طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

تعداد صفحات: 24

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 83 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز
خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

موضوع طرح : تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی
سرمايه گذاری کل طرح : ١۵٣۴٢٨ ميليون ريال
سهم آورده متقاضی : ۵٣۴٢٨ ميليون ريال
سهم تسهيلات : ١٠٠٠ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه : ١٨ ماه
اشتغالزائی طرح : ٢٧ نفر بطور مستقيم
% نرخ بازدهی طرح : ۶٨
مقدمه :
افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروند ان اثر مستقيمي بر شاخصهاي اقتصادي جامعه
دارد . چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي اجتماعي بپردازند
رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد . اين امر در بيانيه بهداشت براي
همه تا سال ۲۰۰۰ سازمان بهداشت جهاني كه در اجلاس سي ام خ ود مهمترين هدف
اجتماعي دولتها را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر
اجتماعي اقتصادي داراي زندگي موثري باشند نيز منعكس شده است .
اهتمام دولت به بهبود سطح بهداشت همگاني علاوه بر سرمايه گذاريهاي مستقيم
دولت در بخش بهداشت ودرمان به شكل انجام حمايت از بخشهاي غير دولتي ودر نظر
گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام ميپذيرد . انجام اين حمايتها معمولا ” در ارتقاي
سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي ميگذارد . از ديگر سو با توجه به
افزايش ظرفيت دانشكده هاي پزشكي كشور در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ و افزايش تعداد
پزشكان جوياي كار جوان ، لزوم توجه هر چه بيشتر به سرمايه گذاري در بخش
بهداشت و درمان آش كارتر ميگردد، چراكه عليرغم نياز مبرم شهروندان به خدمات
بهداشتي

طرح توجيهی فنی ، مالی واقتصادی تجهيز مرکز
خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید