طرح توجيهی ریخته گری قطعات چدنی

طرح توجيهی ریخته گری قطعات چدنی

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 383 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توجيهی ریخته گری قطعات چدنی

تكنولوژي توليد
فرايند ريخته گري قطعات چدني
بيش از ۹۰ % ريخته گري قطعات چدني ريخته گري در ماسه ميباشد.
قطعات چدني با توليد بسيار انبوه با خط توليد اتوماتيك انجام مي شود.
ذوب در يك كوره القايي با فركانس متوسط ساخته مي شود . انتخاب اين نوع كوره قابليت
ساخت انواع چدنها را به ما ميدهد .انتخاب آناليز گراسپكترومتر (كوانتوم ) ما را قادر ميساد كه
عناصر شيميايي م وجود در ذوب را تا هزارم در صد اندازه گيري كنيم اين انتخاب ها ما را قادر
ميسازد تاقطعاتي با كيفيت بالا توليد نماييم . ذوب با آناليز مشخص پس از تاييد كنترل كيفي در
قالبي كه پس از تاييد كنترل كيفي جفت شده است ريخته شده و پس از سرد شدن قطعه از
ماسه جدا شده قسمت ي از ماسه باز سازي شده به سيستم بر ميگردد و قطعه جهت جدا سرزي
راهگاه تغذيه به قيمت تميز كاري رفته سپس شات مي شوند قطعات معيوب به ذوب باز گشت
داده شده و قطعات سالم جهت تحويل به مشتري به انبار كالاي ساخته شده هدايت
ميشوند.حضورآزمايشگاه مجهز ما را قادر درتوليد قطعات مهندسي هدايت ميكند.
ريخته گري در ايران فرايندي رو به توسعه است –رشد صنعت احتياج به رشد ريخته گري
دارد چرا كه ريخته گري مادر همه صنايع مي باشد . رشد توليد خودرو در ايران توليد قطعات
٣
چدني را بصورت مكانيزه و نوليد انبوه و با كيفييت بالا الزامي ميسازد ا فزون بر اينكه صدور
قطعات ريخته گري در ايران به علت انرژي ارزان و حضور نيروهاي متخصص و تجربه چندين
ساله در اين امر مقرون به صرفه است صدور اين قطعات جز برنامه خودروسازي هاي ايران
ميباشد. انتخاب قطعات چدني به دلايل فوق انجام شده است.
مباني طرح
مباني محاسباتي طرح به شرح ذيل ميباشد :
-۱ روز كاري : ۲۵۰ روز
-۲ شيفت كاري: ۳ شيفت
% -۳ افت مواد اوليه: ۱۰
۱۶ حقوق ماهانه در نظر گفته شده است. / -۴ مباني حقوق و دستمزد: ۴
٤
مشخصات طرح:
رديف نام محصول ميزان توليد سالانه قيمت تمام
شده
قيمت فروش
(هزارريال)
۵٨٠٠ ١ قطعات چدن ٢٠٠٠ تن ۴٢۵٠
زمين محل اجرای طرح :
متراژ زمين قيمت
واحد (ريال)
قيمت کل
(هزار ريال)
ماخذه محاسبه قيمت زمين
(شهرکهای صنعتی وياغير آن)
ملاحضات
٧٠٠٠
١٠٠٠٠٠
محوطه سازی :
رديف شرح مساحت
(متر مربع)
هزينه واحد
(ريال)
هزينه کل
(ريال)
١ خاکبرداری وتسطيح ۵٠٠
مترمکعب
٢٠٠٠٠ ۴٠٠٠٠
٩٠٠٠٠ ٢ حصار کشی ٣۶٠ متر ٢۵٠٠٠٠
٣ آسفالت پياده رو ١٠٠٠
مترمربع
۵٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠
٣ فضای سبژو
% روشنايی ١۵
مقدار زمين
٧۵٠
مترمربع
٣٧۵٠٠ ۵٠٠٠٠
١٩٧/ جمع ۵٠٠
٥
ساختمان سازی :
رديف
شرح
نوع
اجراء
مساحت
(مترمربع)
هزينه
واحد(ريال)
هزينه کل
(هزارريال)
١٠٨٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠ ٢٠ × ١ سالن توليد سوله ۶٠
۵۴٠٠٠ ٧۵٠٠٠٠ ۶× ٢ انبارمواد اوليه ١٢
٣ ساختمان اداری و
سرويسها
١٣۵٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠ ١۵٠
۵۴٠٠٠ ٧۵٠٠٠٠ ۶× ۴ انبار محصول ١٢
١٧٠٠٠ ٨۵٠٠٠٠ ۵ نگهبان وسرايدار ٢٠
۵٩۵٠٠ ٨۵٠٠٠٠ ۶ ساير ٧٠
جمع ١۵٨۴
مترمربع
١٣٩٩۵٠٠

طرح توجيهی ریخته گری قطعات چدنی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید