طرح توجيهی توليد انواع cd , dvd پر شده ( فشرده )

طرح توجيهی توليد انواع  cd , dvd پر شده ( فشرده )

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 131 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توجيهی توليد انواع cd , dvd پر شده ( فشرده )

خلاصه گزارش :
مجری :
محل اجرا :
مبلغ سرمايه گذاری ثابت طرح : ۵٩٩ و ٢۴ ميلييون ريال
مبلغ سرمايه در گردش طرح : ٢۶٠ و ١٠ ميليون ريا ل
مبلغ کل سرمايه گذاری طرح : ٨۵٩ و ٣۴ ميليون ريا ل
مبلغ تسهيلات معادل ريا لی : ٠٠٠ و ٢١ ميليون ريا ل
مبلغ تسهيلات سرمايه در گردش ثابت طرح : ٠٠٠ و ١ ميليون ريا ل
مدت مشارکت تسهيلات ريا لی : ١٢ ماه
دوران با زپرداخت اقسا ط : ۵ سال در ۶٠ قسط مساوی پس از ١ ماه ازانعقاد قرارداد
% نرخ سود مورد انتظار : ١۴
٣
عرضه
خام cd توليد
دد و ? زار ع ? ت ٢١٠۶١۴ ه ? ه ظرفي ? ا” ب ? ال مجموع ? د فع ? داد ۶ واح ? در حال حاضر تع
دول ? رح ج ? ه ش ? دد ب ? ون ع ? تعداد ٣٠ واحد دارای جواز تا سيس به ظرفيت ۵٢٢ ميلي
ذيل و آمار های پيوست موجود می با شند.
رديف نا م
استان
واحد
های
فعال
ظرفيت به (عدد) دارای
جواز
تا سيس
ظرفيت به (عدد)
٣٠/٠٠٠/ ١ ارد بيل – – ١ واحد ٠٠٠
١٨/٠٠٠/ ٢ اصفهان – – ٢ واحد ٠٠٠
١٨٠/۴٨٠/ ١۴ واحد ٠٠٠ ١٢/٣۶٠/ ٣ تهران ١ واحد ٠٠٠
٣٠/٠٠٠/ ۴ زنجان – – ۴ واحد ٠٠٠
۴٨/۶٠٠/ ۵ سمنان – – ۴ واحد ٠٠٠
– – ١/٢٢۴/ ۶ فارس ١ واحد ٠٠٠
١٨٠/٠٨٧/ ٢ واحد ۶٠٠ ١۶٢/٢٣٠/ ٧ قزوين ١ واحد ٠٠٠
– – ٣٠/٠٠٠/ ٨ قم ١ واحد ٠٠٠
٩/٠٠٠/ ١ واحد ٠٠٠ ۴/٨٠٠/ ٩ گلستا ن ١واحد ٠٠٠
٢۶/٠٠٠/ ١٠ مرکزی – – ٢ واحد ٠٠٠
۵٢٢/١۶٧/ ٣٠ واحد ۶٠٠ ٢١٠/۶١۴/ جمع کل ۶ واحد ٠٠٠
ا ? ال ب ? د فع ? ر ۶ واح ? ال حاض ? ردد در ح ? ی گ ? شاهده م ? وق م ? دول ف ? ه در ج ? هما نطور ک
ده ? ه عم ? در کشور در حال فعاليت می با شند ک cd توليد بيش از ٢١١ ميليون حلقه
ال ? ه در ح ? د ک ? ا ش ? ی ب ? زوين م ? ستم ق ? اين توليدات نيز مربوط به شرکت ريز موج سي
های مختلف می باشد. grade های خام با cd توليد انواع
٤
فشرده cd , dvd توليد
ورت ? ه ص ? ه ب ? ه البت ? ون حلق ? ت ٢۵ مي لي ? ه ظرفي ? ال ب ? د فع ? در حال حاضر تعداد ۴ واح
شرده ? ای ف ? ه cd , dvd واع ? د ان ? ال تولي ? ه در ح ? ود دارد ک ? شور وج ? اری در ک ? آم
رم ? ای ن ? ه cd واع ? د ان ? ه تولي ? ط در زمين ? می با شند و مابقی شرکتهای موجود نيز فق
افزاری و يا ديسکهای فشرده فعالييت می نمايند.
واحد های فعال
رديف
نام استان
تعداد واحد
ظرفيت بهره برداری
٢۶ عدد /۴۶٠/ ١ تهران ۴ واحد ٠٠٠
١٠ عدد /٧۵٠/ ٢ زنجان ١ واحد ٠٠٠
١ عدد /٢٢۴/ ٣ فارس ١ واحد ٠٠٠
١۶٢ عدد /٢٣٠/ ۴ قزوين ١ واحد ٠٠٠
٣۴ عدد /٨٠٠/ ۵ قم ٢ واحد ٠٠٠
ود ? بر اساس بررسی های به عمل آمده از شرکتهای مذکور که در ج دول فوق موج
ت ? ميباشد مشخص گرديد که فقط تعداد ۴ واحد اين واحد ها در حال حاضر در جه
ال ?? ا فع ?? ه ه ?? اير زمين ?? ی در س ?? ا بق ?? ند و م ?? ال ميباش ?? شرده فع ?? ای ف ?? ه cd, dvd د?? تولي
هستند.
٥
تقا ضا :
شور ? صو لات در ک ? ه مح ? ن گون ? رای اي ? ا ب ? ا ض ? صوص تق ? آمار رسمی و ثابتی در خ
يش از ? ل ب ? وژی و تماي ? ه تکنول ? شر فت ? وجود ندارد ولی آنچه مسلم است با توجه به پي
مت ? ه س ? سالان ب ? زر گ ? ی ب ? وان و حت ? وان و ج ? ودک ، نوج ? م از ک ? ه اع ? راد جامع ? حد اف
ز ? ا ني ? ه cd ه? ه اينگون ? ت تهي ? ز در جه ? ه ني ? از جامع ? سوی اين محصولات قاعد ت ا ” ني
ه ? ا نمون ? رو به افزايش بوده که به جرات می توان بيان کرد سالانه بيش از ميليونه
د و ? روش ميرس ? از اين محصولات در سطح کشور برای کار برد های فراوان به ف
ر از ۵ ?? ه کمت ?? ت ک ?? وان ياف ?? سی را ميت ?? ر ک ?? ز کمت ?? تا ني ?? ی روس ?? ا حت ?? هر و ي ?? ک ش ?? در ي
ردد و ? ت نگ ? شان ياف ? ار اي ? ل ک ? ی مح ? ا حت ? زل و ي ? ف در من ? کلهای مختل ? ه ش ? ب cd عدد
حتی در حال حاضر به گونه ای اين محصولات در سبد خانوار جامعه جای گرفته
است که برای هر گونه برنامه ای ميتوان از اين محصولات استفاده کرد.
اهم مواد به کار گيری اين محصولات :
١) جهت برنامه های آموزشی
٢) جهت برنامه های تصويری ويدويی
٣) جهت برنامه های صوتی
۴) جهت برنامه های اداری
۵) جهت برنامه های مهندسی
۶) و ساير
وع ? وع ن ? ردد تن ? شاهده ميگ ? صولات م ? ن مح ? ری اي ? همانطور که در اهم به کار گي
صول ? استفاده از اين گونه محصول به قدری زياد ميباشد که استفاده از اين مح
ه ? امل هم ? ه ش ? ت ک ? کلی اس ? ه ش ? را شامل آحاد جامعه نبوده است و پراکندگی آن ب
زون ?? از روز اف ?? ه ني ?? د ک ?? ا ش ?? ی ب ?? راين م ?? ل و ق ?? ن دلاي ?? ه اي ?? د. و هم ?? د ش ?? راد خواه ?? اف
جامعه را به تقاضا برای اين گونه محصولات افزايش می دهد.
٦
جدول محصولات توليدی
در صد استفاده از ظرفيت عملی
رديف
نام محصول
واحد
ظرفيت اسمی
ظرفيت عملی
سال
اول
سال
دوم
سال
سوم
سال
چهارم
سال
پنجم
Cd ١
پرشده
حلقه
٧/٠٠٠/٠٠٠
١٠/۵٠٠/٠٠٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
Dvd ٢
پرشده
حلقه
١۴/٠٠٠/٠٠٠
١٩/۵٠٠/٠٠٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
جدول ميزان توليد
رديف شرح
محصول
واحد ظرفيت
عملی
سال
اول
سال
دوم
سال
سوم
سال
چهارم
سال
پنجم
Cd ١
پرشده
حلقه
١٠/۵٠٠/٠٠٠
٨/۴٠٠/٠٠٠
٨/۴٠٠/٠٠٠
٨/۴٠٠/٠٠٠
٨/۴٠٠/٠٠٠
٨/۴٠٠/٠٠٠
Dvd ٢
پرشده
حلقه
١٩/۵٠٠/٠٠٠
١۵/۶٠٠/٠٠٠
١۵/۶٠٠/٠٠٠
١۵/۶٠٠/٠٠٠
١۵/۶٠٠/٠٠٠
١۵/۶٠٠/٠٠٠
جدول خريد زمين
متراژ هزينه واحد
(ريال )
هزينه کل
(ريال )
سال خريد ابعاد
۶١٠۵ متر
مربع
۶٠*١٠١ ١٣٨۵ ٣٣۵،٧٧۵،٠٠٠ ۵۵،٠٠٠

طرح توجيهی توليد انواع cd , dvd پر شده ( فشرده )

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید