طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 218 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

موضوع طرح :
توليد نرم افزار هاي آموزشي وخدمات كامپيوتري ، طراحي صفحات وب
طراحي سخت افزار ISP ،نصب شبكه
نوع توليدات : نرم افزار ها وپكيجهاي كامپيوتري ، صفحات وب ، نصب
ISP شبكه
CD ورايت
تعداد شاغلين : ۹ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
۵۶۶/ سرمايه گذاري كل طرح: ۰۲۵
۴۸۰/ سرمايه گذاري ثابت: ۶۵
۵۳/ سرمايه در گردش : ۳۷۵
۹۶۷/ در آمد ساليانه: ۲
۱۶۳/ سود ويژه : ۲۲۸
دوره بازگشت سرمايه: سه سال شمسي
% نرخ باز دهي سرمايه: ۳۴
مقدمه :
امروزه مسئله اشتغال جوانان يا بكار گيري نيروي كار بخش فعال وخلاق جامعه كه از مهم ترين عوامل
توسعه به شمار ميرود از بزرگترين دغدغه هاي فكري كار گزاران ومسئولين مملكتي واز پيچيده
ترين موضوعات تحقيقي پژهش گران ومحققان مي باشد ، مسئله اشتغال جونان وپيدا كردن روشهاي
جذب آنها بطوري كه هم معضل بيكاري حل شود وهم با افزايش توليدات داخلي و توسعه صنعت
راهي بسوي مطرح شدن در بازارهاي بين المللي و دستيابي به تكنولوژي روز دنيا پيدا كنيمكه از
مهمترين موضوعات سمينار ها وگردهمايي ها ميباشدواين قضيه تا انجا اهميت پيدا كرده است كه
همگان وجود بالا بودن در صد بيكاري ولزوم پيدا كردن راهكارهايي براي استفاده بهينه از نيروي
انساني را وظايف دولت ودست اندر كاران مملكتي بشمار مي اورند وعدم توسعه يافتگي در بخش
صنعت وتكنولوژي وقرار گرفتن در رديف كشورهاي جهان سوم را به نحوي بامسئله اشتغال جوانان
مربوط ميدانند ايجاد اشتغال براي جوانان از جهات گوناگون براي دولت وجامعه حائز اهميت است
ومواجهه اصولي با مشكل بيكاري نسل جوان ، چه از نظر ملي كه در قانون اساسي تامين شرايط
وامكانات كار براي همه مورد تاكيد قرار گرفته است وچه از احاظ امنيت اجتماعي كه لازمه ان بر
خورداري همه افراد ازامكان اشتغال وتلاش براي تامين معاش مي باشدوچه از ديدگاه بسيج نيروهاي
انساني توانمند وعلاقه مند به سازندگي واباداني كشور ، در مسير توسعه اقتصادي قابل تامل وشايان
توجه است وسالهاست كه اين موضوع مهم مد نظر مسئولان وبرنامه ريزان كشور است واساسي ترين
جنبه هاي آن در معرض چاره انديشي و تصميم گيري قرار دارد. علاوه بر ان كشور براي ايجاد شغل
وفراهم ساختن فرصت هاي اشتغال جديد از شرايط مسائد وامكانات بلقوه فراواني برخوردار است .
تنوع اقليمي و وفور زمينهاي قابل احيا و وجود لنواع معادن وثروتهاي طبيعي جويندگان شغل را از
دسترسي به منابع لازم مطمئن مي سازد وحضور انبوه نيروهاي انساني متخصص ومبتكر مسئوليت
پذير، كه نبود انها يكي از مشكلات مهم كشور هاي در حال توسعه استمكمل نحيط مساعد طبيعي
ميباشددر اين شرايط تدارك منابع مورد نياز وبرنامه ريزي مناسب جهت بهره گيري از مجوعه
امكانات موجود در صدر اقدامات ضروري براي ايجاد اشتغال قرار مي گيرد رويكردي كه همه ساله
موضوع شماري از تبصره هاي قانون بودجه كل كشور استوبخش قابل ملاحظه اي از اعتبارات پيش
بييني شده در تبصره هاي موصوف به بخش تعاون اختصاص ميابد اگر موقعيت وامكانات بخش تعاون
در قبال مسئله اشتغال جوانان بخوبي مورد استفاده قرار گيرد ، تاحد زيادي به رفع اين مشكل كمك
خواهد كردومسلما هر يك از انواع تعاوني ها در اين باره نقش اساسي برعهده دارند وتوان بالقوه
آنها براي جذب نيروها ي جوان بسيار بارزش وچاره ساز است

طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید