تحقیق در مورد بالانس ديناميكي

تحقیق در مورد بالانس ديناميكي

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 48 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق در مورد بالانس ديناميكي همراه تصویر
عموماً سه روش زير جهت اندزه گيري چرمهاي تصحيح در دو صفحه به كار مي رود:
۱_ روش گهواره لولايي:
در شكل زير قطعه اي نشان داده شده است كه بايد متوازن شود و بدين منظور روي دو سيم يا تاقان يا غلطك متصل به گهواره قرار داده شده است. سرسمت راست قطعه به وسيله مفصل كاردان به موتور محركي متصل شده است . گهواره مي تواند حول هر يك از دو نقطه اي كه براي انطباق با صفحه هاي تصحيح بر روي قطعه تنظيم مي شوند، نوسان كند.در شكل لولاي سمت چپ در وضعيت آزاد نشان داده شده و گهواره و قطعه مي توانند چون لولاي راست ، كه در وضعيت قفل شده است نوسان كند. در هر طرف گهواره فنرها و كمك فنرهايي نصب شده اند كه مي تواننند سيستم مرتعشي با يك درجه آزادي ايجاد كنند.
اينها را غالباً قابل تنظيم مي سازند تا بتوان بسامد صيعي را با سرعت موتور سازگار كرد. شاخصهاي دامنه نيز در هر دو طرف گهواره نشان داده شده اند.اين تراگردانها ؟مبدلهاي تفاضلي اند، يا ممكن است از يك آهنرباي دائمي تشكيل شده باشند كه بر گهواره نصب شده و نسبت به پيچه اي ساكن حركت مي كنند تا ولتاژهاي متناسب با نامتوازني ايجاد كند.
چون لولاها در دو صفحه تصحيح واقع شده اند ، مي تون هر يك از آنها را قفل كرده ، مقدار و زاويه موضع تصحيح را قرائت كرد . قرائتها از اندازه گيري هاي انجام شده در صفحه تصحيح ديگر كاملاً مستقلند، زيرا نا متوازني در صفحه لولاي قفل شده ، لنگري حول لولا نخاهد داشت . هنگامي كه لولاي سمت راست قفل باشد ، نا متوازني قابل تصحيح در صفحه تصحيح سمت چپ ارتعاشي ايجاد مي كند كه مي توان دامنه آن را با شاخص دامنه سمت چپ اندازه گيري كرد. هنگامي كه اين تصحيح انجام (يا اندازه گيري) شد لولاي سمت راست آزاد و لولاي سمت چپ قفل مي شود و با استفاده از شاخص دامنه سمت راست انجام
مي گيرد.
رابطه بين مقدار نا متوازني و دامنه اندازه گيري شده با معادله زير داده شده است.با باز
داريم.e با r آرايي اين معادله و جايگزيني

دامنه
متناسب است.در m r مستقيماً به نامتوازني x اين معادله نشان مي دهد كه دامنه حركت
شكل زير (الف) منحني اين معادله به ازاي نسبت ميرايي خاص رسم شده است. اين شكل نشان مي دهد كه دستگاه در حوالي بسامد تشديد حساستر خواهد بود ، زيرا در اين ناحيه بيشتري دامنه براي نامتوازني مفروض ثبت مي شود . در دستگاههاي متوازن كننده از ميرايي به دلخواه و به منظور حذف نويز و ارتعاشهايي كه ممكن است بر نتايج تاثير گذارند، استفاده مي شود. ميرايي به ابقاي درجه بندي و عدم تاثير دما و ساير شرايط محيطي بر آن ، نيز كمك مي كنند.
به محور موتور محرك يك مولد سيگنال موج سينوسي نيز متصل است كه در شكل زير نشان داده شده است .

اگر موج سينوسي حاصل با موج حاصل از يكي از شاخصهااي دامنه، بر روي اسيلوسكوپ دو پرتويي، مقايسه شود اختلاف فازي به دست مي آيد . اين اختلاف فاز زاويه اي ، مكان زاويه اي نامتوازني را نشان مي دهد . در هر ماشين متوازن كننده ، فازسنجي الكترونيكي اين زاويه فاز را اندازه گيري مي كند و نتيجه را به سنجه ديگري مي دهد كه بر حسب زاويه مدرج شده است . براي تعيين محل تصحيح بر روي

تحقیق در مورد بالانس ديناميكي

 

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید