حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها

حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها

تعداد صفحات: 37

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 124 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها

در اين بخش كميتة مشورتي پرداخت مراقبت هاي پزشكي سئوالاتي دربارة پرداخت تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداختي قراردادي بيمارستان مطرح مي كند. سياست گذاران چگونه بايد «تكنولوژي جديد» را تعريف كنند؟ آيا تعريف بر چگونگي تحمل كردن يك سيستم پرداخت نسبت به تكنولوژي معين تأثير مي گذارد؟ چه اصول پرداختي بايد براي تكنولوژي جديد به كار روند؟
اين سئوالات با در نظر گرفتن تغييرات قانوني اخير در عملكرد تكنولوژي در سيستم هاي پرداخت قراردادي و بيماران بستري و سرپائي بحث و بررسي مي شود. كميته يك سري پيشنهادات را راجع به اين مسائل به كنگره و وزير ارائه مي دهد كه هدف آن ايجاد سيستم هاي پرداخت مراقبت هاي پزشكي پاسخگو به تازه هاي تكنولوژيكي است و در عين حال به حداقل رساندن پرداخت هزينه. مهمتر از همة آنها، توصيه ها به وزير در مورد تخصيص كدهائي به خدمات جديد و روشها، بررسي نياز به تغييرات طبقه بندي خدمات يا بيماران، و اجراي پرداخت هاي اضافي براي تكنولوژي هاي جديد است. بخش قبل (بخش ۲) به مسألة مرتبطِ متدهاي بروز آوري پرداخت ها در مراقبت هاي پزشكي سنتي مي پردازد. اغلب خدمات بيمارستاني هم اكنون به صورت قسطي پرداخت مي شوند. اخيراً، نگراني هايي با توجه به عملكرد تكنولوژي جديد تحت پرداخت قراردادي (قسطي) به وجود آمده است. آيا مراقبت هاي پزشكي، معرفيِ تكنولوژي هاي جديد را به سرعت تشخيص مي دهد تا دسترسي به منافع را تضمين كند؟
آيا نرخ هاي پرداخت به اندازة كافي هزينه هاي تكنولوژي هاي جديد را منعكس مي كند؟
قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال ۱۹۹۹ به اين مسأله براي سيستم پرداخت قسطي بيماران سرپائي (PPS) با برقراري پرداخت هاي Pass-through براي انواع خاص تكنولوژي جديد مي پردازد.
مراقبت هاي پزشكي كه اخيراً تصويب شده و قانون حمايت و بهبود منافع SCHIP سال ۲۰۰۰ (BIPA)، HCFA را ملزم به ايجاد مكانيزمهاي جديد براي پرداخت پ يشرفت هاي تكنولوژيكي طبق PPS سرپائي مي كند. با توجه به تكنولوژي جديد پرداخت در يك سطح ادراكي، سئوالات زير را بايد مورد توجه قرار داد:
• چگونه بايد تكنولوژي جديد را تعريف كنيم؟ آيا اين تعريف بر چگونگي برخورد يك سيستم پرداخت در يك تكنولوژي خاص تأثير مي گذارد؟
• چه اصول پرداختي بايد در عملكرد تكنولوژي هاي جديد به كار رود؟
• سيستم هاي پرداختي قراردادي چگونه براي تكنولوژي هاي جديد محاسبه مي شوند؟
پس از اين بحث، اين بخش به چگونگي برخورد سيستن هاي پرداختي قراردادي بيماران بستري وسرپائي با تكنولوژي جديد مي پردازد و تغييرات سياستي را پيشنهاد مي كند.
تعريف تكنولوژي جديد
تكنولوژي نشان علم پزشكي مدرن است. اگرچه پيشرفت هاي تكنولوژيكي نتايج مراقبت هاي پزشكي را بسيار بهبود بخشيده اما در افزايش هزينه ها نيز يك عامل اساسي بوده است.
نظر به برخورد سيستم هاي پرداختي با تكنولوژي جديد، بايد يك تعريف جديد براي «تكنولوژي جديد» بنا كرد. مثلاً، اگر يك تكنولوژي جديد براي تمام خدمات بيمارستاني به كار رود، محاسبة هزينه هاي سيستم پرداخت نياز به يك مكانيزم متفاوت دارد تا يك تكنولوژي جديد.
در مفهوم اساسي، تكنولوژي يعني كاربرد عمليِ دانش. در بخش پزشكي، اين مي تواند شاملِ:
داروها، تدابير، تجهيزات و مواد، روشهاي پزشكي و ، سيستم هاي پشتيباني و سيستم هاي سازماني و مديريتي باشد.
برخي از اين تكنولوژي ها مثل داروها يا روش هاي جراحي، خدمات قابل شناسائي و بيماران شخصي را تحت تأثير قرار مي دهد. بقيه، مثل تجهيزات تشخيصي جديد، براي بخشي از خدمات به كار مي رود.
اما، يك سري مثل سيستم هاي اطلاعاتي يا تكنيك هاي مديريتي پيشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در يك بيمارستان تأثير مي گذارد. در تعريف يك تكنولوژي جديد، انواع جديد تكنولوژي (مثل نمايش ديجيتال) و پيشرفت هاي اساسي در تكنولوژي هاي قديمي تر بايد در نظر گرفته شوند. در يك سيستم پرداخت، يك تكنولوژي جديد مي تواند تطبيق تكنولوژي

حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید