تحقیق در مورد ماهواره ها

تحقیق در مورد ماهواره ها

تعداد صفحات: 39

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 115 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

تحقیق در مورد ماهواره ها

مقدمه:

 

تحقيقات فضائي بعنوان شاخه اي ازعلم وتكنولوژي طي ۲۵سال اخير كه ازپرتاب

نخستين ماهواره به فضا مي گذرد پيشرفتها و تحولات شگرفي داشته است. درمسير

اين توسعه وتحول، بسياري از شاخه هاي علم نظير فيزيك نجومي، سياره شناسي،

فيزيك پلاسما يا علم مواد آنچنان گستردگي يافته اند كه بسياري ازدانشها واطلاعات

حاصله از آنها در۳۰سال قبل غيرقابل دسترسي و حتي دوراز قدرت درك ذهن انسان

تصورمي شد. اكنون تحقيقات فضائي بمثابه ابزاري جهت حل مسائل ومشكلات انسان برروي زمين، مورد توجه شديددانشمندان ومحققين قرارگرفته وهرروزكشفيات جديدي

قدرت انسان رادرتسلط وكنترل بيشتر برطبيعت افزون مي كند. تكنولوژي ماهواره اي بعنوان شاخه اي مهم درتحقيقات فضائي اكنون جايگاهي بس عظيم درزمينه هاي مختلف  ارتباطي،زمين شناسي، هواشناسي،نظامي وغيره داردكه ازاين ميان ماهواره هاي تأمين كننده ارتباطات راه دورتأمين تأثيربسزايي درابعاداقتصادي،فرهنگي واجتماعي بشرداشته است. ماهواره ها بخش مهمي از زندگي مدرن امروزبه شمار مي روند. ماهرروزازآنهااستفاده مي كنيم بدون انكه به ارزش آن پي ببريم. پيش بيني وضعيت جوي فردا، اخبارحوادث كه هرلحظه دراقصي نقاط جهان روي مي دهند، تلفن هاي راه دوروسيستم ارتباطي ازطريق اينترنت كامپيوترارسال مي شوند.

 

ماهواره چيست؟:

 

ماهواره شيئي است كه پيرامون چيز ديگري مي چرخديا گردش مي كند. مثلا ماه قمر

(=ماهواره) طبيعي كرة زمين محسوب مي شوداما وقتي مادربارة ماهواره ها صحبت

مي كنيم معمولا منظورمان اشياء مصنوعي ودست سازانسان است كه به فضا پرتاب

مي شوند ودرمدارزمين به گردش درمي آيندهرماهواره دراعماق فضاي ساكت وتاريك

ودرفاصله اي كيلومترها دورتراززمين، بالاي سرمان مي چرخد. اما خود ماهواره به دور

ازاين سكوت حاكم درفضا ست. زيرا هرثانيه هزاران علائم راد يوئي را اززمين دريافت  مي كند ويا هزاران علائم راد يوئي را درهرثانيه به زمين ارسال مي كند.

كاربردهاي ماهواره ها چيست؟:

 

ماهواره ها سه كاربرد عمده دارند: (۱)ارتباطات يادريا فت وارسال علائم تلويزيوني ومخابراتي،(۲)جمع آوري داده ها جهت تحقيقات علمي وپيمايش زمين براي برنامه هاي زيست محيطي وكشاورزي و(۳)كاركرد تجسسي كه ازاين طريق مي توانند اقدامات نظامي طرف مقابل مثل ساخت سلاح هسته اي راشناسايي كنند.اين ماهواره هامي توانندعلاوه برسيگنالهاي حرارتي، وجود هرگونه موادشيميايي فرعي راكه درنتيجة فرآوري پلوتنيوم ايجاد مي شوند رديابي كنند. برخي ازانواع خاص اين ماهواره ها قادرخواهند بود حتي امواج الكترومغناطيسي منتشرشده ازشتاب دهنده هاي جداسازايزوتوپ رانيزكشف و ثبت كنند.ازماهواره هاي ارتباطي درنيروهاي مسلح،تماسهاي دريايي، تله تايپ،ارتباطات

(۲)

تلفني(ونيزمتن نگار، نمابرد)وانتقال سيگنالهاي راديويي وتلويزيوني درقلمرو هاي  محلي، منطقه اي وبين المللي استفاده مي شود. كاربردديگرماهواره هادرحوزة جمع آوري اطلاعات مربوط به جوزمين، آب وهوا، پوشش زمين وتغييرات اقيانوسها را به صورت ماهانه، روزانه وحتي ساعت به ساعت جمع آوري وثبت كنند. دانشمندان سراسر جهان بادريافت اين اطلاعات ازماهواره هاوبررسي تصاويربد ست آمده تغييرات مهم و اساسي زمين راموردبررسي قرارمي دهند. ماهواره هادرحال حاضريك ابزارباارزش براي

مديريت منابع زمين هستند. داده هاي ماهواره اي دربرزيل براي كنترل پاكسازي جنگل، درهندوستان براي بررسي جنگلهاي گرمسيري ودرچين ومكزيك براي كنترل فعاليتهاي جغرافيايي مورداستفاده قرارمي گيرند. اين داده هاونقشه هاوآمارهاي حاصل ازآنهابه تصميمات وبرنامه هايي منجرمي شوندكه براي كنترل محصولات كشاورزي، استفاده از زمين، ارزيابي محل پروژه ها، مديريت جنگل، هيدرولوژي،اكتشافات نفتي ومعدني ومسائل ديگر ضرورت دارند.

امورصنايع وبازرگاني بين المللي بااستفادة ازشبكة ارتبا طي ماهواره اي درهرثانيه ميليونها فقره اطلاعات رابين هم ردوبدل مي كنند. ماهواره هاي جاسوسي قادرند از

پايگاه هاي نظامي،‌ نقل وانتقال لشگرها وپايگاه هاي موشكي مستقل دراقصي نقاط كرة

زمين عكس برداري كنند. ماهواره هاي مهندسي نقشة خشكي راترسيم مي كنند وكاربري هاي آن توسط كشاورزان، جنگلبانان، معدنچيان ومهند سين سازمان بررسي مي شود.

ماهواره هاي جهت باب به كاشفين، دريانوردان، خلبانان ومسافرين دريافتن مسيرشان كمك مي كنند. وهرروزهزاران نفربااستفاده ازد يش هاي ماهواره برنامه هاي تلويزيوني

ماهواره اي رادرخانه هايشان تماشا مي كنند. تجارت جهاني ماهواره اي روزبه روزابعاد

وسيعتري مي يابد ودرآينده ماهواره ها نقش مهمي رادرزندگي بشرايفاخواهندكرد.

 

تاريخچة مختصري ازماهواره ها:

 

عصرماهواره هادرچهارم اكتبرسال۱۹۵۷ميلادي شروع شد، زماني كه اتحاد جماهير

شوروي سابق اسپوتنيك رابه فضافرستاد. اسپوتنيك۱ظاهري شبيه يك گوي فلزي داشت كه قطرش ۵۸سانتيمترووزنش۸۴ كيلوگرم بود. واين ماهواره درارتفاع بين۲۲۰

الي۱۰۰۰كيلومتري زمين قرارداشت ومدت زمان يك دورگردش كامل آن به دور زمين ۹۰

دقيقه طول مي كشيد. اين ماهواره حامل يك فرستندة راديوئي كوچك ويك ترمومتربراي

اندازه گيري دماي فضا بود. شايدامروزه چنين ماهواره اي ابتدايي وساده به نظربيايد،

اما آن زمان جهانيان به محض اطلاع يافتن ازوجودآن شگفت زده شدند. اسپوتنيك۱علائم

راديوئي به زمين ارسال مي كرد،حداكثرطول پيام ۴دقيقه وظرفيت سفينه، يك كانال صدا  يا۶۰ كلمه دردقيقه براي تله تايپ بود. گيرنده-فرستندة SCORE يك كارمهندسي سريع، ارزان وشگفتي آوربود.گيرندة آن يك دستگاه صدازن جيfm بااندكي دستكاري وفرستندة آن يك فرستندة دستي بايك تقويت كننده جهت افزايش توان تا۸ وات بود. فركانسهاي ارسال ودريافت به ترتيب ۱۵۰و۱۳۲مگاهرتزبودند وسفينة راهنما پيگردي را در۱۰۸  مگاهرتز حمل مي كرد. ولي بعداز۹۰روزدرجوزمين سقوط كرد وهمانند يك شهاب ثاقب سوخت ونابود شد.

 

 

(۴)

ماهواره هاي نخستين:

 

تحقیق در مورد ماهواره ها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید