تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج

تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 7500 تومان

تعداد نمایش: 165 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7500 تومان – خرید

تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج

پيش گفتار

جوجه كشي (هچ)

انجام عمليات اوليه جهت رشد جنين در داخل تخم مرغ تا مرحله بيرون آمدن آن از تخم را جوجه كشي مي گويند. اين فرآيند بسيار پيچيده است و شامل لقاح اسپرم و تخمك و تقسيمات سلولي ميتوز و تمايز و رشد اندامها مي باشد.

مراحل اوليه جوجه كشي در داخل بدن مرغ انجام مي شود و مراحل بعدي در خارج بدن مرغ به دو صورت سنتي و صنعتي انجام مي شود. (سنتي توسط مادر و صنعتي توسط مادر مصنوعي يا اصطلاحاً انكوباتور)

بهتر ديديم با توجه به اينكه بيشتر در دنيا به صورت صنعتي انجام مي شود به اين مسئله با تفكر بيشتري بپردازيم. طبيعي است كه مرحله تكامل جنين چه در كنار مادر و يا در دستگاه جوجه كشي مشابه مي باشد وليكن اكثر ايرادات به وجود آمده در جوجه در سيستم مصنوعي مي باشد در حالت طبيعي وجود ندارد. چرا كه مادر رابطه خاصي با جنين خود دارد و مي داند كه جنين در هر لحظه به چه چيزي نياز دارد.

در اينجا در مورد كل اين فرآيند و اختلالات در روند فرآيند بحث خواهيم نمود.

اميدوارم رهگشاي دوستان گردد

فصل اول

مراحل تكامل جنين

(جنين شناسي جوجه)


جنين شناسي جوجه

به منظور رشد جنين و نهايتاً تفريخ مي بايست تخم مرغ تخم مرغ را در دستگاه جوجه كشي به صورت مصنوعي تفريخ كرد كه مراحل زير به وقوع مي پيوندد لازم به ذكر است كه جنين در بدن مرغ نيز تكامل دارد كه ذيلاً ذكر گرديده است.

زمان هاي مهم در رشد جنين

۱- قبل از تخم گذاري: ۱- باروري ۲- تقسيم و رشد سلول هاي زنده ۳- تمايز سلول ها به گروه هايي كه قسمت خاصّي را مي سازند (گامترولاسيون)

۲- زمانهاي بين تخم گذاري و انكوباسيون: كه در اين زمان هيچ رشد وجود ندارد يا مرحله غيرفعال در زندگي جنين را شامل مي شود. (در اين زمان در صورت تأمين شرايط مناسب نگهداري تخم مرغ رشد به صفر مي رسد)

۳- در طي مرحله انكوباسيون:

 روز اول: ۱) رشد و توسعه فضا و شفاف و فضاي تاريك بلاستودر ۲) رشد مهم و عمده كه در زير ميكروسكوپ قابل مشاهده است از جمله A 18 ساعت: تشكيل ناحيه مربوط به تغذيه جنين B 19 ساعت شروع ظهور چين هاي مغذي C 20 ساعت شروع و شكل گيري سر D شروع و شكل گيري مغز و سيستم عصبي E 22 ساعته شروع و شكل گيري سر F 22 ساعته: ظهور جزاير خوني J 24 ساعته: شروع شكل گيري چشمها

روز دوم: ۱) جنين شروع به چرخش به سمت چپ مي كند. ۲) رگهاي خوني بر روي كيسه زرده ظاهر مي شود. ۳) رشدهاي عمده كه در زير ميكروسكوپ قابل مشاهده است شامل: A 25 ساعته: شروع شكل گيري رگها و قلب B 30 ساعته: دومين و سومين و چهارمين وزيكولهاي مغز به وضوح قابل مشاهده اند و قلب شروع به تپيدن مي كند. C: 35 ساعته: شروع شكل گيري گوش D: 36 ساعته: اولين نشانه هاي آمنيون E: 46 ساعته: شكل گيري ناي

 

روز سوم: ۱) شروع شكل گيري بالها، بيني، پاها و پرده آلانتويسي ۲) آمينون به طور كامل جنين را احاطه مي كند.

روز چهارم: ۱) شروع شكل گيري زبان ۲) جنين به طور كامل از كيسه زرده جدا مي شود و به سمت چپ مي چرخد ۳) آلانتوئيس به داخل آمينون مي رود.

روز پنجم: ۱) پيش معده و سنگ دان شكل گرفت. ۲) شكل گيري آرگون هاي جنسي و تقسيمات سلول هاي جنسي (چشم ها ديده مي شود)

روز ششم: ۱) شكل گيري نوك و شاخي شدن آن ۲) تقسيمات عمده پاها، و انگشت در پاها و بالها ظهور مي كند.

روز هفتم: ۱) نشانه هاي بندها و انگشت در پاها و بالها ظهور مي كند ۲) شكم بيشتر معلوم مي شود كه بستگي به رشد احشاءِ داخل آن دارد.

روز هشتم: شروع و شكل گيري پرها

روز نهم: ۱) جنين شروع به تغيير شكل مانند پرنده بالغ مي كند. ۲) سوراخ دهان ظاهر مي شود.

روز دهم: ۱) نوك شروع به سخت شدن مي كند ۲) چشم ها فعال مي شود ۳) بندها كاملاً جدا مي شود.

روز يازدهم و روز دوازدهم: ۱) انگشت ها و پاها به طور كامل شكل مي گيرند ۲) پرها ابتدايي به مقدار كمي قابل مشاهده است.

روز سيزدهم: ظهور و پيدايش فلسها و پنجه

روز چهاردهم: سر جنين به طرف انتهاي پهن تخم مرغ بر مي گردد.

روز پانزدهم: روده كوچك شروع به داخل شدن به محوطه شكم مي نمايد.

روز شانزدهم: ۱) پنجه، نوك و فلسهاي پا به طور كامل شكل گرفت ۲) جنين كاملاً از پر پوشيده شده است ۳) آلبومين تقريباً رفته و مواد غذايي مهم در داخل زرده افزايش پيدا مي كند.

تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7500 تومان – خرید

پاسخ دهید