طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 112 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی
وساخت تابلوهای فلکسی

طرح خدمات تبليغاتی،چاپی ساخت تابلوهای فلکسی
اهداف طرح:
ای ?? تفاده از تواناييه ?? اری و اس ?? ای بيک ?? ع ه ?? ر دن خ ل ?? ين ب ?? تغال و از ب ?? اد اش ?? ١- ايج
د و ? ه تولي ? سته در عرص ? د و شاي ? ار آم ? صص ک ? ای متخ ? بالقوه و بالفعل نيروه
خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه
اد ? سی در ابع ? ای فلک ? ابلو ه ? اخت ت ? ٢- ارايه خدمات تبليغاتی فرهنگی شامل : س
وار ? م از دي ? اتی اع ? ای تبليغ ? روژه ه ? ام پ ? و اندازه ها و طرحهای مختلف –انج
نويسی، پارچه نويسی در سطح وسيع
ازی ? ابلو س ? ه ت ? ر مجموع ? ر (زي ? سی و بن ? اپ فلک ? ٣- ارايه خدمات چاپی شامل : چ
ه ?? منان، و اراي ?? تان س ?? سی در اس ?? اپ فلک ?? تگاه چ ?? ين دس ?? رفتن اول ?? ا گ ?? ت) ب ?? اس
خدمات کامپيوتری
۴- چاپ پارچه های تبليغاتی اعم ازمکه کربلا تسليت مناسبتهای محرم و ….
اطلاعات کلی طرح
ی ? اری فرهنگ ? اتی (تج ? ايل تبليغ ? د وس ? ١- عنوان فعاليت : ايجاد کارگاه خدماتی تولي
اتی ? ای تبليغ ? ابلو ه ? دازی ت ? آموزشی و ارايی خدمات تبليغاتی اعم از ساخت و راه ان
اخت و راه ?? د و س ?? ف تولي ?? اد مختل ?? ه ابع ?? داد و ب ?? ه تع ?? اده ای ب ?? هری و ج ?? ای ش ?? بيلبورده
يلک، ? ازی،چاپ س ? سی،تابلو س ? سی،پارچه نوي ? وار نوي ? سی ،د ي ? ای فلک ? اندازی تابلو ه
چاپ فلکسی، مهر سازی،
ه ?? رق و لول ?? ری ب ?? بکه سراس ?? ق ش ?? اه از طري ?? رق کارگ ?? رق: آب و ب ?? امين آب و ب ?? ٢- ت
کشی شهری تامين می گردد.
٣- سرمايه گذاری: (مطابق جدول زير خواهد بود)
جدول سرمايه گذاری پروژه ارقام به هزار ريال
نوع هزينه
سرمايه گذاری
بانک ۶۴ % شخصی ٣۶ % جمع کل
٣٩٩٠٣١ ١۴٩٠٣١ ثابت ٢۵٠٠٠٠
٩٣۶٠٠ جاری – ٩٣۶٠٠
۴٩٢۶٣١ ٢۴٢۶٣١ جمع کل ٢۵٠٠٠٠
۴- اهداف پروژه:
الف:ارايه خدمات تبليغات و چاپی
ب: ايجاد اشتغال
ز ?? صی و ني ?? ذاری شخ ?? رمايه گ ?? تفاده از س ?? ا اس ?? رح ب ?? ری ط ?? رح: مج ?? شريح ط ?? ۵- ت
دول ? ابق ج ? از (مط ? ورد ني ? وازم م ? ايل و ل ? د وس ? سرمايه گذاری بانک اقدام به خري
اق ?? اه (دارای انبار،اط ?? د کارگ ?? ک واح ?? تن ي ?? ا داش ?? ود و ب ?? د نم ?? ت خواه ?? رمايه) ثاب ?? س
ه ? سبت ب ? از ن ? ورد ني ? استراحت،سالن اصلی ) پس از خريد ابزار الات و ادوات م
ز ? توليد محصولات خود اقدام نم وده که در صورت لزوم نسبت به نصب آنها ني
ه ? اقدام خواهد نمود . جزييات توليد محصولات و نصب تابلوهای تبليغاتی و اراي
خدمات به شرح ذيل ميباشد:
الف- تابلوهای برجسته فلزی:
ر ? ه ب ? شود ک ? تفاده مي ? ی و … اس ? اری، اداری، فرهنگ ? – جهت معرفی اماکن تج
ه ? ت ک ? ب اس ? سر درب واحدهای مورد نظر نصب می گردد .نحوه کار بدين ترتي
اخته ?? ف س ?? ای مختل ?? ل ه ?? ا پروفي ?? اد آن ب ?? ه ابع ?? ه ب ?? ا توج ?? ابلو ب ?? لی ت ?? کلت اص ?? دا اس ?? ابت
ط ? کلت توس ? ر روی اس ? ه و ب ? ده تهي ? اری ش ? ميشود و سپس اسکلت ورقهای خمک
سته ? کال برج ? روف و اش ? ت ح ? زی و در نهاي ? پرچ نصب ميگردد سپس رنگ آمي
ل ? ای که از قبل طراحی و ساخته شده بود بر روی تابلو نصب گرديده و به مح
مورد نظر انتقال و نصب می گردد.
ب- دستگاه چاپ فلکسی:
ط در ?? د و فق ?? ود نميباش ?? منان موج ?? تان س ?? ر در اس ?? ال حاض ?? تگاه در ح ?? ن دس ?? – اي
ر داری ? ره ب ? ل به ? ف در ح ? ای مختل ? دازه ه ? مراکز استانهای پيشرفته کشور در ان
ام ?? ا ن ?? ره ب ?? شور ک ?? اخت ک ?? ر س ?? ورد نظ ?? تگاه م ?? تگاه : دس ?? صات دس ?? د. مشخ ?? ی باش ?? م
د ? ١ متروطول ۵٠ مترمی باش / ۱۴۴۰ با قابليت چاپ تاعرض ٨ DPI , DGI
٣ کافی ميباشد. × فضای مورد نيازجهت راه اندازی اين دستگاه يک اتاق ۴
تگاه ?? ن دس ?? ت اي ?? ی اس ?? ر رنگ ?? امپيوتر و پرينت ?? امل ک ?? از ش ?? ورد ني ?? انبی م ?? وازم ج ?? ل
ر ? اپ ب ? ی از چ ? ه پ ? د ک ? ی باش ? لفون م ? مخصوص چاپ تابلو های فلکسی ،بنر و س
اژ ?? م مونت ?? ر روی ه ?? ره ب ?? يله گي ?? ه بوس ?? ود ب ?? ده ب ?? ه ش ?? ل تهي ?? ه از قب ?? کلتی ک ?? روی اس
شت ?? رار دادن در پ ?? ا ق ?? ابی ب ?? نايی از مهت ?? ه روش ?? از ب ?? ورت ني ?? د و در ص ?? ی گردن ?? م
ف ?? اکن مختل ?? ر در ام ?? ای س ?? ابلو ه ?? لفون در ت ?? سی و س ?? ود .فلک ?? ی ش ?? تفاده م ?? ابلو اس ?? ت
ای ?? ورد ه ? ينما و بيل ? ای س ?? رده ه ? صوص پ ? ر مخ ? شته و بن ?? تفاده گ ? ی اس ? ت معرف ? جه
تبليغاتی می باشد.
ابزار

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی
وساخت تابلوهای فلکسی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید