طرح بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

طرح بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

تعداد صفحات: 54

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 144 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفي محصول ٣
١-نام و كد محصول ٣ -١
٢-شماره تعرفه گمركي ٦ -١
٣-شرايط واردات ٧ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٨ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٨ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ١٠ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٠ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١١ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٢ -١
١٠ -شرايط صادرات ١٤ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١٦
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
١٦
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢٠
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢٢ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢٣ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
٢٦
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيافت فيلترهاي روغني خودرو
فهرست مطالب
عنوان صفحه
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢٧ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با
ديگر کشورها.
٢٩
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم ٣٩
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه
گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اينترنت و بانک هاي اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO و
تجهيزات و…)
٤٠
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و
آينده
٤٤
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٥
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٤٦
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
٤٧
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٧
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٤٩
منابع و مراجع ٥١
پيوست الف- قانون پسماندها ٥٣
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيافت فيلترهاي روغني خودرو
١- نام و كد محصول : -١
١ : فيلتر روغن

طرح بازيافت فيلترهاي روغني خودرو (Used Oil Filters Recycling)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید