سوالات پرورش دام

سوالات پرورش دام

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 112 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

سوالات پرورش دام ۲۱۲ سوال

 

 

۱- يكي از اساسي ترين احتياجات هر فرد ……….. است.

 

۱ ) آب                      ۲ )غذا                    ۳ ) هر دو مورد                    ۴) هیچ کدام

 

۲ – موارد مهمي كه در پرورش حيوانات جهت به دست آوردن توليد مناسب بايد مورد توجه قرار گيرد چيست؟

 

 

۳ – چه كارهاي را بايد انجام داد كه ميزان شير بالا برود؟

 

 

 

۴ – حيوانات از نظر دستگاه گوارش به چند دسته تقسيم مي شود؟

 

 

۵ – دندانها در نشخوار كنندگان به چند دسته تقسيم مي شوند؟

 

۶ – تعداد دندانهاي شيري در گاو و گوسفند چند تا هستند و شامل چي هستند؟

 

۷- تعداد دندانهاي بالغ در گاو و گوسفند چند تا هستند نام ببريد؟

 

۸-غدد بزاقي شامل چه غددي است؟

۹- معده نشخوار كنندگان از چند قسمت تشكيل شده است؟

 

۱۰ – شكمبه ……..حجم كل معده را تشكيل مي دهد.

۱۱- مهم ترين غدد دستگاه گوارش كدامند؟

۱۲- معده اسب حدود  چند ليتر گنجايش دارد؟

۱۳- روده ها از ……….شروع و تا ……… ادامه دارد.

۱۴- شيردان در نشخوار كنندگان در …………….فعال تر از ساير قسمت هاي معده مي باشد.

۱۵- مغذا در دستگاه گوارش نشخوار كنندگان تحت تاثير چند نوع هزم قرار مي گيرد نام ببريد؟

 

۱۶ – مهمترين دانه ها كدامند؟

۱۷ – ازمهمترين كنجاله ها را نام ببريد؟

 

۱۸ – مواد خوراكي با منشا حيواني شامل چيست؟

۱۹ – مهمترين گياهان علوفه اي مورد استفاده در خوراك دام را نام ببريد؟

۲۰ –  كنسانتره به چه موادي گويند؟

۲۱- در كنسانتره گاوي از چه موادي اسفاده مي كنند؟

۲۲- دستگاه توليد مثل دام نر از چند غده  و اندام تشكيل شده است؟

۲۳- غدد ضميمه دستگاه تناسلي دام نر شامل چيست؟

۲۴- دستگاه توليد مثل ماده شامل چيست؟

۲۵- دو هرمون عمده اي كه در چرخه تناسلي دام ماده از اهميت بالايي بر خوردار مي باشند عبارتند از ………………و ………………..

۲۶- هرمون …………………باعث آزاد شدن تخمك از سطح تخمدان و هرمون ………….. باعث حفظ و بقاي آبستني مي گردد.

۲۷- دوره فحلي دز گاو …تا … ساعت و در گوسفند ….تا ….ساعت مي باشد

۲۸- طول دوره آبسني در گاو  به طور متوسط ………. روز و در گوسفند و بز…….روز است.

۲۹ –  بهترين راه اصلاح نژاد عملي و ارزان دامها اجراي …………………..است.

۳۰- بنابراين هر اقدامي براي اصلاح نژاد بدون توجه به قوانين ………….بدون نتيجه خواهد بود.

۳۱- بهترين زمان حمام دادن در طول روز …………………مي باشد.

۳۲-  يك ضدعفوني كننده خوب بايد چه خوصوصيتي داشت باشذ؟

 

۳۳-  يكي از مواد ضذ عفوني كننده مناسب كه در  دامداري  مورد استفاده قرار مي گيرد …………. است.

سوالات پرورش دام

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید