تحقیق لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي

تحقیق لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 115 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر

فهرست مطالب

 

لوله هاي فولادي جوشكاري شده بروش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر

هدف

دامنه كاربرد

روش توليد

شرايط تحويل

تركيبات شيميايي

خواص مكانيكي

ابعاد

رواداري

آزمونها

 

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد لوله هاي فولادي جوش كاري شده بروش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر توليد ميگردد كه بوسيله كميسيون فني مكانيك تهيه و تدوين شده و در پنجاه و ششمين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ ۷۱/۸/۲۵مورد تائيد قرار گرفته،اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود واجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است:

BS 6323 part 5 1982

Specific requirements for electric resistance welded and induction welded steel tubes

 

لوله هاي فولادي جوشكاري شده بروش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر

۱– هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و روش آزمون لوله هاي فولادي جوشكاري شده بروش مقاومتي و القائي مي باشد.

۲– دامنه كاربرد

اين استاندارد در مورد لوله هاي باقطر خارجي تا ۵۰۸ميلي متر و حداكثر ضخامت ۲/۵ميلي متر و لوله هاي غير مدور با قطر خارجي تا ۶۰ميلي متر و حداكثر ضخامت   ۲/۵ميلي متر بكار مي رود چنانچه لوله هاي غير مدور با قطر ۱۰۱/۶ ميلي متر استفاده گردد آزمون نشتي بايد طبق بند ۹ ۴بر روي آن انجام گيرد.

۳– روش توليد

لوله ها بايد با استفاده از ورقهاي فولادي نورد شده به روش جوشكاري مقاومتي – القائي در راستاي طول بدون انقطاع و اضافه كردن مواد پر كننده توليد گردد.

۴– شرايط تحويل

لوله هاي با مقطع دايره اي در زمان تحويل بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:

الف – لوله هايي كه پس از جوشكاري (كاليبره شده) عمليات حرارتي بر روي آن انجام نشده است لذا قابليت فرم پذيري اين لوله ها محدود مي باشد.

ب – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن عمليات حرارتي باز پخت ۱ بر روي آن انجام گرفته است.

ج – لوله هايي كه عمليات حرارتي تاباندن روي آنها انجام شده و پس از عمليات حرارتي با يكي از روشهاي مكانيكي پوسته زدايي ۲ شده اند.

د – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن عمليات حرارتي نرماليزه ۳ بر روي آنها انجام مي گيرد.

ه – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن ،عمليات حرارتي نرماليزه بر روي آنها انجام گرفته، سپس به يكي از روشهاي مكانيكي پوسته زدايي شده اند..

يادآوري: لوله هاي با مقطع غيره دايره اي فقط به روش الف بايد تحويل گردد.

تغيير رنگ در لوله هايي كه در شرايط ب و د عرضه مي شوند مجاز است اما بايد عاري از هر گونه پوسته اكسيدي باشند.

در صورتيكه لوله هاي نوع ب به صورت براق مورد نياز باشد اين مسئله بايد مورد توافق توليد كننده و خريدار قرار گيرد.

– ۵تركيبات شيميايي

تركيبات شيميايي فولاد مورد استفاده جهت اين لوله ها در جدول شماره يك آمده است .

۶– خواص مكانيكي

خواص مكانيكي اين لوله ها در جدول شماره يك آمده است.

براي لوله هاي با سطح مقطع غير مدور مقادير ازدياد طول فقط جهت لوله هايي كه نسبت۲۰ D/a

مي باشد صادق خواهد بود.

جهت دستيابي خواص مكانيكي ديگر به بند ۹اين استاندارد مراجعه گردد.

۷– ابعاد

ابعاد لوله ها بايد با قطر خارجي و ضخامت مشخص شوند.

ابعاد لوله هاي با سطح مقطع مدور كه داراي كاربرد صنعتي مي باشند در جداول

تحقیق لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید