طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 158 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

خلاصه طرح:
موضوع طرح: توليد چرم و سالمبور
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات: ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع
نوع توليدات: چرم و سالمبور
تعداد شاغلين: ۱۴ نفر
۴۴۱۱ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۰۰
۲۹۱۹ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۰۳
۱۴۹۱ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۹۸
درآمد ساليانه: ۱۱۲۰۰ ميليون ريال
۷۶۸ ميليون ريال / سود ويژه: ۲۹
۳ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۷
۲۶ درصد / نرخ بازدهي سرمايه

مقدمه:
جايگاه كشور ايران در مزيت نسبي صنعت چرمسازي با درنظر گرفتن شاخص هاي مختلف ، تغيير مي كند در ميان
شاخص هاي مزيت نسبي طرف توليد و عرضه اگر تنها به وفور عوامل و مواهب طبيعي مورد نياز در توليد چرم توجه
شود، ايران در ميان ۲۹ كشور عمده توليدكننده در رتبه ششم قرار مي گيرد كه نشانگر وضعيت نسبتا مناسبي براي
كشور است . با اضافه كردن عوامل توليدي كه نياز به كار كارخانه اي دارد و ظرفيت توليد چرم سبك گوسفندي و
بزي(تكنولوژي)، ايران به رتبه هشتم نزول مي كند. اين مطلب بدين معني است كه در كشور ايران به امكانات بالقوه
رشد و گسترش صنعت چرمسازي توجه كافي نشده است . ظرفيت توليد و يا حتي توليد بالفعل چرم سبك
گوسفندي و بزي بسيار پايين است و همانگونه كه در شرح تاريخچه صنعت چرمسازي نيز اشاره شد، با اينكه وفور
مواد اوليه امكان رشد چرم سبك گوسفندي و بزي را تاييد مي كند، متاسفانه چرمسازي هاي ايران بيشتر در توليد
چرم سنگين گاوي طرح ريزي شده اند. عدم برنامه ريزي هاي صنعتي مناسب در تخصيص بهينه منابع سرمايه اي به
توليد انواع مختلف چرم كه به دنبال خود از امكان رشد صنايع توليد مواد شيميايي مورد نياز اين صنعت نيز
جلوگيري كرد، مزيت نسبي كشور ايران را از مقاوم ششم به هشتم نزول داده است . با در نظر گرفتن شاخص هاي
مزيت نسبي طرف تقاضا مانند كشش قيمتي تقاضاي صادرات چرم موردنظر و كيفيت توليدي آن، رتبه ايران در
ميان كشورهاي مورد بررسي از هشت به يازده نزول مي كند. زيرا كشش قيمتي تقاضاي صادرات در كشور ايران
نسبتا بالا مي باشد. عدم معرفي مناسب اين كالا به بازار جهاني عامل مهمي در پركشش بودن تقاضاي صادرات
كشور ما مي باشد. چرم سبك گوسفندي و بزي در بازار جهاني، شناسايي نشده و بازاريابي مناسب خود را نداشته
است . اما با در نظر داشتن كليه تنگناهاي فوق نيز، مي توان گفت ، مزيت نسبي كشور ما در ميان ۲۹ كشور عمده
توليدكننده چرم سبك گوسفندي و بزي از وضعيت تقريبا مناسبي برخوردار است و ايران به لحاظ مزيت نسبي
توليد و تجارت در رتبه يازدهم قرار دارد. به بيان ديگر جايگاه بالقوه ايران با توجه به عوامل بالفعل اين كشور، در
ميان ۲۹ كشور، يازدهم است .

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید