تحقیق مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

تحقیق مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

اندازه: 468

تعداد صفحات: 78

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

تحقیق مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌

شمـاره‌ بنـد
مقدمـه‌ ۱ تا۱۰
هدف‌ و جايگاه‌ ۱ تا ۴
ديدگاه‌ كلي‌ ۵
گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌ ۶ تا ۷
دامنه‌ كاربرد ۸ تا ۹
واحد گزارشگر ۱۰
ساير موارد ۱۱

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۱-۱ تا ۱۳-۱
استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ ۵-۱ تا ۶-۱
وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ ۷-۱ تا ۱۳-۱

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي ۱-۲ تا ۳۵-۲
كيفيت‌ اهميت‌ ۶-۲ تا ۷-۲
خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات ۸-۲ تا ۱۹-۲
مربوط‌ بودن‌ ۸-۲ تا ۱۱-۲
ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ ۹-۲ تا ۱۰-۲
ـ انتخاب‌ خاصه‌ ۱۱-۲
قابل‌ اتكا بودن‌ ۱۲-۲ تا ۱۹-۲
ـ بيان‌ صادقانه‌ ۱۴-۲ تا ۱۵-۲
ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ ۱۶-۲
ـ بي‌طرفي‌ ۱۷-۲
ـ احتياط‌ ۱۸-۲
ـ كامل‌ بودن‌ ۱۹-۲
خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ ۲۰-۲ تا ۲۹-۲
قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ۲۱-۲ تا ۲۶-۲
ـ ثبات‌ رويه‌ ۲۴-۲
ـ افشائيات‌ ۲۵-۲ تا ۲۶-۲
قابل‌ فهم‌بودن‌ ۲۷-۲ تا ۲۹-۲
ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ ۲۸-۲
ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ ۲۹-۲
پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ ۳۰-۲ تا ۳۴-۲
ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌ ۳۱-۲ تا ۳۲-۲
ـ به‌ موقع‌ بودن‌ ۳۳-۲
ـ منفعت‌ و هزينه‌ ۳۴-۲
تصوير مطلوب‌ ۳۵-۲

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ ۱-۳ تا ۵۰-۳
داراييها و بدهيها ۵-۳ تا ۳۴-۳
داراييها ۵-۳ تا ۱۸-۳
ـ تعريف‌ دارايي‌ ۵-۳
ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ ۶-۳ تا ۱۰-۳
ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ ۱۱-۳ تا ۱۴-۳
ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ۱۵-۳ تا ۱۶-۳
ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ ۱۷-۳
ـ مخاطره‌ ۱۸-۳
بدهيها ۱۹-۳ تا ۲۸-۳
ـ تعريف‌ بدهي ۱۹-۳ تا ۲۳-۳
ـ تعهدات‌ ۲۴-۳ تا ۲۷-۳
ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ ۲۸-۳
ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها ۲۹-۳ تا ۳۴-۳
ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها ۲۹-۳ تا ۳۰-۳
ـ تهاتر داراييها و بدهيها ۳۱-۳ تا ۳۴-۳
حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ۳۵-۳ تا ۴۲-۳
درآمدها و هزينه‌ها ۴۳-۳ تا ۴۴-۳
آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ۴۵-۳ تا ۵۰-۳

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ۱-۴ تا ۵۰-۴
مراحل‌ شناخت‌ ۵-۴ تا ۸-۴
معيارهاي‌ شناخت‌ ۶-۴ تا ۱۰-۴
شناخت‌ اوليه‌ ۶-۴
تجديد اندازه‌گيري‌ ۷-۴
قطع‌ شناخت‌ ۸-۴
شناخت‌ درآمد و هزينه‌ ۹-۴ تا ۱۰-۴
فرايند شناخت‌ ۱۱-۴ تا ۲۷-۴
رويدادهاي‌ گذشته‌ ۱۱-۴ تا ۱۴-۴
معاملات‌ ۱۵-۴ تا ۲۱-۴
رويدادهايي‌ غير از معاملات‌ ۲۲-۴ تا ۲۴-۴
قطع‌ شناخت‌ ۲۵-۴ تا ۲۷-۴
شناخت‌ درآمد و هزينه‌ ۲۸-۴ تا ۳۶-۴
شناخت‌ درآمد ۲۸-۴ تا ۳۱-۴
شناخت‌ هزينه‌ ۳۲-۴ تا ۳۶-۴
كافي‌ بودن‌ شواهد ۳۷-۴ تا ۳۹-۴
قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ ۴۰-۴ تا ۵۰-۴
اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي ۴۴-۴ تا ۴۵-۴
ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌ ۴۶-۴ تا ۴۹-۴
وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌ ۵۰-۴

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ۱-۵ تا ۳۵-۵
نظامهاي‌ اندازه‌گيري ۱۰-۵ تا ۳۰-۵
بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌ ۱۱-۵ تا ۱۸-۵
ارزش‌ جاري‌ ۱۹-۵ تا ۲۷-۵
تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي ۲۸-۵ تا ۳۰-۵
نتيجه‌گيري‌ ۳۱-۵ تا ۳۵-۵
پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود
پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌
پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي ۱-۶ تا ۴۳-۶
ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۵-۶ تا ۱۰-۶
ادغام‌ اطلاعات‌ ۶-۶ تا ۷-۶
طبقه‌بندي ۸-۶ تا ۹-۶
ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۱۰-۶
اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۱۱-۶ تا ۱۷-۶
صورتهاي‌ مالي‌ اساسي ۱۱-۶ تا ۱۲-۶
يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي ۱۳-۶ تا ۱۶-۶
اطلاعات‌ متمم‌ ۱۷-۶
ترازنامه‌ ۱۸-۶ تا ۲۱-۶
صورتهاي‌ عملكرد مالي ۲۲-۶ تا ۳۷-۶
صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد ۳۸-۶ تا ۴۰-۶
انعطاف‌پذيري‌ مالي ۴۱-۶ تا ۴۳-۶

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
مفـاهيم‌ نظـري‌ گزارشگـري‌ مالي‌
مقدمـه‌

هدف‌ و جايگاه‌
۱٫ جهت‌ دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌، وجود يك‌ مجموعه‌ پيوسته‌ از “اهداف‌” و “مباني‌” مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگري‌ مالي‌ را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌اي‌، همانند يك‌ قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ راه‌ پيش‌ آيد، ملاك‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. علاوه‌بر مزيت‌ فوق‌، وجود يك‌ مجموعه‌ از مفاهيم‌ نظري‌، به‌ تعيين‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌اي‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و محدودكردن‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ به‌منظور افزايش‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالي‌ كمك‌ خواهد كرد.

۲٫ از آنجا كه‌ مفاهيم‌ نظري‌، به‌ عنوان‌ يك‌ نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مباني‌ مرتبط‌، به‌منظور تهيه‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌ و تعيين‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌اي‌ در تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تدوين‌ مي‌شود لذا طبعاً نمي‌تواند تحت‌ تأثير الزامات‌ حسابداري‌ مقرر در قوانين‌ آمره‌ قرار گيرد بلكه‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ اصول‌ مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانوني‌ فراتر رود. بديهي‌ است‌ الزامات‌ حسابداري‌ مقرر در قوانين‌ آمره‌ در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مدنظر قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاري‌ لازم‌ بين‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مندرج‌ در قانون‌ و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايجاد گردد.

۳٫ در موارد محدودي‌ ممكن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملي‌، بين‌ اين‌ مجموعه‌ و يك‌ استاندارد حسابداري‌ سازگاري‌ كامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنين‌ حالاتي‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ برالزامات‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ برتري‌ خواهد داشت‌.

۴٫ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ نيست‌ و لذا براي‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ اندازه‌گيري‌ يا افشا، استانداردي‌ تعيين‌ نمي‌كند. معهذا از طريق‌ فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتي‌ درمورد ديدگاه‌ بكار گرفته‌ شده‌ در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، اين‌ مجموعه‌ دررابطه‌ با تهيه‌، حسابرسي‌ و استفاده‌ از صورتهاي‌ مالي‌ مفيد خواهد بود. به‌علاوه‌ مباني‌ مندرج‌ در اين‌ مجموعه‌ به‌عنوان‌ نقطه‌ اتكايي‌ براي‌ حل‌ و فصل‌ طيفي‌ از مسائل‌ حسابداري‌ كه‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگرديده‌ است‌، كاربرد خواهد داشت‌.

ديدگاه‌ كلي‌
۵ . در تدوين‌ مفاهيم‌ نظري‌ حاضر، از ميان‌ مفاهيم‌ گوناگون‌ سود، مفهوم‌ مبتني‌بر “نگهداشت‌ سرمايه‌” كه‌ متكي‌ بر مباني‌ اقتصادي‌ است‌ مورد پذيرش‌ قرار گرفته‌ است‌. اين‌ نظريه‌ كه‌ در محافل‌ حرفه‌اي‌ جهان‌ نيز مقبوليت‌ يافته‌ است‌، درآمدها و هزينه‌ها را ناشي‌ از تغييرات‌ در داراييها و بدهيها تلقي‌ مي‌كند و تطابق‌ منطقي‌ آنها را تنها در پرتو ارائه‌ تعاريف‌ دقيق‌ و روشني‌ از داراييها و بدهيها ممكن‌ مي‌داند.

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌
۶٫ محصول‌ نهايي‌ فرايند حسابداري‌ مالي‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌كنندگان‌ داخلي‌ و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌، در قالب‌ گزارشهاي‌ حسابداري‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارشهاي‌ حسابداري‌ كه‌ با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، در حيطه‌ عمل‌ گزارشگري‌ مالي‌ قرار مي‌گيرد.

۷٫ صورتهاي‌ مالي‌، بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. درحال‌ حاضر يك‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. ديگر موارد تشكيل‌دهنده‌ گزارشگري‌ مالي‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ مديران‌ درباره‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ و گزارش‌ تحليلي‌ مديران‌ مي‌باشد كه‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانوني‌) و صورتهاي‌ مالي‌ مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ گزارش‌ مالي‌ سالانه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. ساير گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ به‌طور موردي‌ و با اهداف‌ خاص‌ تهيه‌ مي‌شود دربرگيرنده‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارشهاي مالي تهيه‌ شده‌ به‌منظور دريافت‌ تسهيلات‌ مالي‌ از بانكها، گزارش‌ توجيهي‌ هيئت‌ مديره‌ جهت‌ افزايش‌ سرمايه‌ در مورد شركتهاي‌ سهامي‌ و اظهارنامه‌ مالياتي‌ مي‌باشد.

دامنه‌ كاربرد
۸٫ دامنه‌ كاربرد اين‌ مجموعه‌، صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ ازاين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) مي‌باشد. اين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حداقل‌ به‌طور سالانه‌ و در راستاي‌ رفع‌ نيازهاي‌ مشترك‌ اطلاعاتي‌ طيف‌ وسيعي‌ از استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود. ساير گزارشهاي‌ مالي‌ از جمله‌ گزارشهاي‌ مالي‌ با اهداف‌ خاص‌، جزء صورتهاي‌ مالي‌ تلقي‌ نمي‌شود. معهذا برخي‌ مباني‌ اين‌ مجموعه‌ با تهيه‌ و ارائـه‌ چنين‌ گزارشهايي‌، تا آنجا كه‌ متكي‌ به‌ فرايند حسابداري‌ مالي‌ است‌، ارتباط‌ پيدا مي‌كند.

۹٫ مفاهيم‌ نظري‌ حاضر در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم‌ از اينكه‌ در بخش‌ خصوصي‌ يا عمومي‌ فعاليت‌ كنند كاربرد دارد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ مجموعه‌ معطوف‌ به‌ واحدهاي‌ انتفاعي‌ است‌ ليكن‌ عمدتاً در مورد واحدهاي‌ غير انتفاعي‌ نيز قابل‌ اعمال‌ است‌. خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ كه‌ در بخش‌ ديگري‌ از اين‌ مجموعه‌ تشريح‌ گرديده‌ است‌، به‌طور يكسان‌ در مورد واحدهاي‌ انتفاعي‌ و غيرانتفاعي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌. ساير بخشهاي‌ اين‌ مجموعه‌ با درجات‌ متفاوتي‌ از تأكيد در اعمال‌ آنها، در مورد واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌، بكار گرفته‌ مي‌شود. دراين‌ارتباط‌، طيف‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ گسترده‌تر مي‌گردد تا اعضا و اعانه‌دهندگان‌، تأمين‌كنندگان‌ منابع‌، مشتريان‌ يا دريافت‌كنندگان‌ كالاها و خدمات‌ و تشكيلات‌ نظارتي‌ را دربر گيرد. همچنين‌ اطلاعات‌ در مورد رعايت‌ قراردادها و هرگونه‌ محدوديت‌ در استفاده‌ از وجوه‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌يابد و تأكيـد بر رقـم‌ سود، جاي‌ خود را به‌ تأكيد برمعيارهاي‌ عملكرد مالي‌ و غيرمالي‌ متفاوتي‌ مي‌دهد.

تحقیق مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید