تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

اندازه: 108

تعداد صفحات: 22

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 117 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بر اساس ماده واحده شماره ۶۰۸۲ شوراي انقلاب در تاريخ ۲۵/۴/۵۹ از ادغام مراكز تعليمات حرفه اي، صندوق كارآموزي، كانون هاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در جهت تربيت نيروي كار ماهر تشكيل گرديده است كه زيرنظر وزارت كار و امور اجتماعي وظايف خود را به انجام ميرساند
اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱- تربيت نيروی كار ماهر و نيمه ماهر (آموزش جويندگان كار فاقد مهارت)
۲- ارتقاء مهارت نيروی كار شاغل
روشهای ارائه خدمات آموزشی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی براساس ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم، متولي آموزشهای فنی و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غيردولتی سازماندهی نموده است.
اين سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای ۲۹ اداره كل و مديريت در سطح كشور و يك مركز تربيت مربی می باشد و به منظور دستيابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهاي بين المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بين المللی از جمله سازمان بين المللی كار (ILO) نموده است
ركن اصلی فعاليتهای سازمان، آموزش است كه عمليات اجرايی آن مأموريت و هويت سازمان را شكل می دهد و در قالب دوره های ۳ تا ۲۴ ماهه با : آموزش در مراكز ثابت، آموزش توسط تيمهای سيار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراكز جوار كارخانه، آموزش ضمن كار، آموزش تعليمات سرپرستی، آموزش در مركز تربيت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمين و تربيت نيروی ماهر مورد نياز بخشهای مختلف صنعتی، كشاورزی و خدماتی كشور اقدام می كند.
۱- ارائه آموزش توسط بخش دولتی:
الف- آموزش در مراكز ثابت
ب- آموزش توسط واحدهای سيار
ج- آموزش در پادگانها
د- آموزش در مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهی
هـ- آموزش ضمن كار و حين كار
و- آموزش تعليمات سرپرستی
ز- آموزش در مركز تربيت مربی
۲- ارائه آموزش توسط بخش غيردولتی (آموزشگاههای آزاد):
لزوم فراگيری فن و حرفه براي كليه اقشار كشور امكانات وسيعي را طلب مي كند كه توان تأمين آن از مجرای دولتی مقدور نيست و لذا به استناد تبصره ماده ۱۱۱ قانون كار جمهوری اسلامی ايران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختيار داده شد تا با استفاده از جلب مشاركت بخش خصوصی نسبت به تأسيس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات كارآموزی آزاد اقدام نمايد.
الف – آموزش در مراكز ثابت
اينگونه آموزشها كه عموما آموزشهای پايه ای و تخصصی مي باشند عمدتا در كارگاههايی كه مجهز به تجهيزات و ماشين آلات ويژه ای است كه در محل ثابتی مستقر گرديده اند، اجرا ميشود. در حال حاضر سازمان دارای ۵۴۹ مركز در سطح كشور بوده كه در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

ب – آموزش توسط واحدهای سيار
واحدهای سيار كارآموزی به منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز كه مستلزم هزينه سنگين احداث مركز می باشد و لزوم سرمايه گذاري كلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است.
هر يك از اين واحدها از تركيب يك و يا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهيزات مربوطه تشكيل شده و از مراكز ثابت به نقاطی كه داوطلب كارآموزی به اندازه كافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزشهای مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.
ج- آموزش در پادگانها
به منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازي ، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فني و حرفه اي سربازان در دوره مقدس سربازی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در بهمن ماه ۱۳۷۱ تهيه و پس از تصويب هيئت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری وموافقت معظم له، آيين نامه اجرايی آن به نيروهای مسلح و ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در كشور ابلاغ گرديد.
طبق اين قانون سازمان با همكاری مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهای كارشناسی، پس از برنامه ريزی و توافقهای لازم براساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پايان دوره و انجام آزمون، گواهينامه به آنها اعطاء می گردد

د- آموزش در مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهی
اين مراكزبه منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمين نيروی انسانی ماهر، مورد نياز صنايع می باشند ونسبت به آموزش رشته های موردنياز با نظارت وهدايت آموزشی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان، فعاليت می نمايند.
مركز جواركارگاهی مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشی، مستقل از جريان خط توليد بوده وهر واحد به تنهايی يا چندواحد به اشتراك می توانند آن را تأسيس و اداره نمايند.
هـ- آموزش ضمن كار و حين كار
اين آموزشها به منظورافزايش مهارت شاغلان در صنعت انجام ميگيرد.
آموزش ضمن كار (ON THE JOB TRAINING):
آموزشی كه در خط توليد، محيط كار و يا خارج از محيط كار انجام می گيرد.
آموزش حين كار (IN SERVICE TRAINING):
اين آموزش در محل كار و در حين انجام كار واقعی بدون منفك شدن شاغل از كار صورت می پذيرد.
و- آموزش تعليمات سرپرستی
دوره های آموزشي ويژه سرپرستان شاغل يا افرادی كه در آينده به سمت سرپرستی منصوب می شوند، مي باشد كه در واحدهای صنعتی و توليدی به منظور ارتقاء بينش و توانايی شغلی افراد مذكور تشكيل می شود.
ز- آموزش در مركز تربيت مربی
يكي ديگر از محورهاي آموزشی سازمان، آموزش استادكاران و مربيان آموزشی به منظور تأمين كادر آموزشی مورد نياز صنايع و مراكز آموزش فني و حرفه ای كشور است كه در مركز تربيت مربی سازمان صورت می گيرد.
اين مركز يكی از مراكز منحصر به فرد آموزشی در خاورميانه است كه از تجهيزات و امكانات ويژه ای برخوردار می باشد كه به طور مستمر فن آوری های جديد را در عرصه صنعتی كشور تحت نظارت و ارزيابی داشته و تلاش مي كند تا دانش بكارگيری فن آوری های جديد و روش انتقال آن را ميسر سازد.

تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید