حسابداري-تاييديه سربرگ شركت

حسابداري-تاييديه سربرگ شركت

تعداد صفحات: 26

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 107 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

حسابداري-تاييديه سربرگ شركت

اين تاييديه بايد روي سربرگ شركت تايپ شود و به امضاي اعضاي هيات مديره برسد.
تاييديه مديران
باسمه تعالي
موسسه حسابرسي تاريخ :
بدينوسيله اطلاعاتي كه به منظور رسيدگي به حسابهاي براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۸۴ در اختيار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ طبق اطلاع و اعتقاد اينجانبان به شرح زير تاييد مي گردد.
داراييها
كليات
۱ ـ كليه داراييها متعلق به شركت در دفاتر به ثبت رسيده و كليه داراييهاي ثبت شده در دفاتر شركت در تاريخ ترازنامه متعلق به شركت است.
داراييهاي ثابت
۲ ـ كليه هزينه هاي سرمايه اي مربوط به افزايش داراييهاي ثابت به حساب داراييهاي مربوط منظور شده و هزينه هايي كه به طور عادي به حساب سود و زيان منظور مي گردد به حساب گرفته نشده است.
۳ ـ قيمت تمام شده و انباشته كليه داراييهاي ثابت فروخته شده و يا اقساط از حسابهاي مربوط خارج شده است. مورد ندارد
۴ ـ ذخيره استهلاك و نابابي داراييهاي ثابت به نرخها و روشهايي در نظر گرفته شده كه خالص ارزش دفتري هريك از اقلام دارايي در پايان عمر مفيد آن ، طبق حسابها معادل ارزش آن اسقاط گردد. مورد ندارد.
داراييهاي نامشهود
۵ ـ تنها داراييهاي كه انتظار مي رود مستقيما در سالهاي آتي موجب كسب درآمد براي شركت گردد ، به حساب داراييهاي نامشهود منظور شده است.
۶ ـ نرخ و روشهاي استهلاك داراييهاي مزبور به طريقي در نظر گرفته شده است كه ارزش دفتري هريك از اقلام متناسب با عمر مفيد آن تقليل يابد.
موجودي كالا
۷ موجودي كالا كه در ترازنامه منعكس گرديده است كليه موجوديهاي شركت را در هر محلي نگهداري مي شود، در بر مي گيرد.
۸ ـ كليه كالاي مربوط به فروشهايي كه صورتحساب آن صادر و جزو فروش دوره منظور گرديده ، جزو موجودي كالا منظور نشده است.
۹ ـ موجودي كليه كالاها در تاريخ ترازنامه ، با مانده هاي مذكور در سوابق انبار و دفاتر و سوابق مالي شركت مطابقت دارد.
۱۰ ـ كليه مقادير مندرج در سوابق انبار حداقل يك نوبت از طريق موجودي گيري مداوم اثبات و يا گرديده است.
۱۱ ـ موجودي كالا به اقل قيمت تمام شده و خا لص ارزش فروش و در مورد كالاي در جريان ساخت به اقل قيمت تمام شده و بهاي جايگزيني ارزيابي شده است.
۱۲ ـ ارزيابي موجودي كالا و تعيين ميزان آن، به همان روش و طريقه اي كه در پايان سال مالي قبل عمل شده انجام پذيرفته است.
موجودي نقد :
۱۳ ـ كليه موجوديهاي نقدي در تاريخ ترازنامه شمارش شده و مورد تاييد است.
۱۴ ـ به استثناي موارد زير، هيچيك از حسابهاي بانكي در مورد فعاليتهاي شركت در داخل و خارج از كشور به نام اشخاص حقيقي نيست.
۱۵ ـ كليه حسابهاي بانكي شركت در داخل و خارج از كشور طي سال گذشته ، اعم از فعال و راكد (شامل حسابهايي كه طي سال مسدود است ) به قرار زير است :
پيوست ۱
نام بانك شعبه شماره حساب
صادرات صنعتي ۲۲۸۴
ملت اسكان ۶/۳۰۷۱
صادرات مگاموتور ۸/۲۴۹۵۵
صادرات بلوار ناهيد ۱۴/۶۱۸۲
قرض الحسنه۱۸۳ صادرات مگاموتور ۴۷۴۰
ملت گوهرشاد ۹/۴۸۰۴
پس انداز ارزي صادرات بلوار ناهيد ۴۷۵۰
جاري سپهر ۴۰۰۵ صادرات ۱۵ مشهد ۴۷۵۵
ملي ۸۰۱۳۳۳۳ سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ۴۷۶۵
ملي اسكان ۵۱۴۷
جاري سپهر ۸۰۰۰۵ مگاموتور ۴۷۹۰
جمع
تنخواه گردان
جمع كل ۳۶۶ ۱۶۴ ۱۶۱
ساير داراييهاي جاري
۱۶ به نظر مديران ، در جريان عادي فعاليتهاي شركت ، حداقل قيمتي كه از تبديل ساير داراييهاي جاري به وجه نقد عايد شركت خواهد شد ، معادل مبلغي است كه از اين بابت در حسابها منعكس گرديده است.
۱۷ ـ ذخيره كافي در مقابل كليه مطالبات مشكوك الوصول در حسابها منظور شده و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده ، از حسابها خارج شده است. مورد ندارد
بدهيها
بدهي مالياتي
۱۸ ـ ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخاير احتياطي كه از اين بابت در ترازنامه منعكس گرديده است ، براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي شركت، اعم از قطعي و احتمالي ، كافي است.

حسابداري-تاييديه سربرگ شركت

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید