تحقیق در مورد غرقاب

تحقیق در مورد غرقاب

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 90 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق در مورد غرقاب

مقدمه : اغلب يك دوره طولاني مدت بارندگي يا ابياري بيش از حد كه همراه با زهكشي ضعيف زمين باشد باعث غرقاب مي شود.

غرقاب يك امر معمول است كه در  ۶ درصد از زمينهاي جهان رخ داده است و عملكرد را تا حد زيادي كاهش مي دهد.كه اين افت محصول در شرايط گرمسيري و نيمه گرمسيري بيشتر اتفاق مي افتد

گونه هاي هيدروفيت يك تكامل مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي و اناتوميكي و يك سازش بيوشيميايي براي زراعت در اين زمينها پيدا كرده كه از خسارت زياد جلوگيري مي كند .

يك طبقه بندي براي اكوسيستمهاي غرقابي گزارش شده كه به صورت غرقاب دائم مثل مردابها و باتلاقها و تعدادي از ماندابها مي باشد و ديگر زمينهايي كه غرقاب دائمي نيستند مثل بعضي ماندابها و ابياريهاي كشاورزي.

مردابها :اكوسيستمهاي دائمي غرقابي هستند كه بوسيله درختان و درختچه ها احاطه شده اند به عنوان مثال مردابهاي درختان كرنا و سرو.

ماندابها : كه مي توانند دائمي باشند و يا موقتي .مانند ابهاي اضافي رودخانه ها و ابهاي ساحلي كه احاطه شدند بوسيله گونه هاي گياهي مثل چمنزارها.

باتلاقها و لجنزارها :خاكهاي مردابي كه احاطه شدند توسط خزه ها گونه هاي گياهي و بعضي درختچه ها .خاكهاي باتلاقها و لجنزارها داراي خاصيت اسيدي زيادي مي باشند كه مواد غذايي اين خاكها را كاهش داده .

ابياريهاي كشاورزي نيز مي تواند اثر زيادي در غرقابهاي كوتاه مدت بگذارد.

در شرايط غرقاب اكسيژن محلول توسط تنفس ريشه اي و فعاليت ميكروارگانيزمها تخليه مي شود اين كمبود اكسيژن محدوديت عمده اي براي رشد و باروري گياهان ايجاد مي كند و زنده ماند گياه منوط به سازگاري گياه با شرايط كمبود اكسيژن دارد. ارقام مقاوم به غرقاب مانند هيدروفيتها مكانيزمهاي مختلفي از جمله غير سمي نمودن يونهاي احيا شده توسط ريشه و اجتناب از كمبود اكسيژن و انتقال داخلي اكسيژن از برگها به ريشه مي شود.

 

در اين تحقيق ما سازگاريهاي متابوليكي و مورفولوژيكي و اناتوميكي  و فيزيولوژيكي گياه را در حالت غرقاب مورد بحث قرار مي دهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسارتهاي محيطي در شرايط زمينهاي غرقابي

 

بيشترين زيان و خسارت تحت شرايط غرقابي كم شدن مقدار اكسيژن در زمينهاي غرقابي مي باشد.

وقتي در خاك حالت غرقاب داشته باشيم اكسيژن نمي تواند پراكندگي سريع و كافي داشته باشد و خسارت وارد مي كند به ريشه و روي تنفس ميكروارگانيزمهاي خاك.

نگهداري اكسيژن در چند سانتيمتر بالاي خاك را hypoxia و لايه هاي پايين تر كه هيچ اكسيژني ندارد و خسارت زيادي در اين لايه ها ايجاد مي كند را anoxia مي گويند.

 

 

 

 

 

 

شرايط بي هوازي باعث خسارت روي فعاليت ميكروارگانيزمها نيز ميشود كه باعث كاهش مواد مغذي خاك مي شود .

كم بودن قدرت احيا كنندگي در خاكهاي غرقابي  باعث مي شود توانايي كمتري براي اكسيد كردن مواد مغذي مثل نيتراتها داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازگاريهاي اناتوميكي و مورفولوژيكي :

 

سازگاريهاي دراز مدت به تنش غرقاب است.تشكيل ائرانشم در پوسته ريشه و توليد ريشه هاي نابجا و انجام حالت اپي ناستي  و چوب پنبه اي شدن ديواره سلولي كه باعث مي شود اكسيژن مشكل تر از ديواره سلولي خارج شود از جمله سازگاريهاي مورفولوژيكي گياهان مي باشد.

تشكيل آئرانشيم با جدا شدن سلولها در طي گسترش انها (شيزوژني) و يا مرگ سلولها و انحلال انها (ليزوژني) صورت مي گيرد.

وجود ائرانشيم باعث افزايش منافذ بين سلولهاي ريشه و انتقال بيشتر داخلي اكسيژن مي شود.سلولهاي آئرانشيم داراي خصوصيتي هستند كه مي توتنند در شرايط غير هوازي رشد مداوم خود را ادامه دهند .

 

 

 

مقدار آئرانشيم در گونه ها و ژنوتيپهاي گياهي متفاوت است.در گياهان مناطق مرطوب آئرانشيم بصورت زياد تشكيل مي شود در مقايسه چند نوع گندم و درخت كاج كه داراي گونه هاي حساس به غرقاب و مقاوم به غرقاب مي باشند .آئرانشيم در گونه هايي كه مقاوم به غرقاب مي باشند بيشتر وجود دارد

نكته : ريشه هاي گياهاني كه در مناطق مرطوب هستند در شرايط عادي نيز توليد آئرانشيم مي كنند كه اين يك خصوصيت ژنتيكي در اين گياهان است كه در گياهان مناطق ديگر فقط در زمان كمبود اكسيژن آئرانشيم توليد مي شود.

ازمايشي در ذرت انجام شده كه نشان داده شرايط غرقاب باعث افزايش سطح اتانول در داخل سلول شده و موجب شكسته شدن ديواره هاي سلولهاي پوستي مي شوند و باعث تشكيل آئرانشيم مي شوند.

انتقال گازهاي سلولي در طي افزايش آئراتشيم نيز افزايش مي يابد و همچنين انتقال گازهاي ديگر از قبيل متان از رسوبات غرقابي و نيتروژن از اتمسفر و دي اكسيد كربن از ريشه ها و برگها.

تحقیق در مورد غرقاب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید