٢٠٠ ٨٤
١٣٨٢ هيأت وزيران، حقوق پايه شامل حقوق /١١/ طبق ماده ٢ قانون تجميع عوارض مصوب ٢
گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده
است و معادل ٤% ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق
قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
١٣٧٢ مجلس شوراي /٤/ اين محصولات طبق ماده ٢ قانون مقررات صادرات و واردات ايران (مصوب ٤
اسلامي) داراي شرايط ورود ١ مي باشند .
ماده ٢ قانون مقررات صادرات و واردات ايران : كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم
مي شوند:
١- كالاهاي مجاز : كالاهايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
٢- كالاهاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
٣- كالاهاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و
فروش يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع است.
٤- بررسي و ارائه استاندارد : -١
طبق بررسي هاي به عمل آمده از مراجع مختلف ( اداره استاندارد ايران ، وزارت بازرگاني، سازمان
شيلات كشور) جهت بويه صيادي تا به حال استاندارد خاصي تعريف نشده است و با توجه به اينكه اين
محصول نيز از جمله محصولات تزريقي پلاستيكي مي باشد، استانداردهاي توليد آن به شرح نيز مي باشد:
[ ٢- استانداردهاي بويه هاي صيادي [ ٤ – جدول ١

٥- بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني -١
طبق استعلامي كه از اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران به عنوان متولي اصلي صنعت
آنها به شرح زير (Size) صيادي در كشور به عمل آمد، قيمت انواع بويه هاي صيادي ايران با توجه به اندازه
مي باشد.
[ ٣- قيمت بويه هاي صيادي[ ٥ – جدول ١
اندازه قطر بويه (سانتيمتر) قيمت (ريال بازاي هر عدد)
٨٠٠٠ ٦
١٠٠٠٠ ٨
١٢٠٠٠ ١٠
شايان ذكر است كه تنها مرجع قانوني تهيه و توزيع بويه هاي صيادي در ايران اتحاديه سراسري
تعاوني هاي صيادي ايران مي باشد.
٦- توضيح موارد مصرف و كاربرد : -١
١ نيز بيان شد اين محصول كاربرد مشخص و معيني داشته و صرفاً جهت – همانطوريكه در قسمت ١
شناور ماندن تورهاي ماهيگيري و يا ابزارهاي صيادي بر روي آب مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين كاربرد
آن در صنايع صيادي و ماهيگيري بوده و به عنوان ثابت نگهدارنده تور ماهيگيري در آب استفاده مي شود.
٧- بررسي كالاهاي جايگزين : -١
با توجه به منحصر به فرد بودن كاربرد اين كالا نمي توان محصول جايگزيني براي آن نام برد فقط
اينكه در گذشته صيادان و ماهيگيران از فوم پلي استايرن براي اين منظور استفاده مي كرده اند كه به علت
شكنندگي و عمر كوتاه آن، نمي توان آنرا محصول جايگزين مناسبي براي اين محصول دانست. بنابراين با
توجه به عمر طولاني اين محصول، عدم نفوذپذيري آب در آن، سبكي و عدم شكنندگي آن، بويه هاي صيادي
هيچگونه محصول جايگزيني ندارند. EVA حاصل از

٨- اهميت استراتژيك كالا در دنيا امروز -١
بويه هاي صيادي در واقع جزء محصولهايي بوده كه فقط در يك صنعت (ماهيگيري و صيادي)
كاربرد داشته و صرفاً جهت بهره برداري بهتر صيادان و بهينه كردن شرايط صيادي مي باشد . چه بسا كه در
گذشته ماهيگيري به روش سنتي انجام مي شده و قطعاً يا از بويه هاي صيادي استفاده نمي كرده اند و يا از
ابزار ديگري به جاي آن استفاده مي نمودند.
شكي نيست كه استفاده از بويه هاي صيادي در ماهيگيري نقش مهمي در صيد بيشتر ماهي و
جلوگيري از مشكلاتي نظير ته نشين شدن تورها در اعماق دريا، گم شدن تورها، پيچيده شدن تورهاي
صيادي به همديگر و مانند اينها داشته ولي آنچه مسلم است صنعت ماهيگيري امروزي اتكاي خاص و
وابستگي حياتي به اين محصول ندارد بطوريكه در صورت استفاده نكردن از اين محصول ، اين صنعت دچار
ركورد نخواهد شد. به هرحال استفاده از بويه هاي صيادي در صنعت ماهيگيري جهت بازدهي و بهره وري
بالاتر، كاهش هزينه ها كاهش مصرف انرژي انساني داراي اهميت ويژه اي مي باشد.
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول : -١
عمده ترين كشورهاي توليد كنندة بويه هاي صيادي، كشورهاي كره جنوبي و ژاپن هستند كشور
كره جنوبي با توليد ٣ ميليون عدد بويه صيادي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید