تحقیق اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

تحقیق اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 139 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

موضوع درس : اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

هدف کلی : دانش آموزان درپایان درس باید بدانند اثرگرمابرحالت موادچیست ومیعان رابتوانند تعریف کنند

رفتارهای ورودی : بعدازاینکه واردکلاس شدم سلام واحوالپرسی می کنم وخودم رامعرفی می کنم برای آشنایی بیشتر بابچه ها حضور وغیاب کرده وبه چهره ها نیز نگاه می کنم سپس کتابشان رامعرفی کرده ودرمورد تیتر درس آن روز توضیح می دهم

هدفهای جزئی : بیشترتوجه کردن بچه ها به تغییر حالات  مواد وتأثیر آن دروضعیت زندگی ما

ارزشیابی تشخیصی : سوالاتی راازبچه ها می پرسم تابدانم چقدردرس جلسه قبل رایادگرفته اند وسوالاتی ازدرس جدید نیز می پرسم تابدانم آیا کسی درکلاس هست که دراین مورد اطلاعاتی داشته باشد یا درس جدید رامطالعه کرده باشد

 هدفهای رفتاری : من انتظار دارم درپایان درس دانش آموزان بتوانند میعان راتعریف کنند

روش تدریس : روش  من ترکیبی ( سخنرانی , پرسش وپاسخ وکارعملی ) همراه است

ارزیابی مرحله ای : همان طور که درحال تدریس هستم سوالاتی راازبچه ها می پرسم تا حواس آنها به درس جلب شود

نحوه ارائه مطالب: ابندا درسم راباسوال میعان چیست آغاز می کنم ومی پرسم تغییرحالات ماده رامی دانند بعدخودم آنراتعریف کرده ومثال می زنم تبدیل بخاربه  مایع را میعان  یعنی مایع شدن می نامند

وقتی یک ظرف آب رادراتاق می گذارید همان طور که تعدادی ازمولکولهای آب پیوسته بخار می شوند وبه هوا می روند تعدادی از مولکولهای بخار آب موجود درهوانیز که پیوسته به هر سو درحال حرکت اند ممکن است به طور اتفاقی وتصادفی به سطح آب برخورد کنند ودراثر ربایش مولکولهای سطح آب به آب باز گردند دراین حالت  میعان رخ داده است

هرچه مقدار بخارآب موجود درهوا بیش تر باشد احتمال برخورد مولکولهای بخارآب باسطح مایع وبازگشت آن به مایع بیشتر است وقتی درهوای یک اتاق آن قدر بخارآب وجودداشته باشد که اگر ظرف آبی درآن اتاق قراردهیم تعدا مولکولهایی که ازسطح مایع جدامیشوند باتعداد مولکولهایی که به مایع باز می گردند مساوی باشد می گوییم هوای اتاق ازبخار آب اشباع یاسیر شده است درچنین حالتی دیگر آب ظرف دراثر تبخیر کاهش نمی یابد

اگر تااینجا سوالی ندارید یک سوال ازشما می پرسم : چرا درمحیط های مرطوب مثل حمام , لباسهای خیس دیرتر خشک می شوند

( جواب : چون درحمام بخارآب فراوانی وجوددارد هوای حمام ازبخار آب اشباع شده است وآب لباسهای دیگر تبخیر می شود )

دربعضی از مناطق کشور ما درفصل تابستان , گاهی هوااز بخار آب سیر می شود دراین حالت می گویند هواشرجی شده است . درهوای شرجی اگر چه بدن انسان عرق می کند اما به دلیل کند بودن سرعت تبخیر عرق روی پوست بدن خیلی دیر بخار میشود وچندان کمکی به خنک شدن بدن نمی کند .

میعان همیشه بر روی سطح مایع صورت نمیگیرد بلکه هر وقت بخار یک ماده سرد شود در هر نقطه ای وبر روی هر سطحی ممکن است میعان صورت گیرد مثلا در زمستان ها روی شیشه پنجره قطره های آب مشاهده میشود .یعنی چون در هوای اطاق مولکولهای

تحقیق اثر گرمابرحالت مواد( میعان )

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید