طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی
خلاصه گزارش :
مجری :
محل اجرا :
١۴۶٧ ميليون ريال / کل هزينه سرمايه گذاری طرح : ٢
١٢۶٧ ميليون ريال / سرمايه ثابت : ١
٢٠٠ ميليون ريال / سرمايه جاری : ١
پيش بينی مدت باپرداخت تسهيلات بلند مدت : ۶ سال
پيش بينی مدت باپرداخت تسهيلات کوتاه مدت : ٢ سال
اشتغال مستقيم طرح : ۶٧ نفر ( ١٧ نفر دائم و ۵٠ نفر فصلی )
نسبتهای سرمايه گذاری
%۶٧/ بانک : ۵
%٣٠/ متقاضی : ۵
٣
جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
نكات لازم در بهره برداري گياهان دارويي
تعداد گياهاني كه امر وزه به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار
زياد است ولي تنها عده اي از اين گياهان در فا رماكوپه ها و كتب دارويي به عنوان
دارويي يا افيسينال قلمداد ميشود و د ر بين اين تعداد تنها گياهاني كه داراي اثر درماني
مهم هستند و يا مواد موثر خاصي دارند ب ه علت مصارف زيادي كه دارند به طور انبوه
پرورش داده ميشوند.
پرورش گونه هاي ديگراز اين گياهان كه دارويي نيستند، جون در طب عوام مورد
توجه است معمول ميباشد .بهره برداري از گياهان دارويي خودرو و همجنين پرورش
آنها بايستي متناسب با ميزان احتياجات سالانه يك ناحيه صورت ميگيرد زيرا اگر بيش از
حد مورد نياز بهره برداري يا كشت شود ، باعث ميشود به علت عدم مصرف در
انبارها باقي بماند و در نتيجه غالب آنها كه حاوي اسانس ميباشد ، خواص درماني خود
را به خاطر از دست دادن اسانس از دست مي دهند و تنها مخارج بيهودهاي صرف
تهيه آنها ميگردد.
٤
نكات فني در جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
مواد متشكله اندامهاي يك گياه بسيار متفاوت است و تنها قسمتهاي بخصوصي از گياه
براي تهيه دارو مورد استفاده قرار ميگيرد .بايد توجه داشت كه ميزان مواد موثر در
اندامهاي گياه ثابت نيست و متناسب با كيفي ت رشد گياه تغيير ميكند . جمع آوري گياهان
دارويي در زماني كه گياه داراي حداكثر ميزان مواد موثره است بايد انجام گيرد زيرا
ميزان مواد موثره گياه در طول سال و حتي در ساعات يك روزه متغير است .
به عنوان مثال كورم سورنجان در پاييز فاقد مواد تلخ و عاري كلشي سين اس ت و در
عوض داراي مقادير زيادي نشاسته ميباشد، در صورتي كه در فصل بهار و اوايل تابستان
كورم گياه داراي مزه تلخ و حداكثر مقدار ماده مو .ثره كلشي سين بوده و جهت رفع
نقرس جمع اوري ميشود و يا در گياه بذالبنج ميزان الكالوئ يد آن در فصل زمستان
كمتر از تابستان ميباشد و ميوه شوكران كه داراي ۳ در صد الكالوئ يد كونيين ميباشد كه
در هنگام رسيدن ميوه مقدار آن به درصد ميرسد.
در مورد اهميت ساعات مختلف روز در امر جمع اوري گياه ،ميتوان برگهاي گل
انگشتانه ر ا در نظر گرفت كه مقدار گليكوزيد آ ن بعد از ظهر بيشتر از صبح ميباشد و يا
برگهاي بيد كه ميزان گليكوزيدهاي آن در روز بيشتر از ساعات شب ميباشد. مثال قابل
٥
توجه ديگر در مورد

طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید